Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-09-21, kl. 9.00-12.30

Plats: Konferensrum Utsikten, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Christel Borg

Rose-Marie Olsson

Stefan Sjödahl (§100-107, 110)

Agneta Sundberg

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Övriga:

Annika Annemark, chef för Biblioteket

Martin Jacobsson, kanslichef

Vicky Johnson Gatzouras, kvalitetssamordnare, § 110

Åse Nygren, pedagogisk utvecklare, § 107

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Mats Pettersson

Studeranderepresentanter:

vakant


 

§ 100 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 101 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag med tillägg av övrig fråga om nya utbildningsprogram från Sektionen för management.

§ 102 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Christel Borg.

§ 103 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 104 Information från ordförande

Ordföranden informerade om:

  • hur nämndens beslut från mötet den 15 september kommunicerats till ledningen.

Stefan Sjödahl informerade om:

  • ett möte i Bryssel om studenters, lärosätens och företags uppfattningar om ingen­jörstudenternas kunskaper efter utbildningen.
  • TUF-möte på Arlanda den 14 september, där bl.a. HSV:s utvärderingar behand­lats.

Martin Jacobsson informerade om budgetpropositionen.

§ 105 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 106 Fastställande av utbildningsplaner (Föredragande: kanslichefen)

1. Ekonom Online, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

2. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

3. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2009

Utbildningsplanen bordlades.

4. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen bordlades.

5. Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation, 60 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

6. Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet, 60 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

7. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot radiokommunikation, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med ändringen i tillträdeskraven från Engelska A till Engelska B.

8. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med ändringen i tillträdeskraven från Engelska A till Engelska B.

9. Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med ändringen i tillträdeskraven från Engelska A till Engelska B och med redaktionella ändringar.

10. Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar enligt vid mötet utdelat för­slag, eftersom den plan som utsänts med kallelsen följt en tidigare mall.

§ 107 Utbildning för programansvariga

Åse Nygren informerade om förslaget. Nämnden diskuterade. Förslaget bordlades.

§ 108 Ansökan om inrättande av huvudområde Medieteknik på avancerad nivå

En arbetsgrupp tillsattes under ledning av Rose-Marie Olsson. Ytterligare personer i gruppen kommer att utses. Återrapportering ska ske till nämnden i januari 2012. Utred­ningen ska ta hänsyn till att huvudområdet under 2012 ska utvärderas på grundnivå.

§ 109 Information från lärarförslagsnämnden

Christel Borg och Rose-Marie Olsson informerade från lärarförslagsnämnden. Utbild­ningsnämnden önskade få tillgång till lärarförslagsnämndens interna sidor på nätet.

§ 110 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Vicky Johnson Gatzouras redogjorde för status på och erfarenheter från utvärderings­arbetet. Nämnden diskuterade.

2. Handlingsplan för kvalitet

Ärendet bordlades.

§ 111 Övriga frågor

Ordföranden informerade om att Sektionen för management vill inrätta utbildnings­program för första antagning hösten 2012. Programmen är en utveckling av ett redan existerande program. Nämnden diskuterade. Nämnden önskade att sektionen skulle gå vidare med utbildningarna.

§ 112 Till nästa ordinarie möte

Inga ärenden föreslogs.

Michael Mattsson

Ordförande

Christel Borg

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela