Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2012-10-25, kl. 9.00–16.00

Plats: sal G 207, Campus Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Marie Aurell

Christel Borg

Rose-Marie Olsson

Stefan Sjödahl

Agneta Sundberg § 83 t o m utbildningsplan 16.

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Jesper Liljeblad

Övriga:

Per-Olof Gunnarsson, planeringssekreterare

Christina Hansson, pedagogisk utvecklare

Ulrica Skagert, kvalitetssamordnare § 116

Jenny Welander, verksamhetsansvarig studerandeavdelningen § 83 t o m utbildningsplan 16.

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten:

Mats Pettersson                                  

§ 108 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 109 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes enligt förslag med undantag för att punkt 9 utgår.  

§ 110 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Rose-Marie Olsson.

§ 111 Protokoll från föregående möte

Föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna med tillägget att dekanus ska driva frågan vidare om integrering av utbildningsplaner i Kursinfo.

§ 112 Information från ordförande

Ordföranden informerade om

  • Pågående budgetarbete
  • BTH åtar sig värdskapet för höstmötet för (HING) högskoleingenjörsutbildare 2013
  • Informerade från senaste mötet i RET-gruppen (lärosäten som bedriver Civilingenjörsutbildning).

§ 113 Ordförandebeslut

Ordförandebeslutet DG 010/12 anmäldes.                                        

§ 114 Fastställande av utbildningsplaner (Föredragande: dekanus)

1.Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2009

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

2.Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

3.Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

4.Magisterprogram i hållbar produkt och tjänsteinnovation, 60 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

5.Produktutveckling, 120 hp, VT 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

6.Produktutveckling, 120 hp, 2010

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

7.Produktutveckling, 120 hp, HT 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

8.Produktutveckling, 180 hp, HT 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.                

9.Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, HT 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

10.Sjuksköterskeprogrammet, 180 hp, VT 2013

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

11.Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

12.Europeiskt masterprogram i Software Engineering, 120 hp, 2013

Utbildningsplanen bordlades.

13.International Software Engineering, 180 hp, 2013

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

14.IT-säkerhet, 180 hp, 2013

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

15.Magisterprogram i datavetenskap, 60 hp, 2013

Utbildningsplanen bordlades.

16.Magisterprogram i Software Engineering, 60 hp, 2013

Utbildningsplanen bordlades.

17.Masterprogram i datavetenskap, 120 hp, 2013

Utbildningsplanen bordlades.

18.Masterprogram i elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2013

Utbildningsplanen bordlades.

19.Masterprogram i Software Engineering, 120 hp, 2013

Utbildningsplanen bordlades.

20.MBA-programmet, 60 hp, 2013

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar

21.Samhällsvetarprogrammet för lärande, utveckling och kommunikation, 180 hp, 2013

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

22.Software Engineering, 180 hp, 2013

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

23.Spelprogrammering, 180 hp

Utbildningsplanen bordlades.

24.Säkerhetsteknik, 120 hp, 2013

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

25.Technical Artist i Spel, 180 hp, 2013

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

26.Webbprogrammering, 180 hp, 2013

Utbildningsplanen bordlades.

§ 115 Information från lärarförslagsnämnden.

Christel Borg och Rose-Marie Olsson redogjorde för de senaste mötena med lärarförslagsnämnden. Nämnden diskuterade.   

§ 116 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

Ulrica Skagert redogjorde för hur kvalitetsarbetet på BTH fortgår främst med bäring på               Högskoleverkets utvärderingar.            

§ 117 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg.  

§ 118 Till nästa möte

Inga ärenden förelåg

§ 119 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Michael Mattsson

Ordförande

Rose-Marie Olsson

Justeras

Per-Olof Gunnarsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela