Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola

H-styr protokoll 071001.pdf

Tid: Måndagen den 1 oktober 2007, kl. 10.00 – 12, tisdagen den 2 oktober kl. 13-13.40. Mötet ajournerat för styrelsens strategidiskussioner.

Plats: Utsikten, Karlskrona.

Närvarande:

Ordförande

Rektor Akbar Seddigh

Ursula Hass

Företrädare för allmänna intressen

Agneta Bladh

Mikael Blomqvist

Håkan Eriksson, närvarande §§ 61-73

Henrik Pålsson

Kalle Sandström

Nahid Shahmehri

Företrädare för de studerande

Martin Bagge

Mikael Karlsson

Jenny Lundberg

Företrädare för verksamheten

Göran Broman, närvarande §§ 64-79

Ingvar Claesson

Eva Pettersson, närvarande §§ 61-73

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Paul Davidsson, ordförande i lärarförslagsnämnden, närvarande § 76

Lennarth Förberg, informationschef

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen, närvarande § 71

Michael Mattsson, vicerektor

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Claes Wohlin, prorektor

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen:

Gunilla Jönsson

Facklig företrädare:

May Gulis, OFR

 

Sammanträdet öppnas § 61

Ordföranden öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

Fastställande av föredragningslista § 62

Fördragningslistan fastställs enligt förslaget.

 

 

Val av justerare § 63

Mikael Blomqvist väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

 

Föregående mötes protokoll § 64

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

 

 

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser § 65

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna efter att styrelsen slagit fast att upptagna ärenden fortsättningsvis bör motsvara bilagd förteckning.

Rektors delegationsbeslut § 66

Inga delegationsbeslut finns att anmäla.

Ordförandebeslut § 67

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

Adjungeringar till mötet

§ 68

Ordförande föreslår att vicerektor Michael Mattsson adjungeras: Michael Mattsson adjungeras till mötesdagarna 1-2 oktober 2007.

Styrelsens sammanträdestider och arbetsformer § 69

Ordföranden och förvaltningschefen föredrar ärendet. Ordföranden kommer att föreslå tema för respektive kommande sammanträden. Förvaltningschefen ger en kort bakgrund till tidigare fördelning av sammanträden under året. Styrelsen fastslår att fördelningen är bra även fortsättningsvis.

Allmän information

Från rektor § 70

Rektor informerar om:

- Sammansättning av mötesgrupper där rektor är sammankallande.

- Införandet av marknadsföringsråd i syfte att kommunicera verksamhet vid BTH.

- Översyn av kompetensförsörjning avseende vid BTH examinerade internationella studenter.

- Struktur av s.k. plattformar och laboratorie-verksamhet vid BTH kontra linjeorganisation.

- Exempel på vid Högskolan ingångna avtal samt möjliga externa finansiärer.

- Resa till Kina. Sverige och Kina har sedan 2006 en överenskommelse rörande samarbete inom högre utbildning. Rektor besökte i september Kina tillsammans med bl. a rektorer från andra svenska lärosäten samt representanter för regeringen.

- Fortskridande av arbetet med utformande av BTH:s campus i Karlskrona.

- Akademi sydost. Projekten avseende vision och strategi respektive organisatoriska samarbetsformer slutredovisar i oktober.

- Omnämnande av BTH i svenska medier sedan juli 2007.

Antagningsstatistik

§ 71

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen, föredrar ärendet. Programstudenter utgör ca ⅔ av helårsstudenterna vid Högskolan, resterande läser fristående kurser. Ca ¾ av studenterna läser på något campus, resterande per distans. Utbildning på grundnivå är fortsatt mest omfattande men en ökande del utgörs av studier på avancerad nivå i och med ökat antal studenter på masterprogram (omfattande två år). Hösten 2007 uppgick antalet studenter på korta program till ca 1400. Antalet studenter på ”långa program” (omfattande 3 år eller längre) är också ca 1400 och fortsatt nedgående (ca 350 nybörjare hösten 2007). Statistik för avhopp och prestationsgrad presenteras. Styrelsen diskuterar.

Statusrapport, bth:s forsknings- och utbildningsstrategi § 72

Michael Mattsson, vicerektor, föredrar ärendet. Högskolan har att till regeringen senast 31 december 2007 inkomma med en strategi för utbildning och forskning. Michael Mattsson har uppdraget att leda arbetet med att sammanställa denna strategi. Styrelsen ges en redogörelse för hur arbetet hittills genomförts och fortsatt planeras.

Budget-propositionen för 2008 § 73

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Informations ges om budgetpropositionen för 2008 där följande områden är prioriterade: självständigare lärosäten, förbättrad kvalitet, utökade forskningsresurser samt universitet och högskolor som attraktiva arbetsplatser. BTH föreslås i propositionen erhålla ca 240 miljoner för grundutbildning, ca 75,5 miljoner för forskning.

Mötet ajourneras för strategidiskussioner och återupptas den 2 oktober kl. 13.

Utseende av vice ordförande i högskolestyrelsen § 74

Ordförande föredrar ärendet. Styrelsen har att utse en vice ordförande i styrelsen och ordförande föreslår Håkan Eriksson.

Beslut

Styrelsen beslutar utse Håkan Eriksson till vice ordförande i styrelsen för BTH.

Håkan Eriksson deltar ej i detta beslut.

Utseende av ordförande i blekinge forskningsstiftelse, bfs. § 75

Ordförande föredrar ärendet. I enlighet med förslag från Mikael Blomqvist framfört vid styrelsens föregående sammanträde har styrelsen att utse ny ordförande för Blekinge forskningsstiftelse, BFS. Ordförande föreslår att Hans Hedman, ledamot i BFS, utses till ordförande.

Beslut

Styrelsen beslutar enligt förslaget att utse Hans Hedman till ordförande i BFS.

Fastställande av reviderad anställningsordning § 76

Paul Davidsson, ordförande i lärarförslagsnämnden, föredrar ärendet. Lärarförslagsnämnden, LFN, har under de senaste åren samlat erfarenheter som nu föreslås föranleda smärre ändringar i anställningsordningen. Lärarförslagsnämnden har fastställt ett förslag till reviderad anställningsordning vilken förelagts styrelsen. Kort motivering till vissa revideringsförslag ges. Ordförande föreslår därefter att förelagd anställningsordning fastställs.

Beslut

Styrelsen beslutar fastställa föreslagen anställningsordning.

Syrelsens sammanträdestider t om februari 2009. § 77

Styrelsen beslutar om följande sammanträdestider:

- 25 april 2008

- 18-19 juni 2008

- 3 oktober 2008

- 5 december 2008

- 9 februari 2009

 

 

Remissvar § 78

Remissvar avgivna under perioden 070609 – 070918 anmäls och läggs till handlingarna.

Avslutning § 79

Ordförande tackar ledamöterna för deras insatser och avslutar sammanträdet kl. 13.40 varvid fortsatt strategidiskussion tar vid.

Bilaga:

- Anställningsordning, Regler för anställning av lärare vid Blekinge Tekniska Högskola

anställningsordning2004 fastställd okt 2007.pdf

Anna Tinnert

sekreterare

Justeras:

Akbar Seddigh Mikael Blomqvist

Redigera
Share Dela