Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas Utbildningsnämnd

Tid: 2012-11-21, kl. 9.00-14.50

Plats: Utsikten, Campus Gräsvik, Karlskrona

Närvarande:

Ordförande:

Michael Mattsson

Företrädare för verksamheten:

Christel Borg

Rose-Marie Olsson

Mats Pettersson ej § 129

Stefan Sjödahl fr.o.m. § 131. 7                

Studeranderepresentanter:

Nils Forsman

Jesper Liljeblad              

Övriga:

Per-Olof Gunnarsson, planeringssekreterare

Christina Hansson, pedagogisk utvecklare

Martin Jacobsson, kanslichef

Jenny Welander, verksamhetsansvarig vid studerandeavdelningen              

Frånvarande:

Företrädare för verksamheten

Marie Aurell

Agneta Sundberg     

§ 120 Sammanträdet öppnas

Ordföranden förklarade sammanträdet öppnat.

§ 121 Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställdes.     

§ 122 Val av justerare

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes Jesper Liljeblad.

§ 123 Protokoll från föregående möte

Ordförande redogjorde för att han uppvaktat högskoledirektören om att implementering av utbildningsplaner i Kursinfo skyndsamt bör ske varefter föregående mötes protokoll förklarades justerat och lades till handlingarna.   

§ 124 Information från ordförande

Ordföranden informerade om

 • BTH:s forsknings- och utbildningsstrategi 2013-16
 • Verksamhetsuppdrag 2013
 • Kommande beslut om GU 2014
 • Anmälan av studenter till HSV
 • Eventuellt utökat ansvar för utbildningsnämnden beträffande BTH:s utbildningsutbud
 • Rektorsprocessen fortgår enligt plan

§ 125 Ordförandebeslut

Ordförandebeslutet DG011/12 anmäldes.

§ 126 Revidering av examensbeskrivningsmall

Examensbeskrivningsmallen fastställdes.

§ 127 Revidering av utbildningsplansmall

Utbildningsplansmallen fastställdes.

§ 128 Beredning av antagningsordning

Nämnden diskuterade och beslöt att lämna följande synpunkter inför högskolestyrelsens beslut.

 • Nämnden ansåg att beslutet (F119/12) om olika anmälningsdatum för utbildningar med undervisningsspråk engelska och svenska kan få allvarliga konsekvenser för rekryteringen av svenska studenter särskilt till programutbildningar på grund- och avancerad nivå som ges på engelska.
 • Nämnden ställde sig kritisk till att studenterna inte varit representerade då ovannämnda beslut bereddes och fattades. Enligt Högskolelagens 2:7 har studenterna rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation.
 • Nämnden ifrågasatte att Basår i digitala medier ej fanns med under rubrik 6.4 Antagning från Tekniskt basår.                                        

§ 129 Begäran om inrättande av huvudområde

 1. Hälsovetenskap

Nämnden beslöt att rekommendera högskolestyrelsen att inrätta huvudområdet Hälsovetenskap.

§130 Begäran om nedläggning av huvudområde

 1. Europeisk planering och regional utveckling

Nämnden beslöt att rekommendera högskolestyrelsen att lägga ned huvudområdet Europeisk planering och regional utveckling.  

§ 131 Fastställande av examensbeskrivningar                  

1.Examensbeskrivning Folkhälsovetenskap: Filosofie kandidatexamen

Examensbeskrivningen fastställdes med redaktionella ändringar

2.Examensbeskrivning Fysisk planering: Teknologie kandidatexamen

Examensbeskrivningen fastställdes med redaktionella ändringar

3.Examensbeskrivning Företagsekonomi: Högskoleexamen

Examensbeskrivningen fastställdes med redaktionella ändringar

4.Examensbeskrivning Företagsekonomi: Ekonomie kandidatexamen

Examensbeskrivningen bordlades

5.Examensbeskrivning Företagsekonomi: Filosofie kandidatexamen

Examensbeskrivningen bordlades

6.Examensbeskrivning Medieteknik: Filosofie kandidatexamen

Examensbeskrivningen fastställdes med redaktionella ändringar

7.Examensbeskrivning Pedagogik: Högskolexamen

Examensbeskrivningen fastställdes

8.Examensbeskrivning Pedagogik: Filosofie kandidatexamen

Examensbeskrivningen fastställdes

9.Examensbeskrivning Pedagogik: Filosofie magisterexamen

Examensbeskrivningen fastställdes med redaktionella ändringar

10.Examensbeskrivning Psykologi: Högskoleexamen

Examensbeskrivningen bordlades

11.Examensbeskrivning Psykologi: Filosofie kandidatexamen

Examensbeskrivningen bordlades

12.Examensbeskrivning Psykologi: Filosofie magisterexamen 

Examensbeskrivningen bordlades

§ 132 Fastställande av utbildningsplaner

1.Automationsteknik, 120 hp, 2011

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar

2.Automationsteknik, 120 hp, 2012

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar

3.Civilingenjör i data- och medieteknik , 300 hp, 2013

Utbildningsnämnden delegerade åt ordförande att fastställa utbildningsplanen sedan vederbörliga ändringar vidtagits av sektionen.

4.Civilingenjör i industriell ekonomi, 300 hp, 2013

Utbildningsnämnden delegerade åt ordförande att fastställa utbildningsplanen sedan vederbörliga ändringar vidtagits av sektionen.

5.Civilingenjör i maskinteknik, 300 hp, 2013

Utbildningsnämnden delegerade åt ordförande att fastställa utbildningsplanen sedan vederbörliga ändringar vidtagits av sektionen.

6.Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2011

Utbildningsplanen bordlades.

7.Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2012

Utbildningsplanen bordlades.

8.Elektroteknik med inriktning mot telekommunikation, 180 hp, 2013

Utbildningsplanen bordlades.

9.Högskoleingenjör i Energisystem för hållbar utveckling, 180 hp, 2013

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

10.Magisterprogram i hållbar produkt- och tjänsteinnovation, 60 hp, 2013

Utbildningsnämnden delegerade åt ordförande att fastställa utbildningsplanen sedan vederbörliga ändringar vidtagits av sektionen.  

11.Magisterprogram i strategiskt ledarskap för hållbarhet, 60 hp, 2013

Utbildningsnämnden delegerade åt ordförande att fastställa utbildningsplanen sedan vederbörliga ändringar vidtagits av sektionen.

12.Masterprogram i maskinteknik med inriktning mot strukturmekanik, 120 hp, 2013

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

13.Produktutveckling, 120 hp, 2013

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar.

14.Utvecklingsingenjör i maskinteknik, 180 hp, 2013

Utbildningsplanen fastställdes med redaktionella ändringar          

§ 133 Forsknings- och utbildningsstrategi för BTH 2013-16

Nämnden diskuterade och uppdrog åt dekanus att omedelbart lämna synpunkter till prorektor.

§ 134 Klassificering av kurser i utbildningsområde

Nämnden diskuterade och beslöt begära in sammanställning per huvud- och

utbildningsområde inför utbildningsnämndens sammanträde i januari.   

§ 135 Information från lärarförslagsnämnden

Det konstaterades att redogörelse för de senaste protokollen från lärarförslagsnämndens sammanträden skett på utbildningsnämndens förra sammanträde.        

§ 136 Kvalitetsarbete på Blekinge Tekniska Högskola

Ordförande redogjorde för hur kvalitetsarbetet på BTH fortgår. 

§ 137 Övriga frågor

Inga övriga frågor förelåg       

§ 138 Till nästa möte

Inga synpunkter förelåg                                                 

§ 139 Avslutning

Ordföranden avslutade mötet och tackade för visat intresse.

Michael Mattsson

Ordförande

Jesper Liljeblad

Justeras

Per-Olof Gunnarsson

Sekreterare

Redigera
Share Dela