Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-01-25, kl. 9.00-12.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Christel Borg

Rose-Marie Olsson

Mats Pettersson

Stefan Sjödahl

Agneta Sundberg

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Daniel Palm

Övriga:

Christina Hansson, pedagogisk utvecklare

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen


§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes i enlighet med förslag.

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Marie Aurell.

§ 4 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 5 Information från ordförande

Ordföranden informerade om

  • den svenska högskolevärlden - myndigheter, författningar, informationsvägar, aktuella reformer inom sektorn
  • ECTS-ackreditering och DS-ackreditering
  • utbildningsnämndens budget

Studerandeavdelningens chef informerade om utbildningsutbudet vid BTH.

§ 6 Ordförandebeslut

Ordförandebeslut DG007/10 anmäldes.

§ 7 Inrättande av lärarförslagsnämnd och utseende av ledamöter (Föredragande: planeringssekretera­ren)

Bakgrund

Ordföranden presenterade ett förslag till dokument för fastställande av samman­sätt­ning, utseende och mandat för lärarförslagsnämnden, LFN. Nämnden diskuterade detta samt förslag på representanter från utbildningsnämnden. Vidare föreslog ord­föranden att nämnden skulle ge den nya LFN mandat att fortsätta behandla pågåen­de ärenden. Ord­föranden informerade slutligen om att det beslut utbildningsnämn­den fattar blir giltigt under förut­sättning att fakultetsnämnden fattar samma beslut. I högskoleförordningen  4 kap 5 § stadgas att om en grupp av personer ska lämna förslag på sökande som bör komma i fråga för en anställning som lärare, ska kvinnor och män vara jämställt repre­senterade i gruppen. Detta gäller dock inte om det finns synnerliga skäl. Ledamöterna i Blekinge Tekniska Högskolas lärarförslagsnämnd nomineras från högskolans kollegialt valda organ utbildningsnämnden och fakultetsnämnden vilkas sammansättning därmed begränsar urvalet till lärarförslagsnämnden. Högskolans anställningsordning, som an­togs av styrelsen den 3 december 2010, innehåller vidare en rätt till befordran från lek­tor till professor om lektorn har behörigheten för en sådan anställning. För att på ett korrekt sätt och med hög kvalitet kunna pröva behörigheten vid dessa anställnings­ärenden erfordras att lärarförslagsnämndens ledamöter i så stor utsträckning som möj­ligt är professorskompetenta. Det föreligger mot bakgund av vad som anförts synnerliga skäl att frångå kravet på att kvinnor och män ska vara jämställt representerade i hög­skolans lärarförslagsnämnd.

Beslut

Nämnden beslöt att för sin del fastställa det föreslagna dokumentet angående lärar­förslagsnämnden. På ordförandes förslag valde nämnden Christel Borg, Rose-Marie Olsson och Mats Pettersson till ordinarie representanter i lärar­förslags­nämnden. Nämn­den beslöt att till ordförande i nämnden välja Jürgen Börstler och till vice ord­förande Mats Pettersson. Nämnden beslöt också att den nya lärar­förslagsnämnden ska fortsätta behandla pågående ärenden. Dokumentet som reglerar lärar­förslags­nämnden samt ut­seendet av ordförande och vice ordförande gäller under förut­sättning att fakultets­nämnden fattar likalydande beslut.

§ 8 Inrättande av sektionsnämnd för utbildning (Föredragande: planeringssekreteraren)

Bakgrund

Av högskolelagen 2 kap. 6 § framgår följande.

"Beslut ska fattas av personer med vetenskaplig eller konstnärlig kompetens, om beslu­ten kräver en bedömning av

1. uppläggning, genomförande av eller kvalitet i utbildningen, eller

2. organisation av eller kvalitet i såväl forskningen som det konstnärliga utvecklings­arbetet."

Till beslut som omfattas av första punkten hör bl.a. fastställande av kursplaner och av program­informationer och utseende av examinatorer. Sådana beslut har hittills delege­rats av utbildnings­nämnden till sektionscheferna, som i sin tur kunnat vidaredelegera vissa beslut. Lagens nya for­mulering kräver emellertid vetenskaplig kompetens för des­sa beslut, varför utbildnings­nämnden inte kan delegera dessa beslut till sektionschefer som saknar sådan kompetens. För att få en en­hetlig organisation bör därför nämnden begära att berörda sektioner inrättar en nämnd med en majoritet av vetenskapligt kom­petenta och med vederbörlig studentrepresentation, till vilken utbildningsnämnden kan delegera dessa beslut.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att begära att varje sektionschef som saknar vetenskaplig kompetens inrättar en nämnd för utbildning, i vilken minst två vetenskapligt kompeten­ta personer och en studeranderepresentant ska ingå. Väljer man att låta ytterligare per­soner ingå i nämn­den, ska majoriteten alltid vara vetenskapligt kompetent. Nämndens sammansättning ska återrappor­teras till utbildningsnämnden. Denna nämnd kan vidare­delegera beslut i enlighet med utbild­ningsnämndens delegationsordning.

§ 9 Vårens sammanträden (Föredragande: planeringssekreteraren)

Bakgrund

Vid nämndens sammanträde den 16 december 2010 fastställdes datum för nämndens sammanträden under våren 2011. Eftersom en ny nämnd tillträdde den 1 januari 2011, bör datumen bekräftas av den nya nämnden.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att sammanträda enligt nedanstående under våren 2011.

Onsdagen den 23 februari (heldag)

Onsdagen den 23 mars

Tisdagen den 3 maj (heldag)

Tisdagen den 31 maj

§ 10 Fastställande av utbildningsplaner och programinformation (Föredragande: planeringssekreteraren)

1. Digital kultur och kommunikation, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

2. Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation, 60 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

3. Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

4. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp, VT2011

Utbildningsplanen bordlades.

5. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem, 120 hp, VT2011

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

6. Produktutveckling, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes. Programinformationen fastställdes med redaktionella ändringar.

7. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

8. Specialistsjuksköterskeprogram för inriktning mot vård av äldre, 60 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

9. Specialistsjuksköterskeprogram till distriktssköterska, 75 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

§ 11 Information från lärarförslagsnämnden

Marie Aurell informerade från föregående möte med lärarförslagsnämnden.

§ 12 Starka utbildningsmiljöer

Ordföranden redogjorde för sitt arbete med starka utbildningsmiljöer vid BTH. Nämnden diskuterade kortfattat.

§ 13 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Kommande utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Högskoleverkets system för kvalitetsutvärdering 2011-2014 anmäldes.

2. Pågående utvärderingar

Förteckningen över pågående utvärderingar anmäldes.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 15 Till nästa möte

  • Sammanställning av regler och rutiner som berör nämndens beslut bör tas fram.

Michael Mattsson

Ordförande

Marie Aurell

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela