Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-11-17, kl. 9.00-11.35

Plats: Konferensrum Utsikten, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Rose-Marie Olsson

Mats Pettersson

Stefan Sjödahl

Agneta Sundberg

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Övriga:

Per-Olof Gunnarsson, planeringssekreterare

Martin Jacobsson, kanslichef

Marie Jedemark, pedagogisk utvecklare

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Christel Borg

Studeranderepresentanter:

vakant


 

§ 126 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 127 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag med tillägget att utbildningsplanen för IT-säkerhet tas upp som punkt 8.21.

§ 128 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Mats Pettersson.

§ 129 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerade och lades till handlingarna.

§ 130 Information från ordförande

Ordföranden informerade om:

  • Budgeten för BTH.
  • Arbetsgrupp om utbildningsutbudet vid BTH.
  • Konsekvenser i utbildningsutbudet efter utbildningsnämndens beslut den 15 sep­tember 2011.
  • Betygssystem vid BTH.
  • SUHF:s konferens ”Att leda högre utbildning”.

§ 131 Ordförandebeslut

Ordförandebesluten DG005/11, DG006/11, DG007/11, DG008/11 och DG009/11 anmäldes.

§ 132 Inrättande av utbildningsprogram (Föredragande: dekanus)

1. Magisterprogram i datavetenskap, 60 hp

Bakgrund

Sektionen för datavetenskap och kommunikation har inkommit med en begäran om inrättan­de av utbildningsprogrammet Magisterprogram i datavetenskap, 60 hp.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Magisterprogram i datavetenskap.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science (60 credits) Programme in Computer Science.

Huvudområde: Datavetenskap.

Examen som programmet är avsett att leda till:

Teknologie magisterexamen.

Huvudområde: Datavetenskap.

Antal högskolepoäng: 60

Tillträdeskrav: Kandidatexamen i datavetenskap, programvaruteknik, informationssystem el­ler datorteknik. Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng matematik. Engelska B.

Ansvarig sektion: COM

2. Magisterprogram i Software Engineering, 60 hp

Bakgrund

Sektionen för datavetenskap och kommunikation har inkommit med en begäran om inrättan­de av utbildningsprogrammet Magisterprogram i Software Engineering, 60 hp.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Magisterprogram i Software Engineering.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science (60 credits) Programme in Software Engineering.

Huvudområde: Programvaruteknik.

Examen som programmet är avsett att leda till:

Teknologie magisterexamen.

Huvudområde: Programvaruteknik.

Antal högskolepoäng: 60

Tillträdeskrav: Kandidatexamen i datavetenskap eller programvaruteknik omfattande minst 90 högskolepoäng programvaruteknik. Kandidatexamen ska även omfatta minst 15 högskole­poäng matematik. Engelska B.

Ansvarig sektion: COM

§ 133 Fastställande av utbildningsplaner (Föredragande: kanslichefen)

1. Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, 300 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

2. Civilingenjör i ecodesign och innovation, 300 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

3. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

4. Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

5. Ekonom Online, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

6. Ekonomprogrammet för innovation och affärsutveckling, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

7. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

8. International Software Engineering, 180 hp, 2009

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

9. International Software Engineering, 180 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

10. International Software Engineering, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar, bl.a. att sista stycket under punkt 4 tas bort.

11. Magisterprogram i datavetenskap, 60 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

12. Magisterprogram i pedagogik för lärande, utveckling och kommunikation, 60 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

13. Magisterprogram i psykologi för lärande, utveckling och kommunikation, 60 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

14. Magisterprogram i Software Engineering, 60 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

15. Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

16. Samhällsvetarprogrammet för organisation och samhällsförvaltning, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med ändringen att kursen Sociologisk påbyggnadskurs ska heta Kandidatarbete eftersom den innehåller examensarbete för kandidatexamen.

17. Software Engineering, 180 hp, 2009

Utbildningsplanen fastställdes.

18. Software Engineering, 180 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes.

19. Software Engineering, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

20. Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med tillägget att en kurs Kandidatarbete måste införas.

21. IT-säkerhet, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

§ 134 Mötesdatum för våren 2012 (Föredragande: kanslichefen)

Bakgrund

Datum för Utbildningsnämndens sammanträden under våren 2012 bör fastställas.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att sammanträda enligt nedanstående under våren 2012.

Onsdagen den 25 januari

Onsdagen den 29 februari

Onsdagen den 28 mars

Onsdagen den 25 april

Torsdagen den 31 maj

§ 135 Översyn - Styrdokument och mallar för utbildningen

Ordföranden informerade om:

  • Kommande revision av huvudområdena vid BTH
  • Översyn av examensbeskrivningarna vid BTH.
  • Arbetslivskopplingen i BTH:s utbildningsprogram.

Nämnden diskuterade.

§ 136 Information från lärarförslagsnämnden

Mats Pettersson informerade kortfattat. För övrigt bordlades punkten.

§ 137 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

  1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Ordföranden informerade kortfattat. Vice ordföranden informerade från kvalitetsrådet.

§ 138 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 139 Till nästa ordinarie möte

  • Handlingsplanen för kvalitet.

Michael Mattsson

Ordförande

Mats Pettersson

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela