Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-05-11, kl. 9.00-16.00

Plats: Konferensrum Bryggan, Karlshamn

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Sigrid Johansson

Lars Lundberg

Ewy Olander

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Daniel Palm

Övriga:

Maria Engberg, programansvarig LKDM (§ 71.1)

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Gunnar Råhlén, utbildningsansvarig COM (§ 67.2-7, 10-12; 70.4; 71.2)

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Claes Jogréus

Stefan Johansson

Studeranderepresentanter:

Christoffer Carlström

Fredrik Jakobsson

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.


§ 61 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 62 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag.

§ 63 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Lars Lundberg.

§ 64 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 65 Information från ordförande

Ordföranden informerade om

  • treårsprognos för helårsstudenter och helårsprestationer som han tagit fram inför leverans till utbildningsdepartementet.
  • sammanställning av sektionernas önskade utbud av utbildningsprogram höstterminen 2011.
  • verksamhetsplanering för nämnden från rektor.

§ 66 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 67 Fastställande av utbildningsplaner (Föredragande: 1: Marie Aurell; 2-7, 10-12: Gunnar Råhlén; 8-9: Stefan Sjödahl)

1. Ekonom Online, 180 hp

Utbildningsplanen bordlades.

2. Säkerhetsteknik, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

3. Technical Artist i spel, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

4. Europeiskt masterprogram i software engineering, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

5. Magisterprogram i informatik, 60 hp

Utbildningsplanen bordlades. Det måste synas i utbildningsplanen vilket lärosäte som anordnar resp. kurs med kurskod och kursnamn.

6. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp

Utbildningsplanen bordlades. Kurser ska ha svenskt namn, samtliga kurser första terminen måste vara fastställda. Ett masterarbete måste finnas.

7. Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier, 120 hp

Utbildningsplanen bordlades.

8. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

9. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

10. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes med kursnivån G1F för kursen MS1102.

11. Masterprogram i informatik, 120 hp

Utbildningsplanen bordlades.

12. Masterprogram i software engineering, 120 hp

Utbildningsplanen bordlades.

§ 68 Delegation till dekanus för fastställande av reviderade utbildningsplaner

Bakgrund

Enligt nämndens beslut den 21 oktober 2009 skulle samtliga program med studenter på andra årskurser än årskurs 1 höstterminen 2010 ha inkommit med en utbildningsplan med nya kursnivåer senast den 3 maj 2010. Om det enda som ändrats i en sådan utbildningsplan var att de nya kursnivåerna införts, skulle detta tydligt anges, eftersom det­ta innebar en förenklad handläggning. Denna förenklade handläggning föreslås bestå i att dekanus på delegation från nämnden fastställer utbildningsplanerna i fråga.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att delegera till dekanus att fastställa samtliga reviderade utbildningsplaner för program med studenter på andra årskurser än årskurs 1 om revisionen endast berört de nya kursnivåerna. I anslutning till detta skulle även de av Högskoleverket beslutade engelska översättningarna av examina införas i utbildningsplanerna.

§ 69 Utbildningsplans- och programinformationsmall

Mallarna fastställdes med vissa ändringar. Det påpekades att en ny antagningsordning måste fastställas av högskole­styrelsen där urvalsgrunden underrepresenterat kön är borttagen. Eftersom denna urvalsgrund fortfarande kvarstår i programinformationen reserverade Daniel Palm sig mot fastställandet av mallarna.

§ 70 Inrättande av utbildningsprogram

1. Automationsteknik, 120 hp (Föredragande: Stefan Sjödahl)

Diskuterades. Nämnden önskade att sektionen skulle inkomma med en fullständig ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet.

2. Civilingenjör i Ecodesign och innovation, 300 hp (Föredragande: Stefan Sjödahl)

Diskuterades. Nämnden önskade att sektionen skulle inkomma med en fullständig ansökan om inrättade av utbildningsprogrammet.

3. Produktutveckling, 180 hp (Föredragande: Stefan Sjödahl)

Diskuterades. Nämnden önskade att sektionen skulle inkomma med en fullständig ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet.

4. Teknik och hälsa, framtidens utmaning, 180 hp (Föredragande: Gunnar Råhlén)

Diskuterades. Nämnden önskade att sektionen skulle inkomma med en fullständig ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet.

5. Magisterprogram för lärande, utveckling och kommunikation, 60 hp (Föredragande: Marie Aurell)

Diskuterades. Nämnden önskade att sektionen skulle inkomma med en fullständig ansökan om inrättande av utbildningsprogrammet.

§ 71 Inrättande av huvudområde:

1. Digital kultur/Digitala kulturstudier (Föredragande: Maria Engberg)

Diskuterades. Nämnden önskade att sektionen skulle inkomma med en fullständig ansökan om inrättade av huvudområdet Digital kultur.

2. Tillämpad hälsoteknik (Föredragande: Gunnar Råhlén)

Diskuterades. Nämnden önskade att sektionen skulle inkomma med en fullständig ansökan om inrättande av huvudområdet Tillämpad hälsoteknik.

§ 72 Återrapportering från råd för civilingenjörsutbildningarna

Ordföranden informerade om bildandet av rådet för civilingenjörsutbildningarna och vad som hittills avhandlats i rådet. Den av nämnden begärda återrapporteringen ansågs därmed vara fullföljd.

§ 73 Återrapportering från MAM om klassificering av kurser inom Företagsekonomi

Ordföranden inledde diskussionen. Marie Aurell informerade om MAM:s arbete med översynen av kursklassificering inom Företagsekonomi. Nämnden önskade att huvud­området Engelska skulle inkomma med en motsvarande förteckning som Företags­ekonomi. Övriga kurser kommer att genomgås översiktligt.

§ 74 Budget för 2010

Ordföranden presenterade årets budget. Diskuterades.

§ 75 Information från lärarförslagsnämnden

Marie Aurell informerade kort.

§ 76 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Fortsatt diskussion om BTH:s handlingsplan för kvalitetsarbete

Ordföranden informerade om sitt senaste möte med kvalitetsrådet. Innehållet i en själv­värdering bör vara färdigt i oktober 2010. Arbetet med punkt 2.2 drivs av ordföranden i utbild­ningsnämnden och vicerektorerna. Arbetsgrupper tillsattes för punkterna 4.2: Sig­rid Johansson, Lars Lundberg, Benny Lövström (sammankallande) och 4.4: Marie Aurell, Ewy Olander, Stefan Sjödahl (sammankallande). Grupperna skulle åter­rap­por­tera till nämnden vid nämndens möte i september.

2. Nya program- och kursvärderingar

Ordföranden informerade kortfattat.

3. Pågående utvärderingar

Diskuterades.

§ 77 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 78 Till nästa möte

Vid nästa möte ska punkt 2.1 i handlingsplanen för kvalitetsarbetet behandlas.

§ 79 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet och tackade ledamöterna för deras insatser.

Benny Lövström

Ordförande

Lars Lundberg

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela