Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-05-31, kl. 9.00-11.30

Plats: Konferensrum Utsikten, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Christel Borg

Mats Pettersson

Stefan Sjödahl

Agneta Sundberg

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman (§ 78-80)

Daniel Palm

Övriga:

Annika Annemark, chef för Biblioteket

Martin Jacobsson, planeringssekreterare

Vicky Johnson Gatzouras, kvalitetssamordnare (§ 78)

Jenny Welander, stf chef för Studerandeavdelningen

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Rose-Marie Olsson


 

§ 67 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 68 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag.

§ 69 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Stefan Sjödahl.

§ 70 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 71 Information från ordförande

Ordföranden informerade om

  • nationell statistik rörande distansstudenter.
  • det femåriga masterprogrammet.
  • det nyinrättade Konfucius-institutet vid BTH.
  • nollintag på utbildningsprogram inför hösten 2011.

§ 72 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 73 Mötesdatum för hösten 2011

Bakgrund

Datum för Utbildningsnämndens sammanträden under hösten 2011 bör fastställas.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att sammanträda enligt nedanstående under hösten 2011.

Torsdagen den 1 september

Onsdagen den 21 september

Fredagen den 21 oktober

Torsdagen den 17 november

Torsdagen den 15 december.

§ 74 Inrättande av utbildningsprogram

1. Masterprogram i europeisk planering och regional utveckling, 120 hp (Föredragande: Eric Markus).

Utbildningsnämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Masterprogram i europeisk planering och regional utveckling

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master Programme in European Spatial Planning och Regional Development (two years)

Huvudområde: Fysisk planering

Examen som programmet är avsett att leda till:

Teknologie masterexamen

Huvudområde: Fysisk planering

Inriktning: Europeisk planering och regional utveckling

Antal högskolepoäng: 120

Tillträdeskrav:

  • Kandidatexamen om 180 högskolepoäng inom tekniskt, samhällsvetenskapligt eller naturvetenskapligt område som är av relevans för europeisk planering och regional utveckling, samt Engelska B, eller
  • Kandidatexamen om 180 högskolepoäng, två års dokumenterad yrkeserfarenhet på minst halvtid av relevans för utbildningen, samt Engelska B. Med relevant yrkeser­farenhet menas yrke eller tjänst där utredning, analys, forskning eller utbildning inom övergripande planerings-, utvecklings- eller regionala frågor, alternativt euro­pafrågor, utgjort en betydande del av tjänsten.

Ansvarig sektion: DSN

2. Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling, 120 hp (Föredragande: Eric Markus)

Nämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling

Engelsk översättning av utbildningens namn: Joint Masters Programme in European Spatial Planning, Environmental Policies and Regional Development

Huvudområde: Fysisk planering

Examen som programmet är avsett att leda till:

Teknologie masterexamen

Huvudområde: Fysisk planering

Inriktning: Europeisk planering och regional utveckling

Antal högskolepoäng: 120

Tillträdeskrav:

  • Kandidatexamen i fysisk planering, geografi, miljöplanering, andra rumsligt orien­terade ämnesområden, eller andra relevanta samhällsvetenskapliga utbildningar.
  • Engelska enligt minimikraven vid första universitetet där studenterna läser [RU krä­ver engelska som modersmål/tidigare utbildningsspråk eller något av följande prov: IELTS 6.5, TOEFL PBT 580/IBT 90; Cambridge CAE B; Cambridge CPE C].

Ansvarig sektion: DSN

§ 75 Fastställande av utbildningsplaner

1. Datateknik/Elektroteknik, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med ändringen att kravet på kurser om 15 hp på G2F-nivå tas bort.

2. Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

3. International Software Engineering, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

4. Magisterprogram i vårdvetenskap, 60 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

5. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

6. Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

7. Produktutveckling, 120 hp, VT2008

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

8. Produktutveckling, 120 hp, VT2009

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

9. Produktutveckling, 120 hp, HT2009

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

10. Produktutveckling, 120 hp, VT2010

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

11. Produktutveckling, 120 hp, HT2010

Utbildningsplanen fastställdes.

12. Produktutveckling, 120 hp, VT2011

Utbildningsplanen fastställdes.

13. Produktutveckling, 120 hp, HT2011

Utbildningsplanen fastställdes.

14. Software Engineering, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

15. Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

16. Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

17. Webb, internet och programvaruteknik, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

§ 76 Information från lärarförslagsnämnden

Mats Pettersson redogjorde för senaste mötena med lärarförslagsnämnden. Nämnden diskuterade.

§ 77 Verksamhetsplanering och budget för utbildningsnämnden 2011

Ordföranden informerade.

§ 78 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Kvalitetssamordnare Vicky Johnson Gatzouras informerade om status för pågående ut­värderingar. Nämnden diskuterade.

§ 79 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 80 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet och avtackade särskilt studentrepresentanten Daniel Palm.

Michael Mattsson

Ordförande

Stefan Sjödahl

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela