Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

 

Tid: Måndagen 4 maj, kl. 10.00 - 15.00

 

Plats: Ankaret, Campus Gräsvik, Karlskrona

 

Närvarande:

Ordförande

Rektor

Akbar Seddigh

Ursula Hass

 

 

Företrädare för allmänna intressen

 

 

Mikael Blomqvist

Håkan Eriksson

Gunilla Jönson

Nahid Shahmehri

 

 

Företrädare för de studerande

 

 

Företrädare för verksamheten

 

Maria Bäcke

Joacim Petersson

 

Göran Broman

Ingvar Claesson

Eva Pettersson

 

Fackliga företrädare

 

 

Övriga

 

May Gulis

Mikael Åsman

 

 

Lillian Bjerström, Karlskrona kommun

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Lennarth Förberg, informationschef

Noél Holmgren, högskoledirektör

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen

Benny Lövström, dekanus

Anders Nilsson, universitetsadjunkt

Mats Persson, Projektbyggaren

Eva Pihlblad, ekonomichef

Robert af Wetterstedt, Sunda Hus

Claes Wohlin, prorektor

 

Frånvarande:

 

Företrädare för allmänna intressen

 

 

 

Företrädare för de studerande

 

 

Henrik Pålsson

Kalle Sandström

 

 

 

 

Martin Bagge

 

 

 

                                                                                                                                                                             

 

Sammanträdet öppnas

§ 20

Ordförande öppnar mötet och hälsar alla välkomna.

 

 

Fastställande av föredragningslista

§ 21

Fördragningslistan fastställs enligt förslaget.

 

 

 

 

 

Val av justerare

§ 22

Maria Bäcke väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

 

 

 

Föregående mötes protokoll

§ 23

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

 

 

 

 

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

§ 24

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

 

Remissvar avgivna under perioden

090125-090422

 

 

§ 25

Förteckning över avgivna remissvar anmäls och läggs till handlingarna.

 

Ordförandes delegationsbeslut

 

 

Rektors

delegationsbeslut

 

 

 

 

 § 26

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

 

 

§ 27

Inga rektorsbeslut finns att anmäla.

 

 

 

Information från rektor

§ 28

Rektor informerar om:

 • Varumärkesarbetet: ökat söktryck, mediaträning genomförd, jubileumsåret 2009.
 • Fortsatt arbete med implementeringen av strategin: strategiska projekt för 2009, dialog med departementet, rankningar och målindikatorer.
 • Studentperspektivet: dimensionering av utbud och studentmix, införandet av avgifter för studenter från länder utanför EES-området, dialog med studentkåren avseende kårobligatoriets avskaffande.
 • Personal: rekrytering av sektionschefer klar, arbetsmiljöarbetet i intensiv fas.
 • Partners och pengar: fortsatt arbete med anledning av varslen i fordonsindustrin (Anders Hederstierna övergripande ansvarig, Lena Vogelius ansvarar för de 240 nya platserna), strategiska ansökningar med anledning av forskningspropositionen, resa till Indien i februari 2009 för att utveckla samarbete med näringsliv och universitet.

 

 

 

Provision

§ 29

Prorektor Claes Wohlin meddelar att han avgår som projektledare och att Göran Broman utsetts till ny projektledare. Wohlin redogör för projektet, bland annat att ett tioårigt ramavtal har slutits mellan BTH och KK-stiftelsen.

 

 

 

 

 

 

Centrumbildningen ALGA

 

 

 

 

§ 30

Rektor redogör för att styrelsens vid sitt nästa möte kommer att ta ställning till centrumbildningen ALGA:s fortsatta verksamhet och organisation.

 

 

 

 

 

Resultat av studentenkäten

 

 

 

 

Utbildningsutbud och student-tillströmning

 

 

 

 

 

 

 

 Strategi 2017 - ekonomisk utvecklingsplan

 

 

 

 

§ 31

Informationschef Lennarth Förberg redogör för resultatet av studentenkäten 2009.

 

 

 

§ 32

Chefen för studerandeavdelningen Tomas Johansson och dekanus Benny Lövström redogör för utbildningsutbudet 2010 och studenttillströmningen HT 2009.

 

 

 

 

 

 § 33

Ekonomichef Eva Pihlblad redogör för den ekonomiska utvecklingen och den ekonomiska trenden med avseende på strategin fram till 2017.

 

 

 

Bostadssituationen för studenter vid BTH

§ 34

Utvecklingsstrateg Lillian Bjerström (Karlskrona kommun) redogör för Karlskrona kommuns arbete med att planera för boendesituationen för studenter vid BTH i Karlskrona.

 

 

 

Sammanfattande strategisk diskussion

 

 

 

 

Miljöaspekter på Campus 2010

 

 

 

 

§ 35

Rektor inleder diskussionen med att relatera de olika perspektiv som getts i de tidigare informationspunkterna, till strategin fram till 2017. Rektor redogör för en så kallad styrkortsmodell. Styrelsen ger sitt stöd till modellen och dess implementering.

 

§ 36

Mats Persson (Projektbyggaren) och Robert af Wetterstedt (Sunda Hus) redogör för miljöaspekterna för Campus 2010 och miljöklassning inom områdena energi, innemiljö och kemiska ämnen.

 

 

 

 

BTH innovation

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fastställnade av organisations-plan och beslutsordning

 

 

 

 

§ 37

Bakgrund

Anders Nilsson redogör för bakgrunden till BTH innovation. Styrelsen vill se mål och indikatorer för BTH innovation vid sitt nästa styrelsemöte.

Beslut

Styrelsen beslutar att inrätta BTH innovation enligt förslag till beslut.

 

 

§ 38

Bakgrund

Högskoledirektör Noél Holmgren redogör för förslag till organisationsplan och beslutsordning.

Beslut

Styrelsen fastställer organisationsplan och beslutsordning (bilaga 1).

 

 

 

Ny styrelse för stiftelsen RSN

 

 

 

 

 

 

 

Mötestider för 2010

 

 

 

 

§ 39

Bakgrund

Högskoledirektör Noél Holmgren redogör för förslag till ny styrelse för stiftelsen för RSN.

Beslut

Styrelsen fastställer förslag till ny styrelse för RSN (bilaga 2).

 

 

 § 40

Bakgrund

Styrelsen föreläggs förslag till mötestider för 2010.

Beslut

Följande mötestider fastställs för 2010:

 • 16/2
 • 21/5

Följande mötestider fastställs preliminärt för 2010:

 • 14-15/6
 • 3/9
 • 14/10
 • 3/12

 

 

 

Övrigt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Avslutning

 

 

 

 

§ 41

 • Göran Broman meddelar att BTH har rankats som tredje bästa lärosäte i Europa när det gäller att utbilda ingenjörer i hållbar utveckling. Det utvärderande organet heter Engineering Education for Sustainable Development (EESD).
 • Ordföranden meddelar att ledamöterna kommer att få utvärdera styrelsens arbete.
 • Styrelsen diskuterar vad som särskilt ska lyftas fram i pressmeddelandet efter mötet.

 

 § 42

Ordföranden avslutar mötet kl. 15.00 och tackar ledamöterna för deras insatser.

 

 

 

 

 

 

Magnus Ekblad

sekreterare

 

 

 

Justeras:

 

Akbar Seddigh 

ordförande                                                              

 

 

Maria Bäcke

justeringsperson

 

Organisationsplan och beslutsordning

Ny styrelse för stiftelsen RSN

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Redigera
Share Dela