Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2012-03-28, kl. 9.00-12.45

Plats: Konferensrum Utsikten, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Christel Borg

Rose-Marie Olsson

Mats Pettersson

Stefan Sjödahl

Agneta Sundberg

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Jon Widén § 32-45

Övriga:

Maria Engelmark, chef för International Office § 40

Per-Olof Gunnarsson, planeringssekreterare

Christina Hansson, pedagogisk utvecklare

Martin Jacobsson, kanslichef

Vicky Johnson Gatzouras, kvalitetssamordnare § 44

Ulrica Skagert, pedagogisk utvecklare § 41

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell                 

§ 32 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 33 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag.

§ 34 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Rose-Marie Olsson.

§ 35 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerade och lades till handlingarna.

§ 36 Information från ordförande

Ordföranden informerade om:

  • En student på Masterprogrammet i Hållbar produkt- och tjänsteinnovation har nominerats till Global Swede Ceremony.
  • U-ranks sammanställning för 2011.
  • Avhoppsfrekvensen första terminen 2011/2012.
  • Verksamhetsdialog med departementet.
  • Fördelning av rektors strategiska medel enligt RO26/12.
  • Svenskt näringslivs samverkansundersökning innebär bl.a. att en webbenkät genomförs under april månad.
  • Nya områdesbehörigheter.
  • Programöversyn.
  • Ny forsknings- och utbildningsstrategi.
  • Utredningen GU 2014.         

§ 37 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 38 Godkännande av delegation från utbildningsnämnden (Föredragande: kanslichefen)

Bakgrund

Nämnden bör utfärda en generell delegation för dekanus att fastställa                       utbildningsområde för kurser. Enligt delegationsordningen för kurser har nämnden         reserverat detta beslut för sig själv.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att godkänna delegationen för dekanus att besluta          utbildningsområde för kurser                  

§ 39 Fastställande av utbildningsplaner  (Föredragande: dekanus)

1.Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2009

Utbildningsplanen fastställdes

2.Fysisk planering, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes

3.Fysisk planering, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes

4.Magisterprogram i Europeisk planering och regional utveckling, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes

5.Masterprogram i Fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes

6.Masterprogram i Fysisk planering, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes

7.Säkerhetsteknik, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes

8.Säkerhetsteknik, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes

9.Webb, internet och programvaruteknik, 180 hp, 2010

Nämnden uppdrog åt dekanus att fastställa utbildningsplanen under förutsättning att sektionen preciserar de valbara kurserna.

§ 40 Information om mobilitet på BTH

Maria Engelmark informerade om mobilitet på BTH                 

§ 41 Policy för hantering av plagiering för utbildning på BTH

Ulrica Skagert redogjorde för och inhämtade nämndens synpunkter på Policy för hantering av plagiering för utbildning på BTH.

§ 42 Information om BTH:s Studentspegel 2012

Christina Hansson informerade.

§ 43 Information från lärarförslagsnämnden

Mats Pettersson informerade om arbetet med befattningsprofilen.

§ 44 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

1.Kommande och pågående utvärderingar av utbildning- HSV och BTH

                Vicky Johnson Gatzouras informerade

2.Reviderad kvalitetspolicy diskuterades.

§ 45 Övriga frågor

Mats Pettersson redogjorde för sin syn på gemensamma kostnader

§ 46 Till nästa ordinarie möte

Inbjuda ekonomichef Eva Pihlblad för att redogöra för BTH:s gemensamma kostnader                

Michael Mattsson

Ordförande

Rose-Marie Olsson

Justeras

Per-Olof Gunnarsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela