Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-10-21, kl. 9.00-13.45

Plats: Konferensrum Utsikten, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Christel Borg (§ 113-119.34; 120-121)

Rose-Marie Olsson (§ 113-119.34; 120-121)

Mats Pettersson (§ 119.29-119.34)

Stefan Sjödahl

Agneta Sundberg (§ 113-119; 120-124)

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Övriga:

Per-Olof Gunnarsson, planeringssekreterare

Christina Hansson, pedagogisk utvecklare

Marie Jedemark, pedagogisk utvecklare (§ 120)

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Åse Nygren, pedagogisk utvecklare (§ 121)

Frånvarande:

Studeranderepresentanter:

vakant


§ 113 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 114 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag med tillägget att beslut om delegation till dekanus av programinrättande bör fattas före punkten Fastställande av utbildnings­planer.

§ 115 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Stefan Sjödahl.

§ 116 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerade och lades till handlingarna.

§ 117 Information från ordförande

Ordföranden informerade om:

  • Utbildningsminister Jan Björklunds syn på framtida universitet och högskolor.
  • BTH har tilldelats ECTS- och DS Label-ackreditering.
  • Deltagande vid RET/TUF-möte i Sundsvall.

§ 118 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 119 Fastställande av utbildningsplaner (Föredragande: dekanus)

1. Automationsteknik, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

2. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, 300 hp, 2012

Utbildningsplanen bordlades.

3. Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, 2012

Utbildningsplanen bordlades p.g.a. osäkerhet i kursutbudet.

4. Civilingenjör i spel och programvaruteknik, 300 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

5. Data- och systemvetenskap, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

6. Datateknik/Elektroteknik, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen bordlades. Dekanus uppdrogs att kontrollera med sektionen angående avtal med andra i utbildningen inblandade lärosäten.

7. Digital bildproduktion, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

8. Digital ljudproduktion, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

9. Digitala spel, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

10. Folkhälsovetenskap med inriktning mot samhällsplanering, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

11. Hälsoteknik, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

12. Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen bordlades. Dekanus uppdrogs att kontrollera med sektionen angående avtal med andra i utbildningen inblandade lärosäten.

13. International Software Engineering, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

14. IT-säkerhet, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen bordlades.

15. Magisterprogram i informatik, 60 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

16. Masterprogram i datavetenskap, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

17. Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

18. Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikationssystem, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

19. Masterprogram i informatik, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

20. Masterprogram i programvarukvalitet (co-op), 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

21. Masterprogram i software engineering, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

22. MBA-programmet, 60 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

23. Produktutveckling, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

24. Produktutveckling, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

25. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

26. Software Engineering, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

27. Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot distriktssköterska, 75 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

28. Specialistsjuksköterskeprogram med inriktning mot vård av äldre, 60 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

29. Spelprogrammering, 180 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes.

30. Spelprogrammering, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

31. Spelprogrammering, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

32. Säkerhetsteknik, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

33. Technical Artist i spel, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

34. Webbprogrammering, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes. Nästa antagningsomgång ska examen ha antingen filosofie eller teknologie som förled.

35. Webbutveckling, 180hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

§ 120 Utbildning för programansvariga (Föredragande: Marie Jedemark)

Bakgrund

För att säkerställa kvaliteten i utbildningsverksamheten har rektor beslutat om en handlingsplan för kvalitet som omfattar utbildning av programansvariga.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att med redaktionella ändringar fastställa utbildningsför­slaget och att utbildnings­deltagande är obligatoriskt för programansvariga. Samtliga programansvariga ska ha genomgått utbildningen senast den 30 juni 2012.

§ 121 START-kurser (Föredragande: Åse Nygren)

Nämnden önskade att man skulle gå vidare med kurserna Studieteknik och Karriär. Innehållet i de båda andra kurserna ansågs ingå i ordinarie kurser. Åt dekanus uppdrogs att kontakta sektionerna.

§ 122 Information från lärarförslagsnämnden

Bordlades.

§ 123 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Dekanus informerade. Nämnden diskuterade.

§ 124 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 125 Till nästa ordinarie möte

  • Ny utbildningsplansmall.
  • Examensordning.
  • Skanning av tentamina.
  • Huvudområden.

Michael Mattsson

Ordförande

Stefan Sjödahl

Justeras

Per-Olof Gunnarsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela