Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2012-08-28, kl. 9.00-12.00

Plats: sal G 207, Campus Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Christel Borg

Rose-Marie Olsson

Mats Pettersson

Stefan Sjödahl

Agneta Sundberg

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman     

Övriga:

Per-Olof Gunnarsson, planeringssekreterare

Christina Hansson, pedagogisk utvecklare

Martin Jacobsson, kanslichef

Tomas Johansson, chef studerandeavdelningen

Ulrica Skagert, kvalitetssamordnare              

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell       

Studeranderepresentanter:

Jon Widén

§ 77 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 78 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag med tillägget av Stefan Sjödahl att implementering av nya riktlinjer för kursplaner i Kursinfo samt implementering av det nya betygssystemet i Ladok och framtagande av ny utbildningsplansmall diskuteras under övriga frågor.    

§ 79 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Stefan Sjödahl.

§ 80 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.

§ 81 Information från ordförande

Ordföranden informerade om

  • Kort om politikerveckan Almedalen
  • Uttalandet av HSV:s stabschef
  • Nominering årets forskare respektive lärare

§ 82 Ordförandebeslut

Ordförandebesluten DG 3-6/11 anmäldes.                                       

§ 83 Fastställande av utbildningsplaner (Föredragande: kanslichefen)

1.Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, VT 2010

Utbildningsplanen fastställdes.

2.Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, HT 2010

Utbildningsplanen fastställdes.

3.Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, VT 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

4.Webb, internet och programvaruteknik, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

5.Webbprogrammering, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

§ 84 Inrättande av utbildningsprogram. (Föredragande: dekanus)

1.Civilingenjör i data- och medieteknik, 300 hp

Bakgrund

Sektionen för ingenjörsvetenskap har inkommit med en begäran om inrättande

av utbildningsprogrammet Civilingenjör i data- och medieteknik, 300 hp                 

Beslut

Utbildningsnämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:                    

Utbildningens namn: Civilingenjör i data- och medieteknik

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master of Science in Computer Engineering and Media Technology

Examen som programmet är avsett att leda till:

Civilingenjörsexamen i data- och medieteknik

Antal högskolepoäng: 300 hp

Tillträdeskrav: Områdesbehörighet 9 (Matematik E, Fysik B, Kemi A)

Områdesbehörighet A9 (Matematik 4, Fysik 2, Kemi 1) 

Ansvarig sektion: Sektionen för ingenjörsvetenskap (ING)

§ 85 Nedläggning av utbildningsprogram

1.Masterprogrammet i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa, 120 hp.          

Utbildningsnämnden beslöt lägga ned Masterprogrammet i fysisk planering med inriktning mot urban design i Kina och Europa, 120 hp.                                               

§ 86 Ärenden hos HSV

Kanslichefen redogjorde för BTH:s pågående ärenden hos HSV. Nämnden diskuterade.

§ 87 Antagningsstatistik

Chefen för studerandeavdelningen redogjorde för antagningsstatistiken HT-2012.    Nämnden diskuterade.

§ 88 Kursvärderingar VT-2012

Christina Hansson redogjorde för utfallet av kursutvärderingarna VT-2012.

Nämnden diskuterade.

§ 89 Information från lärarförslagsnämnden.

Mats Pettersson redogjorde för de senaste mötena med lärarförslagsnämnden.

Nämnden diskuterade.  

§ 90 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

Ulrica Skagert redogjorde för hur kvalitetsarbetet på BTH fortgår främst med bäring

på Högskoleverkets utvärderingar samt hur processgången är på BTH vid de olika omdömena bristande kvalitet, hög kvalitet eller mycket hög kvalitet.                         

§ 91 Övriga frågor

Stefan Sjödahl tog upp frågan om implementering av nya riktlinjer för kursplaner i Kursinfo vilket nämnden uppdrog åt kanslichefen att undersöka. Implementering av nytt betygssystem i Ladok uppdrogs åt chefen för studerandeavdelningen att undersöka.

Nämnden diskuterade tidsplanen för framtagande av ny utbildningsplansmall.

§ 92 Till nästa möte

§ 93 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Michael Mattsson

Ordförande

Stefan Sjödahl

Justeras

Per-Olof Gunnarsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela