Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-09-23, kl. 9.00-16.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Claes Jogréus (§ 113-127)

Sigrid Johansson

Stefan Johansson (§ 113-127)

Lars Lundberg

Ewy Olander (§ 113-127)

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Daniel Palm

Övriga:

Christina Hansson, pedagogisk utvecklare (§ 129-130)

Anders Hederstierna, vicerektor (§ 122)

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Vicky Johnson Gatzouras, kvalitetssamordnare (§ 130)

Åse Nygren, pedagogisk utvecklare (§ 129-130)

Frånvarande:

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.

 


 

§ 113 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 114 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§ 115 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Marie Aurell.

§ 116 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll anmäldes justerat och lades till handlingarna.

§ 117 Information från ordförande

Ordföranden informerade om:

  • rutiner i Lärarförslagsnämnden.
  • ny nämndorganisation och nya valföreskrifter.

§ 118 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 119 Bilaga 1 till examensordningen (Föredragande: Benny Lövström)

Bilagan fastställdes med en redaktionell ändring.

§ 120 Inrättande av utbildningsprogram (Föredragande: Marie Aurell)

1. MBA-programmet

Bakgrund

Sektionen för management har på uppmaning från nämndens ordförande inkommit med en begäran om inrättande av utbild­ningsprogram MBA-programmet, 60 hp.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: MBA-programmet

Engelsk översättning av utbildningens namn: MBA programme

Huvudområde: Industriell ekonomi och management

Examen som programmet är avsett att leda till:

Filosofie/Teknologie magisterexamen

Huvudområde: Industriell ekonomi och management

Antal högskolepoäng: 60

Tillträdeskrav: Civilingenjörsexamen eller lägst kandidatexamen i ett huvudområde inom teknik, inkl. ett självständigt arbete omfattande minst 15 hp. Två års arbets­livserfarenhet efter examen. Engelska B.

Ansvarig sektion: MAM

§ 121 Utbildningsplaner

1. Masterprogram i software engineering, 120 hp

Utbildningsplanen bordlades.

2. Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering, 180 hp, 2009

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar och tillägg av lämplig områ­desbehörighet.

3. Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering, 180 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar och tillägg av lämplig områ­desbehörighet.

4. Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar och tillägg av lämplig områ­desbehörighet.

5. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, VT 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

6. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp, 2008

Utbildningsplanen fastställdes.

§ 122 ECTS-ackreditering

Anders Hederstierna redogjorde för ECTS-ackreditering och för BTH:s arbete med att söka denna ackreditering. Nämnden diskuterade.

§ 123 Klassificering av kurs i utbildningsområde

Ordföranden redogjorde för ärendet. Nämnden diskuterade. Dels måste vissa kursers klassificering ändras omedelbart, dels bör ett fördjupat arbete inledas kring klassifice­ringen av kurser, där till exempel externa experter kan inbjudas, för att också kunna fastställa tydliga kriterier för klassificering. En arbetsgrupp tillsattes för att förbereda det fördjupade arbete bestående av ordföranden (sammankallande), vice ordföranden och nämndens sekreterare.

§ 124 Krav på lärares kompetens för undervisning på olika nivåer

Ordföranden informerade kortfattat. Förslaget är nu på remiss i organisationen. Nämnden diskuterade.

§ 125 Lämpligheten i att ha inriktningar på examensarbeten

Lars Lundberg och Marie Aurell redogjorde kortfattat för hur arbetsgruppen arbetat hittills. Nämnden diskuterade.

§ 126 Lämpligheten i att ha kurser inom enbart ett huvudområde i ett utbildningsprogram

Ordföranden inledde punkten. En arbetsgrupp tillsattes bestående av Stefan Johansson, Benny Lövström (sammankallande) och Daniel Palm.

§ 127 Framtida lärarkategorier och anställningsordning

Ordföranden informerade. Nämnden diskuterade. Särskilt påpekades att nämnden önskade deltaga i den beredning som kommer att ske kring dessa frågor.

§ 128 Information från lärarförslagsnämnden

Marie Aurell informerade. Nämnden diskuterade.

§ 129 Information från seminarium vid Kungl. Vetenskapsakademien

Åse Nygren informerade om seminariet "Learning Assessment of Knowledge and Grading" hållet vid Kungl. Vetenskapsakademien den 27 maj 2010.

§ 130 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Nya program- och kursvärderingar

Christina Hansson och Åse Nygren redogjorde för arbetet med kursvärderingar vid BTH. Nämnden diskuterade och lämnade synpunkter på frågorna i kursvärderingen.

2. Studentspegeln

Christina Hansson presenterade resultat från Studentspegeln. Nämnden diskuterade.

3. Nämndens kvalitetsarbete enligt handlingsplanen

Ordföranden redogjorde för nämndens arbete med kvalitetsarbetet. Nämnden diskutera­de. En arbetsgrupp tillsattes för att ta fram ett förslag för hur man ska gå vidare med självvärderingar inför HSV:s kommande värderingar bestående av ordföranden (sammankallande), Sigrid Johansson, Vicky Johnson Gatzouras och Daniel Palm.

4. Pågående utvärderingar

Förteckningen anmäldes.

§ 131 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 132 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet och tackade ledamöterna för deras insatser.

Benny Lövström

Ordförande

Marie Aurell

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela