Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-08-31, kl. 9.00–12.00

Plats: Konferensrum Platon, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Claes Jogréus

Sigrid Johansson

Stefan Johansson

Lars Lundberg

Ewy Olander

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Daniel Palm (§ 106-112)

Övriga:

Lotta Antman, pedagogisk utvecklare

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.

§ 99 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 100 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägg av övrig fråga av Marie Aurell om huvudområdestillhörig­het för utbildningsprogram.

§ 101 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Stefan Sjödahl.

§ 102 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll anmäldes justerat och lades till handlingarna.

§ 103 Information från ordförande

  • Ordföranden informerade om vad som hänt med namnbytet av huvudområdet Vårdvetenskap till Omvårdnad.
  • Årets antagning diskuterades kortfattat.

§ 104 Ordförandebeslut

Ordförandebesluten DG002/10, DG003/10, DG004/10, DG005/10, DG006/10 anmäl­des.

§ 105 Krav på lärares kompetens för genomförande av kurs

Ordföranden redogjorde för ärendets beredning och det förslag som arbetsgruppen (§ 2010:76) kommit fram till. Nämnden diskuterade. Gruppen skulle omarbeta förslaget enligt de synpunkter som framkommit och remittera det nya förslaget till sektionerna.

§ 106 Information från programansvarsgrupp

Stefan Sjödahl redogjorde kortfattat för hur arbetsgruppen (§ 2010:76) arbetat. Nämnden diskutera­de. Särskilt påpekades att dokumentet borde vända sig till programansvarig sektion, inte till programansvarig person. Gruppen skulle omarbeta förslaget enligt de synpunkter som framkommit och remittera det nya förslaget till sektionerna.

§ 107 Information om föreslagen framtida nämndorganisation vid BTH

Ordföranden redogjorde för de förslag som gått till högskolestyrelsen rörande den fram­tida nämndorganisationen. Nämnden diskuterade.

§ 108 Information från lärarförslagsnämnden

Återrapporterades från nämnden.

§ 109 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Statusrapport angående nämndens ansvarspunkter i BTH:s handlingsplan för kvalitetsarbete

Två av ansvarspunkterna har behandlats i §§ 105 och 106. Övriga punkter kommentera­des kortfattat.

2. Nya program- och kursvärderingar

Ordföranden redogjorde för status i ärendet. Studentspegeln har översatts till engelska och finns publicerad och kommer att gå ut till berörda studenter. Kursvärderings­systemet diskuterades. Christina Hansson kommer att inbjudas till nästa sammanträde.

3. Pågående utvärderingar

Förteckningen anmäldes.

§ 110 Övriga frågor

Marie Aurell redogjorde för en fråga rörande ett program vid MAM som möjligen bör byta huvudområde för examen. Nämnden diskuterade.

§ 111 Till nästa möte

  • Lämpligheten att ha program som bara har kurser inom ett huvudområde.
  • Lämpligheten att ha inriktningar på examensarbeten.

§ 112 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet och tackade ledamöterna för deras insatser.

Benny Lövström

Ordförande

Stefan Sjödahl

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela