Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola.

Tid: Måndagen den 2 december 2002 kl 09.30-15.00.

Plats: Seminarierummet på institutionen för telekommunikation och signalbehandling, Soft Center i Ronneby.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Jöran Hoff, ledamot

Per Stenström, ledamot

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Marie Sällström, ledamot

Inga Lill Siggelsten, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot

Företrädare för de studerande

Maria Larsson, ledamot

Jenny Pettersson, ledamot

Therése Olofsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Eva Öresjö, ledamot

Claes Wohlin, ledamot

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Reza Hatami, TCO/OFR

Övriga

Bengt Aspvall, prorektor

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Ylva Svenberg, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 82

Ordförande öppnar sammanträdet kl 09.30 och hälsar alla välkomna.

Föredragningslistan

§ 83

Föredragningslistan fastställs enligt förslag och med följande tillägg under Övrigt:

· Information om arbetsmiljöenkät

· Synpunkter på högskolestyrelsens plats på Internet, Quick Place.

Val av justerare

§ 84

Maria Larsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 85

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 86

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Ordförandebeslut

§ 87

Ordförandebeslut nr O005, Beslut om inrättande av nya utbildningsprogram (delegation § 79 021007), anmäls och läggs till handlingarna.

Rektor informerar

§ 88

Lars Haikola ger en kort information om:

· IVA-besök den 9 oktober

· Akademisk högtid den 11 oktober

· Blekinge Utbildningsforums konferens om validering av reell kompetens den 21 november

· EASA/Netlearning den 23-27 november.

· Inkubator/kuvös – som en tänkbar ersättning för Teknikbrostiftelsen.

Avbrott och uppehåll i studier

§ 89

Madeleine Söderberg informerar om avbrott och uppehåll i studier, bil 1.

I Madeleine Söderbergs fortsatta arbete med avhoppsproblematiken kommer att ingå

· diskussioner med programansvariga på institutionerna

· att se över rutiner för fortsatt uppföljning

· förslag om en www-enkät i samband med respektive avbrott/upphållsansökan

med utgångspunkt från utredningen.

Ordförande tackar för informationen.

Rapport från externa gransknings-gruppen

§ 90

Bengt Aspvall informerar om de externa granskningsgruppernas besök på BTH. Rapporter från besöken förväntas komma under våren 2003.

Granskade ämnen/utbildningar:

· Historieämnet

· Högskoleingenjörsprogrammet

· KY-utbildningen: Systemteknik

· Civilingenjörsutbildningen

· European Quality Charter of Co-operation between Higher Engineering Education and Industry

Direktiv till den den fortsatta utredningen om indelning av BTH i Schools

§ 91

Lars Haikola redovisar sina direktiv till den fortsatta utredningen om indelning av BTH i Schools. Bil 2.

Lars Haikola kommer att utse en utredningsgrupp på 3-4 personer med en extern ordförande. Sammansättningen på gruppen kommer att redovisas på nästa sammanträde (030214). Gruppens arbete ska vara klart till den 31 mars 2003.

Strategisk plan för BTH

§ 92

Lars Haikola presenterar en tidsplan för det fortsatta arbetet med BTHs strategiska plan. Bil 3.

Under den efterföljande diskussionen framkommer bl a förslag om att föra in någon form av läsanvisningar i dokumentet. Övriga synpunkter på utformning och innehåll kan lämnas till Lars Haikola under januari månad, gärna då via styrelsens diskussionsplats på webben.

Ett beslutsförslag kommer att presenteras för styrelsen vid nästa sammanträde den 14 februari.

Internrevision

§ 93

Lars Haikola väcker frågan om hur en kommande internrevision ska göras och vad den ska behandla.

Ledningen får i uppdrag att förbereda ett diskussionsunderlag till nästa sammanträde den 14 februari.

Revidering av BTHs anställningsordning

§ 94

Arne Nilsson föredrar förslag till beslut om revidering av BTHs anställningsordning.

I den efterföljande diskussionen framkommer en del synpunkter, vilka ledningen får i uppdrag att åtgärda.

Styrelsen beslutar att delegera till ordförande att ta beslut om den reviderade anställningsordningen.

Utseende av ledamöter i styrelsen för Blekinge forskningsstiftelse

§ 95

Lars Haikola föredrar förslag till beslut.

· Att förlänga sittande styrelses mandatperiod t o m 2003-02-28

· Att uppdra åt rektor att presentera ett förslag till ny styrelse för Blekinge forskningsstiftelse vid styrelsens för BTH möte den 14 februari 2003.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Fastställande av BTHs budget för 2003

§ 96

Lars Haikola inleder och redogör i korthet för budgetförutsättningarna.

Sven-Ove Nilsson informerar om de delar i regeringens budgetproposition som berör BTH.

Eva Pihlblad informerar om förändringar i budgetprocessen i förhållande till prognosen, vilken har presenterats för styrelsen i oktober.

Lena Trojer föredrar processen för forskningsbudgeten i faktultetsnämnden.

Eva Pihlblad föredrar förslag till budget för BTH.

Styrelsen beslutar

· I enlighet med förslag till budget för 2003 och med ändringen under andra punkten till: tabell 3 av fakultetsnämndens förslag. Se bil 4.

· Samt att uppdra åt fakultetsnämnden att återkomma med en långsiktig plan/prognos för hur forskningen vid BTH ska finansieras.

Sammanträdestider för 2003/04

§ 97

Styrelsen beslutar om följande sammanträdestider för 2003/04:

· Den 14 februari 2003 (är beslutad 020215)

· Den 9 maj 2003

· Den 17-18 juni 2003

· Den 29 augusti 2003

· Den 3 oktober 2003

· Den 5 december 2003

· Den 13 februari 2004

Remissvar

§ 98

Remissvar avgivna under perioden oktober-november anmäls och läggs till handlingarna.

Övrigt

Arbetsmiljöutredning

Högskolestyrelsens diskussionsplats på nätet.

§ 99

Sven-Ove Nilsson kommenterar helt kort rapporten om en enkät angående arbetsmiljön på universitet och högskolor, vilken framtogs under våren 2002 av SCB på uppdrag av Arbetsgivarverket och de fackliga organisationerna (se § 42 020618).

Leif Lagebrand efterlyser synpunkter från ledamöterna på högskolestyrelsens diskussionsplats på nätet. Adress: www.qp.bth.se/hstyr

Synpunkter på strategidokumentet och internrevisionen kan lämpligen läggas på ovanstående webb-adress.

Avslutning

§ 100

Cristina Glad avtackar Marie Sällström, som har begärt entledigande från sitt uppdrag i BTHs styrelse.

Därefter, kl 15.00, avslutar hon sammanträdet

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Maria Larsson

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela