Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-05-03, kl. 9.00-13.30

Plats: Konferensrum Utsikten, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Christel Borg

Rose-Marie Olsson

Mats Pettersson (§ 49-64)

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Daniel Palm

Övriga:

Christina Hansson, pedagogisk utvecklare

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Agneta Sundberg


§ 49 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 50 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag.

§ 51 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Christel Borg.

§ 52 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 53 Information från ordförande

Ordföranden informerade om

  • beslut från HSV om anmälan mot BTH.
  • sökstatistiken för hösten 2011.
  • nämndens verksamhetsuppdrag för 2011.

§ 54 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 55 Nytt huvudområde: Design för digitala medier (Föredragande: ordföranden)

Bakgrund

Sektionen för planering och mediedesign har inkommit med en ansökan om att huvudområdet Design för digitala medier inrättas för examen på magisternivå.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att avslå begäran om inrättande av huvudområdet Design för digitala medier.

§ 56 Fastställande av utbildningsplaner (Föredragande: planeringssekreteraren)

1. IT-säkerhet, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

2. Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

§ 57 Kursvärdering (Föredragande: Christina Hansson)

Christina Hansson redogjorde för ärendet. Nämnden diskuterade. Beslöts enligt förslag.

§ 58 Samläsning på utbildningsprogram av olika längd

Ordföranden inledde punkten. I stället för att fatta beslut om samläsning på olika långa utbildningsprogram, bör ett helhetsgrepp på särskilt civilingenjörsutbildningarna tas.

§ 59 Inrättande av utbildningsprogram

1. Arbetsliv i förändring, 180 hp

Ordföranden inledde. Nämnden diskuterade. Nämnden ställde sig tveksam till programmet i den form det föreslagits och rekommenderade sektionen att snarare inrätta något slags vidare­utbildning, möjligen på avancerad nivå.

2. Masterprogram i europeisk planering och regional utveckling, 120 hp

Ordföranden inledde. Nämnden önskade se en fullständig ansökan till sitt nästa sammanträde.

3. Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling ("PLANET Europe"), 120 hp

Ordföranden inledde. Nämnden önskade se en fullständig ansökan till sitt nästa sammanträde.

§ 60 Engelska-krav på masterprogram

Ordföranden redogjorde för önskemålet att införa Engelska B som tillträdeskrav för samtliga masterprogram som ges på engelska.

§ 61 Förkunskapskrav på civilingenjörsprogram

Ett önskemål har inkommit om att få sänka kravet på matematik till Matematik D på ett civilingenjörsprogram. Nämnden konstaterade att nuvarande tillträdeskrav ska kvarstå.

§ 62 Information från lärarförslagsnämnden

Mats Pettersson informerade från sammanträden med lärarförslagsnämnden. Dekanus bör ta fram förteckningar över den samlade lärarkapaciteten fördelad på huvudområde.

§ 63 Utbildningsnämndens handlingsplan för kvalitet

Utbildningsnämnden bör ta fram en övergripande kvalitetsplan för utbildningsnämnden.

§ 64 Examensbeskrivningar

Ordföranden inledde. Nämnden diskuterade. Möjligen kan arbetet med examens­beskrivningarna samordnas med arbetet inför Högskoleverkets utvärderingar.

§ 65 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Kommande utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Marie Aurell rapporterade kortfattat om pågående utvärderingar.

§ 66 Övriga frågor

  • Fördelning av platser på program per sektion.
  • Daniel Palm framförde viss kritik mot att den arbetsgrupp som inrättades vid föregående sammanträde inte sammankallats.

Michael Mattsson

Ordförande

Christel Borg

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela