Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Blekinge Tekniska Högskola.

Tid: Måndagen den 7 oktober 2002 kl 10.00-14.30.

Plats: Högskolans lokaler i Karlshamn, Tullhuset.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Ylva Svenberg, ledamot

Jöran Hoff, ledamot

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Marie Sällström, ledamot

Företrädare för de studerande

Maria Larsson, ledamot

Jenny Pettersson, ledamot

Therése Olofsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Claes Wohlin, ledamot

Fackliga företrädare

Reza Hatami, TCO/OFR

Övriga

Bengt Aspvall, prorektor

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Per Stenström, ledamot

Inga Lill Siggelsten, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot

Företrädare för verksamheten

Eva Öresjö, ledamot

Fackliga företrädare-

Mikael Åsman, SACO

Sammanträdet öppnas

§ 67

Ordförande öppnar sammanträdet kl 10.00 och hälsar alla välkomna.

Föredragningslistan

§ 68

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

Val av justerare

§ 69

Marie Sällström väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 70

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 71

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Ordförandebeslut

§ 72

Ordförandebeslut nr O003 och O004 anmäls och läggs till handlingarna med följande kommentar:

Ämnes- och programansvarig institution utses av grundutbildningsnämnden enligt beslut i högskolestyrelsen 020426 § 33.

Rektor informerar

§ 72

Lars Haikola ger en kort information om:

· Att Tango-projektet har startat

· BTHs akademiska högtid den 11 oktober. Pris för framstående pedagogiska insatser (f d ”årets lärare”) kommer i år, och även fortsättningsvis, att utdelas vid högtiden.

· Grundutbildningsnämndens (GUN) ordförande Claes Wohlin har begärt entledigande från uppdraget och ett fyllnadsval har hållits. Rektor har, på förslag från lärarkåren, utsett Benny Lövström till ny ordförande. Sara Eriksén har valts in som lärarrepresentant efter Benny Lövström. Lars Haikola riktar ett varmt tack till Claes Wohlin för utmärkta arbetsinsatser under uppstarten av GUN.

· Högskolans nya bibliotek på Campus Gräsvik invigdes den 13 september.

Revisionsintyg

§ 73

Revisionsintyg för BTH anmäls och läggs till handlingarna. Bil 1.

Rekryterings-situationen

§ 74

Sven-Ove Nilsson redogör för rekryteringssituationen.

Han konstaterar att antalet nya studenter på programmen minskar i takt med att det totala söktrycket avtar. Fortfarande sker stora avhopp från utbildningarna, och man kan konstatera en markant ökning under årskurs 2 i förhållande till tidigare.

Rektor och förvaltningschef får i uppdrag att återkomma med förslag till handlingsplan för hur man ska minska avhoppen av studenter.

Ekonomisk prognos för 2002

§ 75

Eva Pihlblad redogör för den ekonomiska situationen.

En mer detaljerad ekonomisk prognos kommer att sändas ut till ledamöterna under v 42.

Regeringens budget- och forskningsprop

§76

Sven-Ove Nilsson meddelar att eftersom rubricerad proposition kommer att offentliggöras den 8 oktober, finns ingen information att ge ännu.

En summering av de delar som berör BTH kommer att skickas till ledamöterna.

BTHs universitetsansökan

§ 77

Lars Haikola informerar helt kort om att BTH har lämnat in sin universitetsansökan till regeringen.

Inrättande av nya utbildningsprogram

§ 78

Claes Wohlin föredrar förslag till nya utbildningsprogram.

Styrelsen beslutar att inrätta följande omstrukturerade program:

· Programvaruteknik 160 p

(Study Programme in Software Engineering)

· Datavetenskap (ändrat namn) 160 p

(Study Programme in Computer Science, 160 credit points)

· Data- och systemvetenskap (ändrat namn) 120 p

(Study programme in Computer and Information Science 120 credit points)

· Data- och systemvetenskap (ändrat namn) 160 p

(Study programme in Computer and Information Science 160 credit points)

· Informationsteknologi 80 p

(Study programme in Information Technology, 80 credit points)

· Elektroteknik 120 p

(Bachelor of Science in Electrical Engineering)

· Elektroteknik 180 p

Master of Science in Electrical Engineering with emphasis on Telecommunications/Internet Systems/Signal Processing)

Styrelsen beslutar att inrätta följande nytt program

· Datavetenskap/programvaruteknik gemensam ingång 120 p

Styrelsen beslutar att inrätta följande nya program under förutsättning att den externa granskningsgruppen lämnar ett positivt omdöme vid utvärderingsbesöket den 30-31 oktober:

· Civilingenjörsprogram i Maskinteknik, 180 p

(Master of Science in Mechanical Engineering)

· Civilingenjörsprogram i Industriell ekonomi, 180 p.

(Master of Science in Industrial Engineering and Management)

Styrelsen beslutar att inrätta Breddmagisterprogram

· med inriktning mot Regional utvecklingsplanering (European Spatial Planning) 40 p

· med inriktning mot Elektroniska affärer (Master of Business Administration in e-Business, MBA e-Business) 40 p

Styrelsen beslutar att inrätta Specialistsjuksköterskeprogram

· med inriktning mot internmedicinsk vård (Specialist Training for Nurses in Internal Health Care) 40 p

· med inriktning mot vård av äldre (Specialist Training for Nurses in Internal Health Care of Elderly) 40 p

Under förutsättning att Grundutbildningsnämnden lämnar en positiv rekommendation beslutar styrelsen att delegera till ordförande att fatta beslut om inrättande av följande program:

· Tillämpad IT-säkerhet (Security Engineering and Forensics), 40 p

· Litteratur, kultur och digitala medier (Literature, Culture and the Digital Media), 120 p

Organisations-förändringar vid BTH

§ 79

Lars Haikola föredrar förslag till beslut.

Styrelsen beslutar

· Att fr o m 2003-01-01 dela upp institutionen för humaniora och samhällsvetenskap så att

1 ämnena engelska, svenska och litteraturvetenskap tillsammans

med institutionen för arbetsvetenskap och medieteknik bildar

en ny institution benämnd arbetsvetenskap, medieteknik och

humaniora med samma akronym som tidigare, IAM.

2 ämnena pedagogik, psykologi, sociologi och historia

tillsammans med instituionen för ekonomi och management

bildar en ny institution benämnd institutionen för ekonomi,

mangagement och samhällsvetenskap med samma akronym

som tidigare, IEM

Vidare beslutar styrelsen

· Att behålla institutionen för hälsovetenskap, naturvetenskap och matematik i dess nuvarande sammansättning åtminstone till 2003-06-30, dock längst till 2003-12-31.

· Att tillsätta en utredning, som senast 2003-06-01 ska avge förslag till indelning av BTH i Schools. Utredningen ska också belysa ledningsfunktionen av dessa Schools.

· Att uppdra åt rektor att som konsekvens av organisations-förändringarna fatta beslut om berörd administrativ personals organisatoriska hemvist.

Styrelsen beslutar även att uppdra åt Grundutbildningsnämnden att se över utbildningsprogrammens hemvist.

Remissvar

§ 80

Remissvar avgivna under perioden anmäls och läggs till handlingarna.

Avslutning

§ 81

Ordförande Cristina Glad avslutar sammanträdet kl 14.30.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Marie Sällström

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela