Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-09-01, kl. 9.00-12.20

Plats: Konferensrum Utsikten, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Christel Borg

Rose-Marie Olsson

Mats Pettersson

Stefan Sjödahl (§ 89-93)

Agneta Sundberg

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Övriga:

Christina Hansson, pedagogisk utvecklare

Martin Jacobsson, kanslichef

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Frånvarande:

Studeranderepresentanter:

Anton Hällfors


 

§ 81 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 82 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag med tillägget att nämndens eventuella strategiska projekt behandlas under punkten Övriga frågor.

§ 83 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Agneta Sundberg.

§ 84 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 85 Information från ordförande

Ordföranden informerade om:

  • rektorsbeslut om ersättningar till ledamöter i nämnder och vissa andra organ.
  • pågående tillsättningar av anställningar.
  • utbildningsministern besöker BTH den 7 september.

Chefen för Studerandeavdelningen informerade om antagningsläget för höstterminen.

§ 86 Ordförandebeslut

Ordförandebesluten DG002/11, DG003/11 och DG004/11 anmäldes.

§ 87 Fastställande av utbildningsplaner

1. Data- och systemvetenskap, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

2. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp, HT2010

Utbildningsplanen fastställdes.

3. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp, VT2011

Utbildningsplanen fastställdes.

4. Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med påpekandet att matematikkravet om 15 hp i fortsätt­ningen ska vara uppfyllt genom förkunskaper.

5. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation, 120 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes med tilläggen att kurskoden för masterarbetet ska ändras och att kursen ET1325 ska ha ett svenskt namn.

6. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation, 120 hp, VT2011

Utbildningsplanen fastställdes med tillägget att kurskoden för masterarbetet ska ändras.

7. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation, 120 hp, HT2011

Utbildningsplanen fastställdes med tillägget att kurskoden för masterarbetet ska ändras.

8. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 120 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes med tillägget att kurskoden för masterarbetet ska ändras.

9. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 120 hp, VT2011

Utbildningsplanen fastställdes med tillägget att kurskoden för masterarbetet ska ändras.

10. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 120 hp, HT2011

Utbildningsplanen fastställdes med tillägget att kurskoden för masterarbetet ska ändras.

11. Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

12. Masterprogram i software engineering, 120 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes.

13. Masterprogram i software engineering, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

§ 88 Civilingenjörsutbildningen vid BTH - initiativ

Ordföranden redogjorde för ärendet. Nämnden diskuterade.

§ 89 Förslag till internt ekonomiskt tak för sektionerna

Ordföranden inledde ärendet. Nämnden diskuterade och konstaterade att uppdraget är orimligt att genomföra inom den givna tiden. Ett extraordinarie nämndmöte har insatts den 15 september kl. 9.00-12.00. Det förslag som tas fram till den 15 september måste efter nämndens sammanträde konsekvensanalyseras av sektionerna.

§ 90 Information från lärarförslagsnämnden

Mats Pettersson och Rose-Marie Olsson redogjorde för de senaste mötena med lärarför­slagsnämnden.

§ 91 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Redogjordes för status på de genomförda utvärderingarna. Nämnden diskuterade.

§ 92 Övriga frågor

Strategiska satsningar inom utbildningen på grundnivå och avancerad nivå diskuterades kortfattat.

§ 93 Till nästa ordinarie möte

Genomgång av kvalitetsrådets erfarenheter från kvalitetsutvärderingarna.

Michael Mattsson

Ordförande

Agneta Sundberg

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela