Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2012-01-25, kl. 9.00-11.45

Plats: Konferensrum Utsikten, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Christel Borg

Rose-Marie Olsson

Mats Pettersson

Stefan Sjödahl

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Övriga:

Annika Annemark, chef för biblioteket

Per-Olof Gunnarsson, planeringssekreterare

Martin Jacobsson, kanslichef

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Agneta Sundberg

Studeranderepresentanter:

Jon Widén


§ 1 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 2 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag.

§ 3 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Marie Aurell.

§ 4 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 5 Information från ordförande

Ordföranden informerade om:

  • SCB-klassificering av kurser.
  • BTH:s studentspegel, som i fortsättningen ska följas upp av utbildningsnämnden.
  • Övergripande principer för kvalitetsarbetet vid BTH.
  • Arbetet med årsredovisningen 2011.
  • Arbetsgruppen GU2014 och dess arbete.

Kanslichefen informerade om beredningen av anställningsordningen.

Chefen för studerandeavdelningen informerade om söktrycket i den internationella om­gången.

§ 6 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 7 Fastställande av utbildningsplaner

1. Digital bildproduktion, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med ändringen att rubrikerna under punkt 4 ska tas bort.

2. Digital ljudproduktion, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med ändringen att rubrikerna under punkt 4 tas bort.

3. Digitala spel, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med ändringen att rubrikerna under punkt 4 tas bort.

4. Magisterprogram i elektroteknik med inriktning mot signalbehandling, 60 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med en redaktionell ändring.

5. Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation, 60 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes

6. Webbutveckling, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med ändringen att rubrikerna under punkt 4 tas bort.

§ 8 Statistik över utbildningen på grundnivå och avancerad nivå 2011

Ordföranden redogjorde för statistik över utbildningen 2011 på grundnivå och avan­cerad nivå. Nämnden diskuterade.

§ 9 Verksamhetsuppdraget för nämnden 2012

Ordföranden redogjorde för verksamhetsplaneringen 2012. Nämnden diskuterade.

§ 10 Nämndens roll och arbete

Ordföranden inledde. Nämnden diskuterade.

§ 11 Magisterexamen i medieteknik

Rose-Marie Olsson redogjorde för ärendet. Sektionen för planering och mediedesign har beslutat att återta sin ansökan om examensrätt på avancerad nivå.

§ 12 Information från lärarförslagsnämnden

Mats Pettersson redogjorde för de senaste sammanträdena med lärarförslagsnämnden. Nämnden diskuterade. Några frågor rörande lärarförslagsnämndens arbete togs upp.

§ 13 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

  1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning - HSV och BTH

Ordföranden redogjorde kortfattat för läget.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.

§ 15 Till nästa möte

Inga ärenden anmäldes.

Michael Mattsson

Ordförande

Marie Aurell

Justeras

Martin Jacobsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela