Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-03-23, kl. 9.00-12.55

Plats: Konferensrum Utsikten, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Rose-Marie Olsson

Mats Pettersson

Stefan Sjödahl

Agneta Sundberg

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Daniel Palm (§ 35-48)

Övriga:

Christina Hansson, pedagogisk utvecklare

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Vicky Johnson Gatzouras, kvalitetssamordnare (§ 46)

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Christel Borg


§ 31 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 32 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag.

§ 33 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Mats Pettersson.

§ 34 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 35 Information från ordförande

Ordföranden informerade om

  • Fördelningen av rektors strategiska satsningar.
  • Sektionerna har ombetts inlämna avtal om utbildning med andra lärosäten.
  • Dekanus har blivit inbjuden till Stint för att diskutera framtida inriktning.
  • Diskussioner som förts vid BTH om tillgodoräknande av examensarbeten från andra lärosäten inom Double Diploma-avtal.
  • HSV:s konferens i Malmö - "Högre utbildning formar individ och samhälle".
  • Sina besök vid sektionerna.
  • Uppföljningen av tidigare HSV-utvärderingar.
  • Särskilda aspekter som bör beaktas vid bedömningen av utbildnings­utbudet.

§ 36 Ordförandebeslut

Ordförandebeslut DG001/11 anmäldes.

§ 37 Godkännande av vidaredelegation från lärarförslagsnämnden (Föredragande: planeringssekretera­ren)

Bakgrund

Enligt fakultetsnämndens och utbildningsnämndens delegation till lärarförslagsnämn­den ska eventuella vidaredelegationer från den senare godkännas av de båda delegeran­de nämnderna. Lärarförslagsnämnden har vid sitt sammanträde den 1 mars 2011 beslu­tat om vidaredelegation till ordföranden enligt bilagt protokollsutdrag.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att godkänna vidaredelegationen på samtliga tre punkter.

§ 38 Revision av kursplansmall (Föredragande: planeringssekreteraren)

Kursplansmallen bordlades.

§ 39 Fastställande av utbildningsplaner (Föredragande: 1: dekanus; 2-4: planeringssekreteraren)

1. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling/radiokommunika­tion/telekommunikationssystem, 300 hp, 2011

Ordföranden inledde ärendet och redogjorde för bakgrunden. Nämnden diskuterade. Nämnden beslöt att fastställa utbildningsplanen med redaktionella ändringar och med utlysning höstterminen 2011. Nämnden beslöt att programmet inte borde utlysas omedelbart eftersom detta inte varit i överensstämmelse med lagstiftarens intentioner med avgifter för studenter från tredjeland. Mats Pettersson och Stefan Sjödahl reserverade sig mot beslutet. Reservationerna bifogas protokollet. Daniel Palm önskade få en anteckning förd till protokollet.

2. Masterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

3. Människa, hälsa och teknik, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

4. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, HT2011

Utbildningsplanen fastställdes.

§ 40 Ändring i BTH:s examensordning

Planeringssekreteraren föredrog ärendet. Nämnden diskuterade kortfattat. Ärendet ska beredas ytterligare och tas upp vid nästa sammanträde.

§ 41 Betygskriterier

Chefen för studerandeavdelningen redogjorde för ärendet. ECTS-ackreditering kräver att högskolan tar fram något slags betygskriterier rörande vad som krävs av en student för att nå lärandemålen i en kurs uttryckt i arbetsinsats. En arbetsgrupp tillsattes bestående av dekanus (sammankallande), Rose-Marie Olsson och Daniel Palm.

§ 42 Engelska-krav på masterprogram

Ärendet bordlades.

§ 43 Förkunskapskrav på civilingenjörsprogram

Ärendet bordlades.

§ 44 Nytt huvudområde: Design för digitala medier

Ordföranden redogjorde kortfattat för ärendet. En arbetsgrupp tillsattes bestående av dekanus (sammankallande) och Daniel Palm. Ytterligare någon bör adjungeras.

§ 45 Information från lärarförslagsnämnden

Ärendet bordlades.

§ 46 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Kommande utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Kvalitetssamordnaren redogjorde för HSV:s system för kvalitetsutvärdering.

2. Handlingsplan för kvalitetsarbetet 2011-2013

Kvalitetssamordnaren redogjorde för Handlingsplanen för kvalitetsarbetet 2011-2013.

§ 47 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 48 Till nästa möte

  • Beslut om lämpligheten att samläsa på olika långa program.

Michael Mattsson

Ordförande

Mats Pettersson

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare


Reservation i fråga om § 2011:39.1

Jag förstår det starka argumentet till beslutet men jag anser att de motargument som finns är starkare ur nämndens perspektiv. Jag reserverar mig därför mot beslutet att inte fastställa utbildningsplanen för pågående år. Huvudargumentet är att programmet inrättades redan år 2008 och att studenter av olika anledningar kommer i kläm. Följande motargument anser jag är viktiga:

Eftersom den första årskurs som berörs av inrättandet (år 2008) skulle börja årskurs 4 till hösten, var det naturligt att fastställa utbildningsplanen i vår. Det finns inget i inrättningsförfarandet som på något sätt skiljer sig från ett normalt förfarande.

Programmet inrättades redan år 2008. Det vi skulle göra på mötet var att fastställa utbildningsplanen. Att lägga ner programmet eller att inte utlysa programmet omedelbart har överhuvudtaget inte varit uppe på dagordningen.

Eftersom programmet inrättades för flera år sedan har programansvariga informerat studenterna om programmet. Intresset för programmet är mycket stort. Vissa studenter har t.ex. kommit in på vårintaget till masterprogrammet men avsagt sig sin plats medan andra säkerligen stannat kvar alla år på BTHs 3-åriga program då denna möjlighet med 5-åriga studier givits. Detta är djupt olyckligt och dessa studenter kan komma att sprida negativ publicitet för BTH.

Studenter inne på programmet har säkerligen också informerat icke antagna studenter om detta 5-åriga program. Detta berör studenter antagna 2009 samt 2010 men givetvis inte 2008.

Argumentet för att lägga ner programmet med tanke på ”lagstiftarens intentioner” förstår jag inte ur nämndens perspektiv.  Vi vet inte lagstiftarens intentioner när det gäller att korta ner ett inrättat femårigt program till ett treårigt genom att inte fastställa utbildningsplanen. Detta åtagande innebär att nämndens intresseområde har utökats radikalt från tidigare nämnders. Vi skall nu inte bara följa regelverk utan också positionera nämndens beslut politiskt. För min del bedömer jag att det inte är nämndens uppgift utan att denna funktion sköts utmärkt av andra instanser på BTH.

Slutligen tycker jag att ärendet hanterats på ett märkligt sätt. Hade jag inte träffat den utbildningsansvarige på ING dagen innan nämndmötet hade jag inte alls varit förberedd på vad som skulle tas upp vid mötet. Jag hoppas att de andra mötesdeltagarna var väl insatta i vad de fattade beslut om, då det berör väldigt många studenter.

Karlskrona den 28 mars 2011

Mats Pettersson


Reservation UN § 2011:39.1

Jag reserverar mig mot det aktuella beslutet i Utbildningsnämnden med följande motiveringar:

Nämnden stoppar antagningen till ett av Utbildningsnämnden 2008 inrättat program. Inrättandet av programmet samt inlämnandet av utbildningsplanen var i helt laga ordning. Inga lagar eller regler har vad jag kan se brutits eller åsidosatts. Enligt min mening borde utbildningsplanen ha behandlats i enlighet med normala rutiner och granskats med avseende på kvalitetsbrister mm. Det beslut nämnden nu tog förhindrar effektivt genomförandet av utbildningen med avseende på de intentioner som fanns för utbildningen vid inrättandet 2008. Konsekvenserna för de studenter som skulle antagits på detta program blir i många fall omfattande och kan även för BTH som helhet bli negativa.

I detta specifika fall så fanns tydligen på UN’s dagordning att avbryta det tänkta genomförandet av utbildning. Skälet till detta var utbildningspolitiska och hänsynstagande till BTH’s relationer med Utbildningsdepartementet och eventuella utkomster av framtida förhandlingar med avseende på ekonomiska samband.

Jag finner denna typ av hänsynstagande legitima när man skall väga olika former av mer eller mindre specifika faktorer mot varandra för att skapa en god framtid för BTH. Jag anser emellertid inte att det är nämndens uppgift att ta denna typ av hänsyn och är också tveksam till om det ligger inom nämndens kompetensområde att göra komplexa bedömningar av framtida utbildningspolitiska saksammanhang. Beslut av denna karaktär skall enligt min mening tas av annan instans på BTH.

Karlskrona den 25 mars 2011

Stefan Sjödahl


Ang punkt 9.1 Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling/radiokom­munikation/telekommunikation/telekommunikationssystem, 300hp

Studentkåren ser det som oturligt att utbildningplanen inkommit till GUN 3,5 år efter inrättandet.

Att man begär utlysning av programmet omgående belyser att man tydligt vill på ett eller annat sätt undkomma lagstiftningen om avgiftsbelagda studier för student utanför ESU området.

Studentkåren tycker det är oturligt att man utlovat ett påbyggnadsprogram för studenter som antagits till ett treårigt program efter att det inrättats, men innan utbildningsplanen skapats och fastställts, utan intentionen att utlysa programmet allmänt.

Studentkåren tycker det är synd att utbildningsplanen inte inkom tidigare då man hade kunna undvika flertalet komplikationer som detta beslut nu eventuellt leder till för både studenter och personal.

Daniel Palm

Redigera
Share Dela