Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-11-23, kl. 9.00-16.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Claes Jogréus

Sigrid Johansson

Stefan Johansson (§ 156:1-4; 157-164)

Lars Lundberg

Ewy Olander

Stefan Sjödahl (§ 148-154; 156:1-4; 157-164)

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Daniel Palm (§ 152-164)

Övriga:

Lasse Bourelius, chef för Learning Lab (§ 162:1)

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.

§ 148 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 149 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag.

§ 150 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Lars Lundberg.

§ 151 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 152 Information från ordförande

Ordföranden informerade om:

  • ändring i antagningsordning med anledning av införandet av studieavgifter för studenter från tredje land.
  • samarbete om fjärde år på teknikprogrammet med gymnasieskolan.
  • problem med CSN med anledning av terminstider och tillfälle för tentamen.

§ 153 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 154 Fastställande av bilagor till examensordningen

1. Bilaga 2: Matematikkrav i samband med förledet teknologie

Utbildningsnämnden fastställde bilagan.

2. Bilaga 4: Examensbeskrivning för Industriell ekonomi och management

Utbildningsnämnden fastställde bilagan med ändring av Företagsekonomi till Industriell ekonomi och management och med strykning av orden ”på grundnivå” på två ställen.

§ 155 Klassificering av kurser i utbildningsområde

Ordföranden inledde ärendet. Nämnden diskuterade.

Beslut

Nämnden fastställde utbildningsområden för kurserna i Engelska enligt förslag.

Nämnden fastställde utbildningsområden för kurserna i Företagsekonomi enligt förslag.

§ 156 Fastställande av utbildningsplaner

1. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2006

Utbildningsplanen fastställdes.

2. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2007-2008

Utbildningsplanen fastställdes.

3. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2009

Utbildningsplanen fastställdes.

4. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes.

5. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2007

Utbildningsplanen fastställdes.

6. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2008

Utbildningsplanen fastställdes.

7. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2009

Utbildningsplanen fastställdes.

8. Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet, 60 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes.

9. Magisterprogram i vårdvetenskap, 60 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

10. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation, 120 hp, VT2011

Utbildningsplanen fastställdes.

11. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 120 hp, VT2011

Utbildningsplanen fastställdes.

12. Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa, 120 hp, 2010

Utbildningsplanen bordlades, eftersom kurskoder saknades för årskurs 1.

13. Masterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation, 120 hp, 2010

Utbildningsplanen bordlades.

14. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp, VT2011

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

15. Masterprogram i matematisk modellering och simulering, 120 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes.

16. Produktutveckling, 120 hp, VT2011

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

§ 157 ECTS-ackreditering

Ordföranden inledde punkten. Utbildningsnämnden ansåg det vara lämpligt att BTH ansöker om ECTS-ackreditering men förutsåg att tidsplanen för att få fram nödvändiga dokument med tillräcklig kvalitet inför den kommande deadlinen sannolikt är alltför snävt tilltagen utifrån nuvarande resurser. Nämnden ansåg att en tydlig plan måste tas fram för det framtida arbetet. Nämnden påpekade att det redan i dag är ett problem att det är svårt att få in dokument från sektionerna i tid till nämnden. Utbildningsnämnden ansåg att den i egenskap av kvalitetsansvarig för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå borde varit tydligare delaktig i processen kring ansökan om ECTS.

§ 158 Inriktningar i examensarbeten

Marie Aurell och Lars Lundberg föredrog kortfattat ärendet. Nämnden diskuterade. Ett förslag till beslut kommer att föreläggas nämnden vid nästa sammanträde.

§ 159 Kompetenskrav för genomförande av kurs

Ordföranden inledde. Nämnden diskuterade och lämnade vissa synpunkter på doku­mentet. Ett förslag till beslut kommer att föreläggas nämnden vid nästa sammanträde.

§ 160 Ansökan om utbildningsområde Design

Ordföranden redogjorde för ärendet. Nämnden diskuterade.

§ 161 Information från lärarförslagsnämnden

Claes Jogréus informerade från senaste sammanträdet med lärarförslagsnämnden.

§ 162 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Blekinge Tekniska Högskolas program och handlingsplan för kvalitetsarbete gällande utbildning på grund-, avancerad och forskarnivå 2010-2012

  • Ordföranden inledde angående de föreslagna förändringarna av systemet för kursvärderingar vid BTH, vilka varit ute på remiss. Nämnden framförde synpunkter. Nämnden tar upp frågorna till beslut vid nästa sammanträde.
  • Lasse Bourelius informerade om arbetet mot plagiering vid BTH. Nämnden diskuterade. Nämnden önskade att få information från disciplinnämnd. Nämn­den önskade vidare att man från biblioteket inkom med en plan för fortsatt arbete mot plagiering.
  • Ordföranden redogjorde för det material som tagits fram vid BTH inför HSV:s utvärderingar av våra utbildningar. Nämnden diskuterade.

2. Pågående utvärderingar

Förteckningen över pågående utvärderingar anmäldes.

§ 163 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 164 Till nästa möte

  • Delegation av fastställande av kursplaner till sektionschefer.
  • Ordförande och vice ordförande för kommande nämnd bör adjungeras till nästa möte.

Benny Lövström

Ordförande

Lars Lundberg

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela