Sedan 2014-01-01 finns ingen utbildningsnämnd vid BTH. Dess uppgifter har tagits över av vicerektorn för grundutbildningsfrågor och av dekanerna.

Vicerektor

Eva Pettersson

Dekaner

Tobias Larsson

Louise Stjernberg

Claes Wohlin

Dessa hemsidor kommer att finnas kvar under en övergångstid.

Välkomna till hemsidan för BTH:s Utbildningsnämnd!

Nämnden har, inom ramen för BTH:s profil och med beaktande av det omgivande samhällets behov, det övergripande ansvaret för samordning av BTH:s utbildningsstruktur (inklusive den kvalificerade yrkesutbildningen). Nämnden ansvarar för certifiering och kontroll av att utbildningen på grundnivå och avancerad nivå (exklusive den kvalificerade yrkesutbildningen) genomföres i enlighet med högskolans regelsystem.

Nämnden har dessutom i samverkan med fakultetsnämnden ett övergripande ansvar för anställning av lärare samt befordran av lärare till lektor eller professor vid BTH.

Ordförande i nämnden är dekanen för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå och vice ordförande är prodekanen för utbildningen på grundnivå och avancerad nivå. Nämnden hanterar BTH-övergripande utbildningsfrågor på grundnivå och avancerad nivå och arbetar med ovanstående för att säkerställa att BTH har ett attraktivt utbildningsutbud som både är intressant för studenterna och för potentiella arbetsgivare.

Ärenden till Utbildningsnämnden skickas via: E-postadress till utbildningsnämnden. Önskemål om ärenden som ska tas upp på Utbildningsnämndens möten ska vara insända 14 dagar innan det aktuella mötet. Mötestider för nämnden anslås via hemsidan. För att underlätta och snabba upp behandlingen ska rubriken i e-posten börja med [GUN]. Via denna sida kommer även kallelser och protokoll från nämndens arbete att göras tillgängliga, samt de dokument som innehåller regler och riktlinjer beslutade av Utbildningsnämnden.

För nämndens räkning,

Michael Mattsson (ordförande)

Redigera
Share Dela