Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-06-02, kl. 9.00-15.00

Plats: Ankaret, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Sigrid Johansson (ej § 88.1-2,5; 90.1; 91-92; 94-98)

Stefan Johansson (ej § 88.1)

Lars Lundberg

Ewy Olander (ej § 90.2-4)

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Daniel Palm

Övriga:

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare

Christel Borg, studierektor HAL (§ 89.2)

Victoria Dryselius, studierektor DSN (§ 88.3, 89.1)

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Lena Kransberg, studierektor Folkhälsovetenskap (§ 88.4, 89.3)

Erik Lindström, programansvarig MAM (§ 88.7)

Lina Nilsson, utvecklare HAL (§ 88.4, 89.3)

Rose-Marie Olsson, programansvarig MAM (§ 88.6)

Gunnar Råhlén, utbildningsansvarig COM (§ 88.4, 89.3, 90.2-6, 93.1)

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Claes Jogréus

Studeranderepresentanter:

Christoffer Carlström

Fredrik Jakobsson

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.

§ 80 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 81 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§ 82 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Daniel Palm.

§ 83 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll anmäldes justerat och lades till handlingarna.

§ 84 Information från ordförande

Inga informationspunkter förelåg.

§ 85 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 86 Begäran om ändrat tillträdeskrav för två civilingenjörsprogram

Bakgrund

Sektionen för datavetenskap och kommunikation har inkommit med en begäran om att kraven i områdesbehörighet 9 för Civilingenjör i spel- och programvaruteknik och Ci­vilingenjör i datorsäkerhet ska sänkas från Fysik B, Kemi A och Matematik E till Fysik B och Matematik E, eftersom Kemi A inte krävs för att tillgodogöra sig utbildningen. Denna begäran är förankrad hos Programrådet för civilingenjörsutbildningarna.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att tillträdeskrav för utbildningsprogrammen Civil­ingen­jör i spel- och programvaruteknik och Civilingenjör i datorsäkerhet ska vara Områdes­behörighet 9 med undantag för Kemi A, alltså Fysik B och Matematik E.

Stefan Johansson reserverade sig mot beslutet. Tomas Johansson anmälde som sin uppfattning att beslutet inte borde fattas.

§ 87 Mötesdatum för hösten 2010

Bakgrund

Datum och plats för Utbildningsnämndens sammanträden under hösten bör fastställas före sommaruppehållet.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att sammanträda enligt nedanstående under hösten 2010.

Tisdagen den 31 augusti

Torsdagen den 23 september (heldag)

Tisdagen den 19 oktober

Tisdagen den 23 november (heldag)

Torsdagen den 16 december

§ 88 Inrättande av utbildningsprogram

1. Automationsteknik, 120 hp (Föredragande: Stefan Sjödahl)

Bakgrund

Sektionen för ingenjörsvetenskap har inkommit med en begäran om inrättande av Automationsteknik, 120 hp.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Automationsteknik

Engelsk översättning av utbildningens namn: Automation

Huvudområde: Elektroteknik

Examen som programmet är avsett att leda till:

Högskoleexamen med inriktning mot elektroteknik

Antal högskolepoäng: 120

Tillträdeskrav: Grundläggande behörighet

Ansvarig sektion: ING

2. Civilingenjör i Ecodesign och innovation, 300 hp (Föredragande: Stefan Sjödahl)

Bakgrund

Sektionen för ingenjörsvetenskap har inkommit med en begäran om inrättande av Civilingenjör i Ecodesign och innovation.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Civilingenjör i Ecodesign och innovation

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science in Engineering: Ecodesign and Innovation

Examen som programmet är avsett att leda till:

Civilingenjörsexamen

Antal högskolepoäng: 300

Tillträdeskrav: Områdesbehörighet 9

Ansvarig sektion: ING

3. Digital kultur och kommunikation, 180 hp (Föredragande: Victoria Dryselius)

Delegerades till ordföranden att inrätta utbildningsprogrammet enligt förslag under förutsättning att styrelsen inrättar huvudområdet Digital kultur.

4. Människa, hälsa och teknik, 180 hp (Föredragande: Lena Kransberg, Lina Nilsson, Gunnar Råhlén)

Delegerades till ordföranden att inrätta utbildningsprogrammet enligt förslag under förutsättning att styrelsen inrättar huvudområdet Tillämpad hälsoteknik. Ett nytt engelskt namn måste tas fram.

5. Produktutveckling, 180 hp (Föredragande: Stefan Sjödahl)

Bakgrund

Sektionen för ingenjörsvetenskap har inkommit med begäran om inrättande av Produktutveckling, 180 hp.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Produktutveckling

Engelsk översättning av utbildningens namn: Product Development

Huvudområde: Maskinteknik

Examen som programmet är avsett att leda till:

Filosofie kandidatexamen

Huvudområde: Maskinteknik

Antal högskolepoäng: 180

Tillträdeskrav: Grundläggande behörighet

Ansvarig sektion: ING.

6. Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation, 60 hp (Föredra­gande: Rose-Marie Olsson)

Bakgrund

Sektionen för management har inkommit med begäran om inrättande av Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation, 60 hp

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande. Till dekanus delegerades att fastställa engelskt namn på utbildningen.

Utbildningens namn: Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation

Huvudområde: Pedagogik

Examen som programmet är avsett att leda till:

Filosofie magisterexamen

Huvudområde: Pedagogik

Antal högskolepoäng: 60

Tillträdeskrav: Kandidatexamen i pedagogik

Ansvarig sektion: MAM

7. Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 hp (Föredra­gande: Erik Lindström)

Bakgrund

Sektionen för management har inkommit med begäran om inrättande av Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 hp

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande. Till dekanus delegerades att fastställa engelskt namn på utbildningen.

Utbildningens namn: Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation

Huvudområde: Psykologi

Examen som programmet är avsett att leda till:

Filosofie magisterexamen

Huvudområde: Psykologi

Antal högskolepoäng: 60

Tillträdeskrav: Kandidatexamen i psykologi

Ansvarig sektion: MAM

§ 89 Inrättande av huvudområde:

1. Digital kultur (Föredragande: Victoria Dryselius)

Bakgrund

Sektionen för planering och mediedesign har inkommit med en begäran om att få inrätta huvudområdet Digital kultur.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att av högskolestyrelsen begära inrättande av följande huvudområde.

Svenskt namn: Digital kultur

Engelskt namn: Digital Culture

2. Omvårdnad (Föredragande: Christel Borg)

Bakgrund

Sektionen för hälsa har inkommit med en begäran om att få inrätta huvudområdet Omvårdnad som ska ersätta det nuvarande huvudområdet Vårdvetenskap.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att av högskolestyrelsen begära inrättande av följande huvudområde, så snart Svensk sjuksköterskeförening fattat beslut om att huvudområdet Omvårdnad bör gälla för alla sjuksköterskeutbildning i Sverige.

Svenskt namn: Omvårdnad

Engelskt namn: Nursing Science

3. Tillämpad hälsoteknik (Föredragande: Lena Kransberg, Lina Nilsson, Gunnar Råhlén)

Bakgrund

Sektionen för datavetenskap och kommunikation och Sektionen för hälsa har inkommit med en ansökan om inrättande av huvudområdet Tillämpad hälsoteknik.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att av högskolestyrelsen begära inrättande av följande huvudområde.

Svenskt namn: Tillämpad hälsoteknik

Engelskt namn: Applied Health Technology

§ 90 Fastställande av utbildningsplaner

1. Ekonom Online, 180 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

2. Magisterprogram i informatik, 60 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

3. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

4. Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar. Utbildningsplanen ska tas upp vid nämndens sammanträde den 31 augusti, då lämpligheten att masterarbetet har en inriktning ska behandlas.

5. Masterprogram i informatik, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes.

6. Masterprogram i software engineering, 120 hp

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar. Utbildningsplanen ska tas upp vid nämndens sammanträde den 31 augusti. Tillträdeskraven bör ses över. Till ord­föranden, vice ordföranden och Daniel Palm delegerades att fastställa en ut­bild­nings­plan med reviderade tillträdeskrav.

§ 91 Lämpligheten i att det bara finns ett enda huvudområde i ett utbildningsprogram

Diskuterades. Frågan ska beredas och tas upp vid nämndens sammanträde i september 2010.

§ 92 Verksamhetsplanering för 2010 för nämnden

Diskuterades.

§ 93 Inrättande av utbildningsprogram

1. Multicore-programmering, 180 hp (Föredragande: Gunnar Råhlén)

Ordföranden och Gunnar Råhlén redogjorde kortfattat för ärendet. Nämnden avvisade begäran eftersom den dels inte inkommit från en sektion, dels inte inkommit i tid.

§ 94 Information från lärarförslagsnämnden

Daniel Palm återrapporterade från senaste sammanträdet med lärarförslagsnämnden. Nämnden diskuterade.

§ 95 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Statusrapport angående nämndens ansvarspunkter i BTH:s handlingsplan för kvalitetsarbete

Ordföranden informerade kortfattat.

2. Nya program- och kursvärderingar

Lotta Antman informerade. Nämnden diskuterade.

3. Pågående utvärderingar

Förteckningen över pågående utvärderingar anmäldes.

§ 96 Övriga frågor

En arbetsgrupp bestående av Marie Aurell (sammankallande), Stefan Johansson och Lars Lundberg tillsattes för att behandla examensarbeten och lämpligheten i inrikt­ningar i examensarbeten. Arbetsgruppen bör ta fram en rekommendation om huruvida riktlinjer bör utfärdas i frågan. Gruppen ska återrapportera till nämnden vid sammanträdet i september 2010.

§ 97 Till kommande möte

  • Lämpligheten i att det bara finns ett enda huvudområde i ett utbildningsprogram
  • Framtida lärarkategorier och tillsättningsordning

§ 98 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet och tackade ledamöterna för deras insatser.

Benny Lövström

Ordförande

Daniel Palm

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela