Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-03-24, kl. 9.00-12.10

Plats: Stora konferensen, Soft Center, Ronneby

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Sigrid Johansson

Lars Lundberg

Ewy Olander

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Daniel Palm (§ 45-53)

Övriga:

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen (§ 39-45; 51.2-53)

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Claes Jogréus

Stefan Johansson

Studeranderepresentanter:

Christoffer Carlström

Fredrik Jakobsson

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.

 


 

§ 39 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 40 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg av övriga frågor om kursklassificering i utbildningsområde och om ett eventuellt extra möte i april. Punkten 10 flyttades till före beslutsärendena.

§ 41 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Sigrid Johansson

§ 42 Protokoll från föregående möte

Protokoll från föregående möte anmäldes justerat och lades till handlingarna.

§ 43 Information från ordförande

Ordföranden informerade om de senaste propositionerna om akademin, rörande dels kvalitetssäkringssystemet, dels självständighet för lärosätena.

§ 44 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 45 Tillgodoräknandeordning

Tomas Johansson föredrog ärendet. Nämnden diskuterade.

§ 46 Ändring av benämning på examensarbeten på avancerad nivå

Bakgrund

För att få en enhetlighet i benämningen av examensarbeten vid BTH på olika nivåer och för olika examina och därmed bl.a. minska risken för förväxling eller missförstånd angående typen av examensarbete, beslöt nämnden om regler för benämning av examensarbeten den 23 september 2009. Nya föreskrifter från Högskoleverket om översättning av examina till engelska innebär att de lokala reglerna måste revideras.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att examensarbeten vid BTH fr.o.m. den 1 april 2010 ska benämnas enligt bilaga, med ändringen att examensarbetet för specialistsjuksköterske­examen ska ligga på nivån AXX, och att dessa benämningar införs successivt genom att tillämpas vid revidering av kursplan för examensarbete. Förändringen ska vara genom­förd 2010-12-31.

§ 47 Precisering av tidsplan för nya utbildningsprogram

Bakgrund

Eftersom det har funnits en otydlighet vilken tidplan vid inrättande av utbildningspro­gram som gäller för program som av någon anledning inte ska vara annonseras i BTH:s tryckta program­katalog, bör utbildningsnämnden fatta ett kompletterande beslut att det datum som tidigare är satt för inrättande av program och som har anpassats efter pro­cessen för framtagandet av katalogen, även gäller sådana pro­gram som inte ska publice­ras i den tryckta katalogen. Detta för att nämnden ska ha möjlighet att göra en sam­lad bedömning av samtliga förslag till inrättande av pro­gram. Undantag ska kunna göras av nämnden för åtgärder i samband med BTH:s strategiska översyn av programutbudet.

Beslut

Utbildningsnämnden förtydligade sitt tidigare beslut om tidsplan för inrättande av pro­gram och fastställer denna tidsplan även för program som ej ska publiceras i den tryckta katalogen. Nämnden kan själv besluta om undantag från denna tidsplan i samband med högskolans strategiska översyn av programutbudet.

§ 48 Fastställande av utbildningsplaner

Nämnden beslöt att en utbildningsansvarig från respektive sektion ska vara före­dragande vid behandling av utbildningsplaner.

1. Ekonom Online, 180 hp

Utbildningsplanen bordlades.

2. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

3. Elektroingenjör med inriktning datorteknik, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes med två redaktionella ändringar.

4. Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

5. Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

6. Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

7. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

8. Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

9. MBA-programmet, 60 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

10. Specialistsjuksköterskeprogram till distriktssköterska, 75 hp

Utbildningsplanen fastställdes med ändringen att kursen VO2404 ska ha nivån AXX och ett par redaktionella ändringar.

§ 49 Information från lärarförslagsnämnden

Lars Lundberg informerade kortfattat.

§ 50 Det nya nationella kvalitetsutvärderingssystemet

Ordföranden informerade om det nya nationella kvalitetsutvärderingssystemet. Nämnden diskuterade.

§ 51 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Fortsatt diskussion om BTH:s handlingsplan för kvalitetsarbete

Bordlades.

2. Nya program- och kursvärderingar

Lotta Antman informerade om det fortsatta arbetet med program- och kursvärderingar. Nämnden diskuterade och önskade gå vidare enligt det förslag som ordföranden lagt.

3. Pågående utvärderingar

Anmäldes.

§ 52 Övriga frågor

1. Klassificering av kurser i utbildningsområde.

Ordföranden informerade kort om Riksrevisionens granskningsrapport.

2. Ett extrainsatt möte för behandling av utbildningsplaner kommer att hållas tisdagen den 20 april 13-15 i Karlskrona.

3. Planeringssekreteraren och ordföranden informerade kort om att en översyn av kursers huvudområdestillhörighet behöver göras, och några exempel togs upp.

§ 53 Till nästa ordinarie möte

Följande punkter ska tas upp vid något av kommande möten under våren 2010.

  • Programinformationsmallen.
  • Lämpligheten i att det bara finns ett enda huvudområde i ett utbildningsprogram.
  • Punkterna 2.1 och 2.2 i handlingsplanen för kvalitetsarbetet.
  • Lärandemål och examination: processbeskrivning.

Benny Lövström

Ordförande

Sigrid Johansson

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela