Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2012-04-25, kl. 9.00-12.00

Plats: Konferensrum G 207, Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Christel Borg

Rose-Marie Olsson

Mats Pettersson

Stefan Sjödahl            

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Övriga:

Per-Olof Gunnarsson, planeringssekreterare

Christina Hansson, pedagogisk utvecklare

Martin Jacobsson, kanslichef                                          

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Agneta Sundberg

Studeranderepresentanter:

Jon Widén

§ 47 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade mötet öppnat och hälsade alla välkomna.

§ 48 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag.

§ 49 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet utsågs Mats Pettersson.

§ 50 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerade och lades till handlingarna.

§ 51 Information från ordförande

  • Högskolestyrelsens sammanträde 2012-04-24
  • Ny forsknings- och utbildningsstrategi 2013-2017
  • Resultat kvalitetsutvärdering av psykologi
  • Sökandestatistik H-12

§ 52 Ordförandebeslut

Ordförandebeslutet DG 001/12 anmäldes.

§ 53 Fastställande av utbildningsplaner (Föredragande: dekanus)

1.Automationsteknik, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes

2.Automationsteknik, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes

3.Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, 2009

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar

4.Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar

5.Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar

6.Civilingenjör i datorsäkerhet, 300 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar

7.Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2009

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar

8.Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar

9.Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar

10.Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar

§ 54 Examensbeskrivningsmall

Kanslichefen informerade och redogjorde för ny examensbeskrivningsmall.

§ 55 Inrättande av utbildningsprogram     

1.Samhällsvetarprogrammet för innovation och hållbar utveckling, 180 hp

Ordföranden inledde. Nämnden diskuterade. Uppdrogs åt dekanus och Stefan Sjödahl att diskutera vidare med sektionen.

2.Kommunikationsdesign, 180 hp

Ordföranden inledde. Nämnden diskuterade. Nämnden ställde sig positiv till ansökan under förutsättning att bl.a. lärarkapaciteten för handledning och examination av examensarbeten för den tänkta utbildningsvolymen säkerställs. Sektionen ska redovisa särskilt hur detta är uppfyllt.                     

§ 56 Information från lärarförslagsnämnden

Mats Pettersson informerade från lärarförslagsnämnden.

§ 57 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

Kommande och pågående utvärderingar av utbildning – HSV och BTH

Ordföranden redogjorde kortfattat.

§ 56 Övriga frågor

Ekonomichefen redogjorde för indirekta kostnader.

§ 57 Till nästa ordinarie möte

Michael Mattsson

Ordförande

Mats Pettersson

Justeras

Per-Olof Gunnarsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela