Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2010-12-16, kl. 9.00-12.30

Plats: Konferensrum Utsikten, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Benny Lövström

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Claes Jogréus

Sigrid Johansson

Stefan Johansson

Lars Lundberg

Ewy Olander

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Daniel Palm, § 173-183

Övriga:

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Marie Jedemark, pedagogisk utvecklare, § 180.3

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Michael Mattsson, tillträdande ordförande för utbildningsnämnden

Agneta Sundberg, tillträdande vice ordförande för utbildningsnämnden

Föredragande: Om inte annat anges har ordföranden varit föredragande.

§ 165 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna. Nämnden beslöt att adjungera nämndens tillträdande ordförande, Michael Mattsson, och tillträdande vice ordförande, Agneta Sundberg, till sammanträdet med närvaro- och yttranderätt.

§ 166 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag med tillägget att en rapport om Student­spegeln kommer att presenteras under punkt 16.

§ 167 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Ewy Olander.

§ 168 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 169 Information från ordförande

Ordföranden informerade om:

  • beslut om inrättande av sektionsnämnd för huvudområdet Tillämpad hälsotek­nik. Det måste klargöras vilka uppgifter som ligger på denna sektionsnämnd.
  • arbetet med ECTS-ackreditering. Ärendet bör tas upp vid nästa sammanträde.
  • ett avgifts- och stipendieråd har inrättats vid BTH.

§ 170 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 171 Inriktningar i examensarbeten

Bakgrund

Vid BTH förekommer det att det finns flera olika kurser för examensarbetet inom sam­ma huvud­område på samma nivå. Detta kan ha motiverats av det finns olika inrikt­ningar inom huvudområdet, vilket kan innebära vissa skillnader i både innehåll och genomförande.

Utbildningsnämnden anser att det är helt rimligt att det finns olika kurser för examens­arbetet, då ett huvudområde leder till examen med olika inriktningar. I övriga fall, då inga inriktningar finns på examen, bör man vara restriktiv med att inrätta flera olika kurser för examensarbetet. Det finns situationer där det kan vara motiverat, och då ska det vara möjligt, men sektionen måste då kunna motivera varför det blir bättre, ur ett studentperspektiv, att ha mer än en variant av examensarbetet.

Beslut

Sektionen ska, vid inrättande av mer än en kurs för examensarbete på samma nivå inom ett och samma huvud­område, motivera till Utbildnings­nämnden varför detta är lämp­ligt. Detta gäller inte om de olika kurserna för examensarbete motsvarar inriktningar i examen.

§ 172 Specifikation av arbetsuppgifter - Programansvar

Bakgrund

För att säkerställa kvaliteten i BTH:s utbildningsprogram och förtydliga vari program­ansvar består, har det bedömts lämpligt att ta fram en specifikation av de uppgifter som åligger program­ansvarig sektion.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att fastställa Specifikation av arbetsuppgifter - Programansvar enligt bilagt förslag med ändringen att "sektionens" ska ändras till "Utbildningsnämndens" i punkt 7.

Det påpekades att de synpunkter som inkommit men inte tagits med i doku­mentet har återrapporterats till nämnden för vidare behandling under kommande mandatperiod.

§ 173 Kompetenskrav för genomförande av kurs

Bakgrund

För att ytterligare säkra kvaliteten i BTH:s utbildningar har det bedömts lämpligt att fastställa krav på kompetens för lärare som har ansvar för genomförande av kurser vid högskolan.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att faställa kompetenskrav enligt bilaga med ändringarna att alla hänvisningar till uppdragsutbildning, hänvisning till utbildningsplan i punkt III under kursansvarigs ansvar och uppräkning av lärarkategorier tas bort.

§ 174 Regler för klassificering av kurser i utbildningsområde

Bakgrund

För att förtydliga hur kurser ska klassificeras i utbildningsområde bör regler för detta fastställas.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att fastställa regler för klassificering av kurser i utbild­ningsområde enligt bilagt förslag. Reglerna ska gälla fr.o.m. den 1 januari 2011.

Utbildningsnämnden uttalade som sin mening att en översyn av modellen för den interna medelstill­delningen borde göras.

§ 175 Mötesdatum för våren 2011

Bakgrund

Datum för Utbildningsnämndens sammanträden under våren 2011 bör fastställas.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att sammanträda enligt nedanstående under våren 2011.

Tisdagen den 25 januari

Onsdagen den 23 februari (heldag)

Onsdagen den 23 mars

Tisdagen den 3 maj (heldag)

Onsdagen den 8 juni

§ 176 Fastställande av kursvärderingsfrågor

Bakgrund

En omarbetning av systemet för kursvärderingar har gjorts och förankrats vid möten på sektio­nerna. Bland annat har en ny uppsättning frågor tagits fram, vilka presenterades på föregående nämndmöte.

Beslut

Bifogade uppsättning frågor fastställdes, med följande kommentarer:

  • Bakgrundsfrågorna ska läggas sist i frågelistan.
  • Återkoppling av resultaten av kursvärderingarna och de åtgärder som vidtagits p.g.a. dessa resultat ska göras från sektionerna till Utbild­ningsnämnden, enligt tidplan och mall som nämnden senare specificerar.

Stefan Johansson reserverade sig mot beslutet enligt följande: "Då jag anser att utformningen av enkäten är ett par steg bakåt jämfört med föregående system (både vad gäller förvanskningen av CEQ och avskaffandet av frågor gällande specifika lärandemål i kurserna), så reserverar jag mig mot beslutet att fastställa frågorna."

§ 177 Delegation av fastställande av kursplaner till sektionschefer

Ordföranden inledde frågan. Nämnden diskuterade. Nämnden konstaterade att dess delegation till sektionscheferna att fastställa kursplaner och chefernas vidaredelega­tioner till ämnesnämnder och motsvarande upphör att gälla fr.o.m. den 1 januari 2011 om vetenskaplig kompetens enligt högskolelagen 2 kap. 6 § saknas på respektive nivå. Till nästa nämndsammanträde måste ärendet beredas så att en lösning kan beslutas om.

§ 178 Arbetsgrupper i nämnden

En förteckning över existerande arbetsgrupper i nämnden genomgicks och resultaten från grupperna avrapporterades. Nämnden ansåg att följande frågor som behandlats av arbetsgrupp men inte lett till beslut borde tas upp av kommande nämnd.

  • Beskrivningar av samtliga huvudområden vid BTH. (§ 2009:188)
  • Självvärderingar inför HSV:s utbildningsutvärderingar. (§ 2010:130.1)
  • Lämpligheten att ha kurser från ett enda huvudområde i ett utbildningsprogram.

§ 179 Information från lärarförslagsnämnden

Protokoll från senaste sammanträdet anmäldes.

§ 180 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Kommande utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Ordföranden informerade om HSV:s kommande utbildningsutvärderingar.

2. Pågående utvärderingar

Förteckningen över pågående utvärderingar anmäldes.

3. Information om Studentspegeln

Marie Jedemark presenterade en sammanställning av Studentspegelns resultat från hösten 2010. Nämnden diskuterade.

§ 181 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 182 Till nästa möte

  • En lärarförslagsnämnd bör inrättas vid kommande sammanträde.

§ 183 Mötets avslutande

Ordföranden avslutade mötet och tackade ledamöterna för deras insatser under deras tid i nämnden. Nämnden framförde sitt tack för ordförandens arbete.

Benny Lövström

Ordförande

Ewy Olander

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela