Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2012-06-05, kl. 9.00–14.15

Plats: sal G 207, Campus Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Christel Borg

Rose-Marie Olsson

Mats Pettersson

Stefan Sjödahl             

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Jon Widén

Övriga:

Anders Hederstierna, prorektor

Christina Hansson, pedagogisk utvecklare

Per-Olof Gunnarsson, planeringssekreterare

Martin Jacobsson, kanslichef

Jenny Welander, ladokansvarig

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Agneta Sundberg

§ 58 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 59 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag med tillägg av Stefan Sjödahls information om förändringsarbetet av civilingenjörsutbildningarna. Prorektors information om nya kvalitetspolicyn och HSV:s utvärderingar flyttades till punkten efter fastställande av utbildningsprogram.

§ 60 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Marie Aurell.

§ 61 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 62 Information från ordförande

Ordföranden informerade om

  • HSV ger huvudområdet Sociologi vid BTH betyget mycket hög kvalitet
  • STINT utlyser lärarstipendier
  • HSV:s konferens Kunskapssamhället - en illusion?

§ 63 Ordförandebeslut

Inga ordförandebeslut förelåg.

§ 64 Fastställande av examensbeskrivningsmall (Föredragande: Martin Jacobsson)

För att tydliggöra hur högskolan inom varje huvudområde omsätter de övergripande mål för utbildningen som finns i högskolelag och högskoleförordningens examensordning bör examensbeskrivningar för varje nivå och huvudområde fastställas.Inför detta arbete bör utbildningsnämnden fastställa en mall för examensbeskrivningarna.                 

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att fastställa bifogad examensbeskrivningsmall. Examensbeskrivningar för samtliga huvudområden bör fastställas av nämnden senast den 1 november 2012.
          

§ 65 Fastställande av betygssystem (Föredragande: Martin Jacobsson)

Bakgrund

Enligt arbetsordningens (dnr BTH 130-0729-2011) beslutsordning 3.2.4 framgår det att utbildningsnämnden har att besluta om betygssystem för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Sektionerna, studerandeavdelningen och studentkåren har beretts möjlighet att yttra sig genom remissförfarande. Sammanställningen av remissvaren visar att man i huvudsak ställer sig bakom det av utbildningsnämnden föreslagna betygssystemet.                 

Beslut

Från och med 2013-07-01 används antingen en sjugradig målrelaterad betygsskala (A, B, C, D, E, Fx, F) eller en tregradig målrelaterad betygsskala, (G/Ux/U) för slutbetyg på kurser på grundnivå och avancerad nivå. A-E är godkända betyg med A som högsta betyg. För möjligheten i betygsskalan A-F respektive G-U att komplettera ett examinationsmoment till godkänd nivå (E eller G) finns särskilda riktlinjer. För betygssättning av examensarbeten ska särskilda tillämpningsföreskrifter utformas. För kursmoment som rapporteras i Ladok ska antingen betygsskalan A-F eller G/U användas. En student som ligger nära gränsen för godkänd, dvs. som fått betyget Fx eller Ux, kan istället för omexamination ges möjlighet att komplettera ett kursmoment, om detta anges i kursplanen. Examinator avgör vilka uppgifter studenten ska utföra och kompletteringen av varje delmoment ska anpassas individuellt utifrån de mål som inte uppnåtts av studenten. Kompletteringen ska äga rum snarast möjligt efter att  studenterna meddelats examinationsresultaten och före nästa examinationstillfälle, dock  senast inom sex veckor (räknat i terminstid).

§ 66 Fastställande av områdesbehörigheter (Föredragande: Per-Olof Gunnarsson)

Bakgrund

I och med GY 2011 kommer dagens områdesbehörigheter att ersättas med nya. Därför föreslås att områdesbehörigheter för utbildningsprogram fastställs enligt bifogat förslag.                 

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att bifogade områdesbehörigheter tillämpas för antagning till utbildning vid BTH för de studenter vars ämnesplaner i gymnasieskolan gäller fr.o.m. 1 juli 2011 och kommunal vuxenutbildning fr.o.m. 1 juli 2012.

§ 67 Fastställande av kursplaneriktlinjer (Föredragande: Martin Jacobsson)

Bakgrund

Arbetet med revidering och uppdatering av kursplaneriktlinjer och kursplanemall har pågått under en längre tid. Utbildningsnämnden har diskuterat och gett förslag till ändringar liksom sektionerna. Dessa förslag har implementerats.                  

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att bifogade riktlinjer ska gälla med den ändring att        stycket om betyg ska ändras i enlighet med beslut i paragraf 65.                                         

§ 68 Inrättande av utbildningsprogram. (Föredragande: Michael Mattsson)

1.Kommunikationsdesign och lärande, 180 hp

Utbildningsnämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram med förbehåll:

Nämnden förbehåller sig rätten att rekommendera rektor att ställa in programmet

om ej av nämnden bedömd erforderlig lärarkapacitet är styrkt senast 2013-03-15.    Uppföljning sker i samband med utbildningsnämndens sammanträde 2012-12-12 

Utbildningens namn: Kommunikationsdesign och lärande

Engelsk översättning av utbildningens namn: Communication Design and Learning

Huvudområde: Medieteknik

Examen som programmet är avsett att leda till:

Filosofie kandidatexamen

Huvudområde: Medieteknik

Antal högskolepoäng: 180

Tillträdeskrav: Grundläggande behörighet

Ansvarig sektion: Sektionen för planering och mediedesign (DSN)

§ 69 Fastställande av utbildningsplaner (Föredragande: Michael Mattsson)

1.Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2008

Utbildningsplanen fastställdes.

2.Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2009

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

3.Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

4.Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

5.Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

6.Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes.

7.Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

8.Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

9.Masterprogram i datavetenskap, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

10.Masterprogram i datavetenskap, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

11.Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp, VT2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

12.Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

13.Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

14.Masterprogram i Software Engineering, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

15.Masterprogram i Software Engineering, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

16.Technical Artist i spel, 180 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

17.Technical Artist i spel, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.                

18.Technical Artist i spel, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

19.Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar

20.Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar

21.Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar

§ 70 Mötesdatum för hösten 2012 (Föredragande: Per-Olof Gunnarsson)

Bakgrund

Datum för Utbildningsnämndens sammanträden under hösten 2012 bör fastställas.

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att sammanträda enligt nedanstående under hösten 2012.

Tisdagen den 28 augusti

Onsdagen den 26 september

Torsdagen den 25 oktober

Onsdagen den 21 november

Onsdagen den 12 december.

§ 71 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

Prorektor redogjorde för den nya policyn för kvalitetsarbete samt informerade om   Högskoleverkets utvärderingar av huvudområdena företagsekonomi, psykologi samt sociologi.

§ 72 Inrättande av utbildningsprogram (Föredragande: Michael Mattsson

1.Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation, 180 hp

Ordföranden inledde. Nämnden diskuterade. Uppdrogs åt dekanus att på delegation av utbildningsnämnden inrätta programmet under förutsättning att utkast till              utbildningsplan presenteras senast under augusti 2012.

2.Civilingenjör i data - och medieteknik, 300 hp

Ordföranden inledde. Nämnden diskuterade. Uppdrogs åt dekanus att på delegation av utbildningsnämnden inrätta programmet under förutsättning att utkast till utbildningsplan presenteras senast under augusti 2012.

3.Högskoleingenjör i hållbara energisystem, 180 hp

Ordföranden inledde. Nämnden diskuterade. Uppdrogs åt dekanus att på delegation av utbildningsnämnden inrätta programmet under förutsättning att utkast till utbildningsplan presenteras senast under augusti 2012.                                     

§ 73 Information från lärarförslagsnämnden

Mats Pettersson redogjorde för senaste mötena med lärarförslagsnämnden. Nämnden diskuterade.

§ 74 BTH:s svar på Högskoleverkets enkät Arbetsmarknadsanknytning

Ordföranden och planeringssekreteraren informerade.

§ 75 Övriga frågor

Stefan Sjödahl informerade om det pågående förändringsarbetet med          civilingenjörsutbildningarna.

§ 76 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet och tillönskade alla en glad sommar.                  

Michael Mattsson

Ordförande

Marie Aurell

Justeras

Per-Olof Gunnarsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela