Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-03-02, kl. 9.00-15.30

Plats: Stora konferensen, Soft Center, Ronneby

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Stefan Johansson

Lars Lundberg (§ 23-34.1)

Ewy Olander

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Christoffer Carlström (§ 28-38 )

Daniel Palm

Övriga:

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Claes Jogréus

Sigrid Johansson

Studeranderepresentanter:

Fredrik Jakobsson

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.


§ 23 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna, särskilt Ewy Olander, som ersatt Heléne Ivarsson.

§ 24 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag.

§ 25 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Stefan Johansson.

§ 26 Protokoll från föregående möte

Protokoll från föregående möte förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 27 Information från ordförande

Ordföranden informerade om

  • avgivet remissvar om Gy2011.
  • avgivet remissvar till Chalmers om ny struktur för ingenjörsutbildning.
  • propositionen om avgifter för studenter från tredje land.
  • att rektor och dekanus kommer att samtala med utbildningsdepartementet den 3 mars 2010 om kvalitetsarbetet.
  • senaste högskolestyrelsesammanträdet.

§ 28 Ordförandebeslut

Ordförandebeslut DG001/10 anmäldes och lades till handlingarna.

§ 29 Fastställande av Bilaga 1 till examensordningen

Bilagan fastställdes enligt vid mötet utdelad version.

§ 30 Fastställande av Bilaga 4 till examensordningen

Bilagan fastställdes enligt förslag.

§ 31 Tillåten andel ej fastställda kurser vid fastställande av utbildningsplan

Bakgrund

För att kunna säkerställa kvaliteten i BTH:s utbildningsprogram och möjliggöra för studenter och presumtiva studenter att informera sig om högskolans utbildningar är det nödvändigt att åtmins­tone första terminens kurser på ett utbildningsprogram finns fast­ställda innan utbildningsplanen fastställs av utbildningsnämnden. Om det vid detta till­fälle kvarstår ej fastställda kurser i utbildningsprogrammet, ska reviderad utbild­nings­plan fastställas med motsvarande framförhållning före nästa termins början. För längre program gäller motsvarande för övriga årskurser.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att första terminens kurser ska vara publicerade för att en utbild­ningsplan ska fastställas av nämnden och, om det vid detta tillfälle kvarstår ej fastställda kurser i senare terminer i utbildningsprogrammet, att reviderad utbildningsplan med publicerade kurser ska fastställas senast i april inför en hösttermin och i oktober inför en vårtermin.

§ 32 Fastställande av utbildningsplaner

Nämnden diskuterade processerna kring utbildningsplanerna.

1. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar. Planen måste uppdateras senast i oktober 2010.

2. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

3. Digital bildproduktion, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

4. Digital ljudproduktion, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

5. Digitala spel, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring. Ordföranden fick i uppdrag att anordna dialog mellan COM och DSN angående huvudområdena medieteknik och datavetenskap. Stefan Johansson reserverade sig mot fastställandet med hänvisning till att vissa kurser har felaktig huvudområdestillhörighet.

6. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

7. Litteratur, kultur och digitala medier, 180 hp

Utbildningsplanen bordlades eftersom samtliga kurser för första terminen inte fanns publicerade.

8. Produktutveckling, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

9. Samhällsplaneringsingenjör, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes. Planen måste uppdateras senast i oktober 2010.

10. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

11. Webbutveckling, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes. Stefan Johansson reserverade sig mot beslutet med hänvisning till att vissa kurser har felaktig huvudområdestillhörighet. Detta program ska ingå i ordförandens dialog enligt denna paragrafs punkt 5.

12. Magisterprogram i europeisk planering och regional utveckling, 60 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

13. Magisterprogram i Strategiskt ledarskap för hållbarhet, 60 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

14. Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring. Utbildningsplanen måste uppdateras senast i oktober 2010.

15. Masterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes. Planen måste uppdateras senast i oktober 2010, varvid de båda valbara spåren bör ges beskrivande namn.

16. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

17. Masterprogram i matematisk modellering och simulering, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring. Planen måste uppdateras senast i oktober 2010. Frågan ställdes om Matematisk statistik kunde föras till huvudområdet Matematik.

I samtliga planer ska de engelska examensbenämningarna uppdateras enligt senast fastställda bilaga 4 till examensordningen.

§ 33 Information från lärarförslagsnämnden

Protokoll från lärarförslagsnämnden anmäldes.

§ 34 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Blekinge Tekniska Högskolas program och handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbild­ning på grund-, avancerad och forskarnivå 2010-2012

Dokumentet presenterades och diskuterades. Fördelningen mellan olika organ, t.ex. högskoleledning, nämnder och kvalitetsråd, i kvalitetsarbetet framstår fortfarande som oklar. Nämnden ansåg att flera uppgifter lagts på nämnden som inte förankrats hos nämnden. Vissa tidsramar framstod inte som rimliga. Inför nästa möte skulle punkterna 2.1 och 2.2 beredas.

2. Pågående utvärderingar

Listan över pågående utvärderingar anmäldes.

§ 35 Tidsplan för inrättande av utbildningar som inte ska publiceras i den tryckta katalogen

Ordföranden redogjorde för ärendet. Nämnden diskuterade.

§ 36 Lärandemål och examination

Diskuterades under § 34.1 ovan.

§ 37 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 38 Till nästa möte

Följande punkter ska tas upp vid något av kommande möten under våren 2010.

  • Programinformationsmallen.
  • Lämpligheten i att det bara finns ett enda huvudområde i ett utbildningsprogram.
  • Punkterna 2.1 och 2.2 i handlingsplanen för kvalitetsarbetet.
  • Lärandemål och examination: processbeskrivning.

Benny Lövström

Ordförande

Stefan Johansson

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela