Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2012-02-29, kl. 9.00-14.00

Plats: Konferensrum Utsikten, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:                              

Christel Borg

Rose-Marie Olsson

Mats Pettersson

Stefan Sjödahl § 16-23, 25-31

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Jon Widén § 27-31

Övriga:                      

Per-Olof Gunnarsson, planeringssekreterare

Christina Hansson, pedagogisk utvecklare                         

Martin Jacobsson, kanslichef

Vicky Johnson Gatzouras, kvalitetssamordnare § 28-29            

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Agneta Sundberg                

§ 16 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 17 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag.

§ 18 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Christel Borg.

§ 19 Protokoll från föregående möte                  

Kanslichefen påpekade att beslutspunkten rörande delegation till dekanus av programinrättande som omnämns i § 114 i protokollet från den 21 oktober fallit bort ur protokollet. Beslut fattades av nämnden enligt följande. Åt dekanus delegerades att inrätta utbildningsprogrammen Magisterprogram i entreprenörskap, 60 hp och Masterprogram i entreprenörskap och innovation, 120 hp. Utbildningsprogrammen inrättades den 31 oktober 2011 och dessa beslut anmäldes vid nämndens sammanträde den 17 november 2011.                    

§ 20 Information från ordförande

Ordföranden informerade om:

  • BTH:s utbildningsprofil GU2014
  • Dekanens utbildningsmöte 2012-02-22 med sektionsrepresentanter
  • Anmälningar mot högskolan genom HSV

§ 21 Ordförandebeslut

Ordförandebeslutet DG 014/11 anmäldes.

§ 22 Ändring av mötesdatum i maj 2012 

Bakgrund

Datum för Utbildningsnämndens sammanträde i maj 2012 bör ändras p.g.a.

Högskoleverkets konferens. 

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att sammanträda enligt nedanstående i juni 2012.

Tisdagen den 5 juni

§ 23 Fastställande av utbildningsplaner (Föredragande: dekanus)

1.Civilingenjörsprogram i datateknik och elektroteknik, 300 hp, HT2008

Utbildningsplanen fastställdes.

2.Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, 300 hp, HT2009

Utbildningsplanen fastställdes.

3.Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, 300 hp, HT2010

Utbildningsplanen fastställdes.

4.Civilingenjör i datateknik och elektroteknik, 300 hp, HT2011

Utbildningsplanen fastställdes.

5.Informationsteknologi, 120 hp, HT2011

Utbildningsplanen fastställdes.

6.Magisterprogram i entreprenörskap, 60 hp, HT2012

Utbildningsplanen fastställdes. Avsaknad av forskningsmetodkurs kontrolleras.

7.Masterprogram i entreprenörskap och innovation, 120 hp, HT2012

Utbildningsplanen fastställdes. Avsaknad av forskningsmetodkurs kontrolleras.

8.Software Engineering, 120 hp, HT2010

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

9.Säkerhetsteknik, 120 hp, HT2010

Utbildningsplanen fastställdes.

10.Webb, internet och programvaruteknik, 120 hp HT2010

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

11.Gemensamt masterprogram i europeisk planering, miljöpolicy och regional utveckling, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

12.Magisterprogram i europeisk planering och regional utveckling, 60 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

13.Masterprogram i europeisk planering och regional utveckling, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

14.Masterprogram i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

15.Masterprogram i fysisk planering, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

§ 24 Mall för befattningsprofil

Diskuterades.                                     

§ 25 Anställningsordning för BTH

Diskuterades.

§ 26 Riktlinjer för kursplaner

Diskuterades.

§ 27 Information från lärarförslagsnämnden

Christel Borg, Mats Pettersson och Rose-Marie Olsson informerade från lärarförslagsnämnden.

§ 28 Återrapportering från seminariet "Vad händer med den avancerade nivån"

Vicky Johnson Gatzouras återrapporterade från IPK-seminariet "Vad händer med den avancerade nivån".            

§ 29 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

  1. Kommande och pågående utvärderingar av utbildning - HSV och BTH.

Vicky Johnson Gatzouras redogjorde för årets uppföljning av kvalitetsarbetet samt för det fortsatta arbetet inför HSV:s utvärderingar.

§ 30 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.  

§ 31 Till nästa ordinarie möte

Internationella avdelningen kommer att bjudas in för att informera om                     studentmobiliteten.

Christina Hansson redogör för Studentspegeln   

Michael Mattsson

Ordförande

Christel Borg

Justeras

Per-Olof Gunnarsson

Sekreterare

 

Redigera
Share Dela