Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2012-09-26, kl. 9.30–12.00

Plats: Utsikten, Campus Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Christel Borg

Rose-Marie Olsson

Mats Pettersson

Stefan Sjödahl

Agneta Sundberg   

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman                

Övriga:

Per-Olof Gunnarsson, planeringssekreterare

Christina Hansson, pedagogisk utvecklare

Martin Jacobsson, kanslichef                                        

Frånvarande:

Studeranderepresentanter:

Jesper Liljeblad

§ 94 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 95 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.     

§ 96 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Christel Borg.

§ 97 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.             Återkopplades till § 91 implementering av nytt betygssystem i Ladok. Information om kursplansmall, examensbeskrivning, utbildningsplansmall med tillhörande tidsplan och tillämpning av betygssystem ska tas fram.

§ 98 Information från ordförande

Ordföranden informerade om

  • BTH:s utbildningsanslag i Budgetpropositionen 2013

§ 99 Ordförandebeslut

Ordförandebesluten DG002/12 och 007 och 008/12 anmäldes.                                       

§ 100 Fastställande av utbildningsplaner (Föredragande: kanslichefen)

1.Europeiskt Masterprogram i Software Engineering, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

 2.Informationsteknologi, 120 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes.

3.Informationsteknologi, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

4.Informationsteknologi, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

5.IT-säkerhet, 180 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes.

6.IT-säkerhet, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

7.IT-säkerhet, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

8.Masterprogram i datavetenskap, 120 hp, VT 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

9.Masterprogram i design, interaktion och spelteknologier, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

10. Masterprogram i entreprenörskap och innovation, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

11.Spelprogrammering, 180 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes.

12. Spelprogrammering, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes.

13. Spelprogrammering, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes.

§ 101 Inrättande av utbildningsprogram. (Föredragande: dekanus)

1.Magisterprogram i innovation, 60 hp

Bakgrund

Sektionen för management har inkommit med en begäran om inrättande av                utbildningsprogrammet Magisterprogram i innovation, 60 hp

Beslut

Ubildningsnämnden beslöt att inrätta ett utbildningsprogram enligt följande:                  

Utbildningens namn: Magisterprogram i innovation

Engelsk översättning av utbildningens namn: Master programme in innovation

Examen som programmet är avsett att leda till:

Filosofie magisterexamen

Huvudområde: Industriell ekonomi och management

Inriktning: Innovation

Antal högskolepoäng: 60 hp

Tillträdeskrav: Kandidatexamen (180 högskolepoäng) med ekonomisk,                    samhällsvetenskaplig eller teknisk inriktning. Engelska B.

Ansvarig sektion: Sektionen för management (MAM)             

§ 102 Fastställande av utbildningsplansmall

Utbildningsplansmallen fastställdes med korrigering under punkt 7 övergångsregler mellan årskurser. Utbildningsnämnden ville ånyo understryka vikten av att Kursinfo stödjer utbildningsplanshanteringen.

§ 103 Information från lärarförslagsnämnden

Mats Pettersson redogjorde för de senaste mötena med lärarförslagsnämnden. Nämnden diskuterade.  

§ 104 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

  • Dekanus redogjorde för hur kvalitetsarbetet på BTH fortgår.  
  • Utvärderingen för Medieteknik har flyttats till omgång 6 (HT-13).                  

§ 105 Övriga frågor

Nämnden diskuterade kring beslutsprocessen av antagning till utbildningsprogram och fristående kurser med undervisningsspråk engelska enligt förvaltningsbeslut F119/12.

§ 106 Till nästa möte

Ulrica Skagert kommer att bjudas in för att redogöra för hur utvärderingsarbetet fortgår. 

§ 107 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Michael Mattsson

Ordförande

Christel Borg

Justeras

Per-Olof Gunnarsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela