Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-04-20, kl. 13.00-15.00

Plats: Christopher Polhem, Gräsvik 8, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Claes Jogréus

Sigrid Johansson, (§ 58-60)

Stefan Johansson

Lars Lundberg

Ewy Olander

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Daniel Palm

Övriga:

Maria Engberg, programansvarig LKDM, § 58.19-22;

Birgitta Hallqvist, studierektor Fysisk planering, § 58.19-22

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Gunnar Råhlén, utbildningsansvarig COM, § 58.1-18

Frånvarande:

Studeranderepresentanter:

Christoffer Carlström

Fredrik Jakobsson

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.

 


 

§ 54 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 55 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag.

§ 56 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Claes Jogréus.

§ 57 Protokoll från föregående möte

Protokollet från föregående möte förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 58 Fastställande av utbildningsplaner (Föredragande: 1-18: Gunnar Råhlén; 19, 21: Maria Engberg; 20, 22: Birgitta Hallqvist)

1. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, 300 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

2. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, internationell inriktning, 300 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

3. Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

4. Civilingenjör i spel- och programvaruteknik, 300 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

5. Datateknik/Elektroteknik, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

6. Data- och systemvetenskap, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

7. Data- och systemvetenskap, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes med förändringen att kursen PA1304 ska klassificeras så att den även ingår i huvudområdet Datavetenskap.

8. Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

9. Informationsteknologi, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar. Uppdelningen i helfart och halvfart bör ersättas med en enda lista med kurser.

10. International Software Engineering, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

11. IT-säkerhet, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes med tillagda kurskoder för kurserna Analys, 7,5 hp, och Diskret matematik, 7,5 hp.

12. Software Engineering, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar och ändringen att kursen PA1201 ska ligga på nivån G1E.

13. Software Engineering, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar och ändringen att kursen PA1304 ska ligga på nivån G2E.

14. Spelprogrammering, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar enligt material utdelat vid mötet.

15. Säkerhetsteknik, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

16. Technical artist i spel, 180 hp

Utbildningsplanen bordlades.

17. Webb, internet och programvaruteknik, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes med ändringen att kursen PA1201 ska ligga på nivån G1E.

18. Webb, internet och programvaruteknik, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar och ändringarna att kursen PA1201 ska ligga på nivån G1E och att kursen PA1304 ska ligga på nivån G2E.

19. Crossmedia och upplevelseproduktion, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

20. Fysisk planering, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring. Det påpekades att vissa kursnivåer i programinformationen inte överensstämde med utbildningsplanen.

21. Litteratur, kultur och digitala medier, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

22. Masterprogram i fysisk planering, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

§ 59 Propositionen om nytt kvalitetssystem

Ordföranden informerade om propositionen om nytt kvalitetssystem. Diskuterades.

§ 60 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

 

Benny Lövström

Ordförande

Claes Jogréus

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela