Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-02-23, kl. 9.00-16.15

Plats: Konferensrum Utsikten, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Rose-Marie Olsson

Mats Pettersson

Stefan Sjödahl

Agneta Sundberg

Studeranderepresentanter:

Daniel Palm

Övriga:

Annika Annemark, chef för Biblioteket

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen (§ 16-25.4)

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Christel Borg

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

 


 

§ 16 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 17 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes med tillägget att delegationsordningen för kurser skulle behandlas efter punkt 8.

§ 18 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Rose-Marie Olsson.

§ 19 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 20 Information från ordförande

Ordföranden informerade om

  • kommande ansökan från DSN om Erasmus Mundus-masterprogram.
  • Stint-stipendium till en BTH-lärare.
  • arbetet vid BTH med autonomiutredningen.
  • samarbete med Karlshamns kommun som skulle kunna leda till magister­program i innovation.
  • remisser hos nämnden.
  • högskolans bokslut 2010.

§ 21 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 22 Fastställande av mall för utbildningsplan och programinformation (Föredragande: planerings­sekreteraren)

Mallen fastställdes. Vid kommande sammanträde bör punkten 4 i programinformatio­nen arbetas om.

§ 23 Byte av engelskt namn på utbildningsprogram (Föredragande: planeringssekreteraren)

Bakgrund

Nämnden för Tillämpad hälsoteknik har inkommit med en begäran om att det engelska namnet på utbildningsprogrammet Människa, hälsa och teknik ändras från "Health and Technology from a Human Perspective" till "People, Health and Technology".

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att ändra det engelska namnet på utbildningsprogrammet Män­niska, hälsa och teknik från "Health and Technology from a Human Perspective" till "People, Health and Technology".

§ 24 Delegationsordning avseende kurser (Föredragande: planeringssekreteraren)

Utbildningsnämnden beslöt att fastställa delegationsordningen avseende kurser i enlig­het med utskickat förslag.

§ 25 Fastställande av utbildningsplaner och programinformationer (Föredragande: planeringssekre­teraren)

1. Automationsteknik, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med ändringen att den engelska examens­benäm­ningen ska ändras och fastställas av ordföranden.

2. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, 300 hp, 2011

Programinformationen fastställdes med redaktionella ändringar. Utbildnings­planen fastställdes med redaktionella ändringar.

3. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, internationell inriktning, 300 hp, 2011

Programinformationen fastställdes med redaktionella ändringar. Utbildnings­planen fastställdes.

4. Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, 2011

Programinformationen fastställdes med redaktionella ändringar. Utbildnings­planen fastställdes med redaktionella ändringar.

5. Civilingenjör i ecodesign och innovation, 300 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar. Det måste anges hur studenterna förvärvar 15 hp färdighetsträning inom ramen för utbildnings­programmet.

6. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

7. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

8. Civilingenjör i spel- och programvaruteknik, 300 hp, 2011

Programinformationen fastställdes med redaktionella ändringar. Utbildnings­planen fastställdes med en redaktionell ändring.

9. Data- och systemvetenskap, 180 hp, 2011

Programinformationen fastställdes med redaktionella ändringar. Utbildnings­planen fastställdes.

10. Digital bildproduktion, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen bordlades. Det måste klargöras hur fördjupningen i de specifi­ka professionskunskaperna sker. Nämnden delegerade till ordförande att fastställa utbildningsplanen sedan detta klargjorts.

11. Digital ljudproduktion, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen bordlades. Det måste klargöras hur fördjupningen i de specifi­ka professionskunskaperna sker. Nämnden delegerade till ordförande att fastställa utbildningsplanen sedan detta klargjorts.

12. Digitala spel, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen bordlades. Det måste klargöras hur fördjupningen i de specifi­ka professionskunskaperna sker. Nämnden delegerade till ordförande att fastställa utbildningsplanen sedan detta klargjorts.

13. Ekonom Online, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

14. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

15. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

16. Europeiskt masterprogram i Software Engineering, 120 hp, 2011

Programinformationen fastställdes med redaktionella ändringar. Utbildnings­planen fastställdes med en redaktionell ändring.

17. Fysisk planering, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

18. Informationsteknologi, 120 hp, 2011

Programinformationen fastställdes med en redaktionell ändring. Utbildnings­planen fastställdes med redaktionella ändringar.

19. IT-säkerhet, 180 hp, 2011

Programinformationen fastställdes med redaktionella ändringar. Utbildnings­planen fastställdes med redaktionella ändringar. I någon kurs måste de etiska aspekterna av IT-säkerhet infogas.

20. Magisterprogram i europeisk planering och regional utveckling, 60 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

21. Magisterprogram i informatik, 60 hp, 2011

Programinformationen fastställdes. Utbildningsplanen fastställdes.

22. Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet, 60 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

23. Magisterprogram i vårdvetenskap, 60 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

24. Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

25. Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

26. Masterprogram i Elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem, 120 hp, 2011

Programinformationen fastställdes. Utbildningsplanen fastställdes.

27. Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

28. Masterprogram i Fysisk planering, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

29. Masterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen bordlades. Det framgår inte hur förledet Teknologie kan ges utifrån förkunskaperna och/eller programmets innehåll. Det framgår inte heller hur progressionen inom huvudområdet Maskinteknik uppnås.

30. Masterprogram i informatik, 120 hp, 2011

Programinformationen fastställdes. Utbildningsplanen fastställdes.

31. Masterprogram i innovation, entreprenörskap och affärsutveckling, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

32. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

33. MBA-programmet, 60 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

34. Människa, hälsa och teknik, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen bordlades. Nämnden ifrågasatte det lämpliga i att en kurs på avancerad nivå ingick i ett program som leder till examen på grundnivå. Huvud­områdestillhörigheten och sektionstillhörigheten för kursen Organisation och ledarskap ifrågasattes.

35. Produktutveckling, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

36. Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

37. Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen bordlades. Kursen Ekonomi i offentlig förvaltning måste föras till antingen Företagsekonomi eller Nationalekonomi.

38. Specialistsjuksköterskeprogram för inriktning mot vård av äldre, 60 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

39. Specialistsjuksköterskeprogram till distriktssköterska, 75 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

40. Spelprogrammering, 180 hp, 2011

Programinformationen fastställdes med redaktionella ändringar. Utbildnings­planen fastställdes med redaktionella ändringar.

41. Säkerhetsteknik, 120 hp, 2011

Programinformationen fastställdes med redaktionella ändringar och med påpekandet att etiska aspekter bör arbetas in i någon kurs och detta bör framgå i programinformationen. Utbildningsplanen fastställdes.

42. Technical Artist i spel, 180 hp, 2011

Programinformationen fastställdes. Utbildningsplanen fastställdes.

43. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

44. Webbutveckling, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen bordlades. Det måste klargöras hur fördjupningen i de specifika professionskunskaperna sker. Nämnden delegerade till ordförande att fastställa utbildningsplanen sedan detta klargjorts.

§ 26 Information från lärarförslagsnämnden

Nästa sammanträde kommer att äga rum den 1 mars.

§ 27 Högskolepedagogisk utbildning och fortbildning

Ordföranden redogjorde för den högskolepedagogiska verksamheten vid BTH. Nämn­den diskuterade. Det framstår som lämpligt att nämnden skaffar sig ett större inflytande över den högskolepedagogiska verksamheten, inte minst fortbildningen.

§ 28 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Kommande utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Agneta Sundberg rapporterade från kvalitetsrådet. Nämnden diskuterade.

2. Pågående utvärderingar

Anmäldes.

§ 29 Övriga frågor

Stefan Sjödahl informerade från TUF-möte på Arlanda den 22 februari.

§ 30 Till nästa möte

  • Översyn av examensarbetesstrukturen för civilingenjörsprogrammen.
  • Säkerställa att det i utbildningsplanerna och programinformationerna för kandidat-, magister- och masterprogram framgår hur studenterna tillgodogör sig ett vetenskapligt förhållningssätt inför sitt examensarbete.
  • Information om existerande avtal med andra svenska lärosäten, t.ex. magisterprogram i infor­matik.
  • Klargörande av nämndens roll i framtagande av principer för huvudområdesansvariga vid BTH.

Michael Mattsson

Ordförande

Rose-Marie Olsson

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela