Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2011-12-15, kl. 9.00-12.30

Plats: Konferensrum G207, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Christel Borg

Rose-Marie Olsson

Mats Pettersson

Stefan Sjödahl

Agneta Sundberg

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Jon Widén

Övriga:

Christina Hansson, pedagogisk utvecklare

Martin Jacobsson, kanslichef

Tomas Johansson, chef för Studerandeavdelningen


§ 140 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 141 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag med tillägget av ordföranden att Forsknings- och innovationspropositionen, betygssystem och kursplaner ska diskuteras under Övriga frågor. Vidare ska en frågor om huvudområde från Sektionen för hälsa och en fråga om nämndens roll arbete tas upp.

§ 142 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Agneta Sundberg.

§ 143 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerade och lades till handlingarna. Dekanus kommenterade kortfattat § 139.

§ 144 Information från ordförande

Ordföranden informerade om:

  • Budgeten för 2012.
  • Rektors beslut R145/11. Nämndens diskuterade.
  • Ansökan från Sektionen för datavetenskap och kommunikation om att flytta över vissa kurser till Sektionen för ingenjörsvetenskap.

§ 145 Ordförandebeslut

Ordförandebesluten DG010/11, DG011/11, DG012/11 och DG013/11 anmäldes.

§ 146 Inrättande av utbildningsprogram (Föredragande: dekanus)

1. Magisterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 60 hp

Bakgrund

Sektionen för ingenjörsvetenskap har inkommit med en begäran om inrättande av utbild­ningsprogrammet Magisterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 60 hp.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Magisterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science (60 credits) Programme in Electrical Engineering with emphasis on Signal Processing.

Huvudområde: Elektroteknik.

Examen som programmet är avsett att leda till:

Teknologie magisterexamen.

Huvudområde: Elektroteknik.

Inriktning: Signalbehandling.

Antal högskolepoäng: 60

Tillträdeskrav: Kandidatexamen inom något av huvudområdena elektroteknik eller datatek­nik. Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng matematik, där flerdimensionell analys, transformteori samt matematisk statistik ingår. Vidare ska examen innefatta signalbehandling och programmering. Engelska B.

Ansvarig sektion: ING

2. Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation, 60 hp

Bakgrund

Sektionen för ingenjörsvetenskap har inkommit med en begäran om inrättande av utbild­ningsprogrammet Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation, 60 hp.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande.

Utbildningens namn: Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation.

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science (60 credits) Programme in Sustainable Product-Service System Innovation.

Huvudområde: Maskinteknik.

Examen som programmet är avsett att leda till:

Teknologie magisterexamen.

Huvudområde: Maskinteknik.

Inriktning: Hållbar produkt- och tjänsteinnovation.

Antal högskolepoäng: 60

Tillträdeskrav: Kandidatexamen i teknik, industriell ekonomi, industriell design eller mot­svarande. Kandidatexamen ska omfatta minst 15 högskolepoäng i matematik. Engelska B.

Ansvarig sektion: ING

§ 147 Fastställande av utbildningsplaner (Föredragande: kanslichefen)

1. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2009

Utbildningsplanen fastställdes.

2. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes.

3. Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

4. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2009

Utbildningsplanen fastställdes.

5. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes.

6. Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

7. Informationsteknologi, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

8. Masterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation, 120 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes.

9. Masterprogram i matematisk modellering och simulering, 120 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

10. Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, VT2012

Utbildningsplanen fastställdes.

§ 148 Information från lärarförslagsnämnden

Christel Borg, Rose-Marie Olsson och Mats Pettersson informerade från lärarförslags­nämndens sammanträden. Nämnden diskuterade frågan om svenskkunskaper hos lärare. Dekanus sammankallar en grupp för att utreda frågan. Nämnden önskade att lärar­förslagsnämnden skulle gå igenom de under de senaste åren utlysta strategiska profes­surerna och utvärdera processen.

§ 149 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

  1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Ordföranden informerade. En Studentspegel kommer att genomföras i januari 2012. Doktorandspegeln kommer att genomföras under våren. Vice ordföranden informerade från kvalitetsrådet. Nämnden diskuterade. Nämnden önskade att marknadsavdelningen skulle besöka nämnden och dels informera om sina behov, dels ta del av synpunkter från nämnden.

§ 150 Övriga frågor

  • Forsknings- och innovationspropositionen.

Diskuterades.

  • Revision av BTH:s betygssystem.

Diskuterades. I anslutning till en sådan revision bör även betygskriterier tas fram.

  • Kursplaners standard.

Ärendet anmäldes.

  • Huvudområde Hälsovetenskap.

Anmäldes.

  • Nämndens roll och arbete.

Diskuterades.

§ 151 Till nästa möte

  • Nämndens roll och arbete.

Michael Mattsson

Ordförande

Agneta Sundberg

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela