Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-10-19, kl. 9.00-12.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Sigrid Johansson

Stefan Johansson (§ 133-141)

Lars Lundberg

Ewy Olander

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Daniel Palm (§ 144-147)

Övriga:

Christina Hansson, pedagogisk utvecklare (§ 141-147)

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Jenny Nelsson, antagningshandläggare (§ 139)

Jenny Welander, stf chef för Studerandeavdelningen

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Claes Jogréus

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.

§ 133 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 134 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.

§ 135 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Sigrid Johansson.

§ 136 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll anmäldes justerat och lades till handlingarna.

§ 137 Information från ordförande

Ordföranden informerade om:

  • kursklassificeringsarbetet
  • valet till fakultets- och utbildningsnämnderna mandatperioden 2011-2013
  • studentantal 2010-2011 och införandet av studieavgifter.

§ 138 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 139 Beredning av antagningsordningen (Föredragande: Jenny Nelsson)

Ärendet föredrogs. Nämnden beslöt att med vissa redaktionella ändringar rekommen­dera högskolestyrelsen att fastställa antagningsordningen.

§ 140 Fastställande av Bilaga 4 till examensordningen

Examensbeskrivningarna för Digital kultur, Omvårdnad och Tillämpad hälsoteknik fastställdes. Examensbeskrivningen för Industriell ekonomi och management bordlades.

§ 141 Fastställande av utbildningsplaner

1. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes.

§ 142 Information från lärarförslagsnämnden

Bordlades.

§ 143 Information om budgetpropositionen

Ordföranden informerade. Nämnden diskuterade.

§ 144 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Blekinge Tekniska Högskolas program och handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2010-2012

  • Fråga ställdes vilka kriterier som ligger till grund för översynen av programutbudet av kvalitativa skäl.
  • Informerades om Studentspegeln. Nämnden önskade att Studentspegeln genomförs årligen i januari, med start januari 2011.

2. Arbete med självvärderingar inför HSV:s utvärderingar

  • Ordföranden informerade. Nämnden diskuterade. Nämnden menade att progressionen möjligen inte borde betonas så tydligt som nu sker. Nämnden önskade att externa sakkunniga granskade våra examensarbeten. Det måste klargöras vilka resurser som kommer att kunna användas i detta arbete. Nämnden betonade att en tydlig tidsplan och klara instruktioner måste föreligga då nuvarande nämnds mandatperiod är över.

3. Pågående utvärderingar

Förteckningen anmäldes.

§ 145 Övriga frågor

Nämnden diskuterade programutbudet vid högskolan och såväl inrättande- som ned­lägg­ningsprocessen för program. En inventering av samtliga program vid högskolan ska företas.

§ 146 Till nästa möte

  • Genomgång av i nämnden inrättade arbetsgrupper.

§ 147 Mötet avslutas

Ordföranden avslutade mötet och tackade ledamöterna för deras insatser.

Benny Lövström

Ordförande

Sigrid Johansson

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela