Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-09-15, kl. 9.00-12.00

Plats: Konferensrum G207, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Christel Borg

Rose-Marie Olsson

Mats Pettersson

Stefan Sjödahl

Agneta Sundberg

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Övriga:

Annika Annemark, chef för Biblioteket

Martin Jacobsson, kanslichef

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Frånvarande:

Studeranderepresentanter:

Anton Hällfors


 

§ 94 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat.

§ 95 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag.

§ 96 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Marie Aurell.

§ 97 Internt ekonomiskt tak för sektionerna (Föredragande: dekanus)

Bakgrund

Budgetåret 2011 är BTH:s anslag för utbildning 297 326 000 kronor och minskas med 25 708 000 kronor till 271 618 000 kronor för budgetåret 2012. Rektor har gett ordförande i utbildningsnämnden i uppdrag att komma med förslag om ekonomiska interna tak för sektionerna.

För budgetåret 2011 är de interna taken (enhet kkr)

COM

DSN

HAL

ING

MAM

70 500

55 250

49 350

58 050

54 250

Genom att använda 2012 års prislappar på HST och HPR (enligt utbildningsdeparte­mentets instruktioner för grundutbildningsprognoser) på 2010 års utbildningsproduk­tion av sektionerna framgår en bild att

COM hade överproducerat med 9,7 Mkr,

ING överproducerat med 14,2 Mkr,

MAM överproducerat med 3,6 Mkr,

DSN överprodu­cerat med 0,5 Mkr,

HAL underproducerat med 1,4 Mkr i förhållande till 2011 års tak.

Genom att använda 2012 års prislappar på HST och HPR (enligt utbildningsdeparte­mentets instruktioner för grundutbildningsprognoser) på sektionernas egna utbildnings­prognoser per 110430 för 2011 års utbildningsproduktion av sektionerna framgår en bild att

COM kommer överproducera med 4,2Mkr,

ING överproducera med 18,0 Mkr,

MAM överproducera med 0,2 Mkr,

HAL underproducera med 0,2Mkr,

DSN underproducera med 2,2 Mkr i förhållande till 2011 års tak.

Ett scenario som antar samma antal registrerade studenter som föregående år på identiska programtillfällen och med 8 % avhopp av studenter mellan terminerna ger en ungefärlig skattning att antalet program-HST för 2012 till 3013 HST (2013 till 2795 HST). Om detta prissätts med en snittprislapp per HST (inkl HPR) à 71415 (siffror från årsredovisningen 2010) ger detta cirka 215 Mkr för 2012 (cirka 200 Mkr för 2013). D.v.s. det finns ett utrymme för ökat antal registrerade studenter på befintliga program, minskade studentavhopp, nya program och för att ge fristående kurs på cirka 56,5 Mkr (ojusterat för externa prislappsökningar och förbättringar i prestationsgrad).

Nämnden vill fästa uppmärksamheten på följande relaterat till nämndens beslut:

-          Den omfördelning som skett från Grundutbildning till övriga verksamheter motsva­rande 20 945 000 kronor (per budgetåret 2010) överförs tillbaka till utbildnings­verksamheten i en omfattning av minst 80 % (16 750 000 kronor) för att säkerställa kvalitén och genomförandet av utbildningen på förberedande nivå, grundnivå och avancerad nivå.

-          Nämnden har det övergripande kvalitetsansvaret för utbildningen vilket utgör grunden för nämndens förslag

-          Nämndens förslag omfattar enbart det statliga anslaget och tar inte i beaktande antagning av avgiftsbelagda studenter och tillhörande intäkter.

-          Nämndens förslag tar inte hänsyn till befintliga avtal rörande avgiftsbelagda studenter med utländska lärosäten. Nämnden har försökt skaffa sig en komplett bild av avtalssituationen men ej lyckats.

-          Nämnden bedömer att maximalt 8 000 000 kronor avsätts för strategiska satsningar 2012.

Övergripande bedömning

Övergripande prioriteringar för utbildningsverksamheten är:

-          Säkerställa att hela BTH:s utbildningsanslag rekvireras.

-          Säkerställa den tekniska tyngdpunkten i utbildningsverksamheten, med särskild hänsyn tagen till civilingenjörsutbildningen.

-          Säkerställa kvalitet i utbildningen så att examensrättigheter inte ifrågasätts i kommande utvärderingar.

-          Kompetensförsörjning av sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor.

Beslut

Nämnden beslutar följande:

-          Förslag till internt ekonomiskt tak för sektionerna enligt tabell nedan (enhet kronor)

COM

DSN

HAL

ING

MAM

67 000 000

52 918 000

44 150 000

50 900 000

48 650 000

-          Förslagets fördelning skiljer sig från en proportionellt fördelad neddragning då förslaget syftar till att stärka den tekniska profilen i utbildningsverksamheten.

-          Att sektionerna ska inlämna en konsekvensbedömning av förslaget gällande 2012, 2013 och 2014 och återrapportera till nämnden och högskoleledningen senast den 30 september 2011 (skriftligt (max 2 A4))

-          För att uppnå en kritisk studentmassa och en utbildning med god kvalitet beslutar nämnden också om följande rekommendation till rektor och sektionschefer vad gäller antagning och målsättning för antalet registrerade studenter. Detta då BTH:s antagningsordning anger att "Sektionerna beslutar om det antal som ska erbjudas plats, inklusive överintag, på alla kurser och program. Rektor fastställer fördel­ningen av utbildningsplatser inom högskolans utbildningsuppdrag." Om inte det lägsta förväntade antalet registrerade studenter kan nås bör beslut om att ställa in programtillfället fattas.

Utbildningsform
för program

Förväntat lägsta antal registrerade studenter för att ge ett program­tillfälle

Antagningsnivå

Maximal kalendertid för utbildningen

Campus

32 registrerade

Grundnivå - alla examina

6 år

Distans/Blandat

50 registrerade

Grundnivå - alla examina

4 år

Campus

15 registrerade

Avancerad nivå - Magisterexamen

2 år

Distans/Blandat

20 registrerade

Avancerad nivå - Magisterexamen

2 år

Campus

20 registrerade

Avancerad nivå - Masterexamen

4 år

Distans/Blandat

32 registrerade

Avancerad nivå - Masterexamen

4 år

Campus

Beroende på examen

Avancerad nivå - yrkesexamen

Beroende på examen

Distans/Blandat

Beroende på examen

Avancerad - yrkesexamen

Beroende på examen

 

-          Att följande utbildningsprogram, valda i enlighet med ovanstående rekommen­dation, ska prioriteras och inte vara föremål för ekonomiska nedskärningar (utan snarare satsningar i flera fall).

 • Sjuksköterskeprogrammet
 • Fysisk Planering, 180 hp
 • Fysisk Planering - magister- och masterprogram
 • Spelprogrammering
 • Technical Artist i spel
 • Digitala Spel
 • Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling
 • Ekonom On-line
 • Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet
 • Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation
 • MBA-programmet

-          Att följande utbildningsprogram, valda utifrån strategiska överväganden, trots att de inte uppfyller kraven i ovanstående rekommendation, ska prioriteras och inte vara föremål för ekonomiska nedskärningar (utan snarare satsningar).

 • Civilingenjörsprogrammen
 • Specialistsjuksköterskeprogrammen

-          Nämnden vill särskilt påpeka att de resonemang som nämnden fört förutsätter en kraftfull studentrekryteringskampanj, särskilt till civilingenjörsutbildningen, mot de marknader som hör till det statliga anslaget.

-          Nämnden konstaterade att utbildningar inom det elektrotekniska området under en längre tid i Sverige varit mindre eftersökta av studenterna, så även vid BTH. Nämn­den rekommenderade rektor att överväga beslut om ekonomiskt stöd till Sektionen för ingenjörsvetenskap med anledning av det föreslagna interna eko­nomiska taket. Detta då sektionen förväntas överproducera utbildningsverksamhet utöver före­slaget tak och lärarkapacitet måste säkras för att genomföra befintlig och planerad utbildning med kvalitet inom elektroteknik.

Beslutet expedieras till HLE, sektionschefer, ordföranden i fakultetsnämnden och utbildningsansvariga.

Mats Pettersson reserverade sig mot beslutet.

§ 98 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 99 Till nästa ordinarie möte

Inga ärenden föreslogs.

Michael Mattsson

Ordförande

Marie Aurell

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela