000519.pdf

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för högskolan i karlskrona/ronneby.

Tid: Fredagen den 19 maj 2000 kl 09.00-12.00.

Plats: Blekingesalen, Annebo i Karlskrona.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad

   

Rektor

Per Eriksson, ledamot ej § 59

   

Företrädare för allmänna intressen

Ylva Svenberg, ledamot

Bo Hedfors, ledamot

Lars-Åke Henriksson, ledamot

Jeanette Andreasson Sjödin, ledamot

   

Företrädare för de studerande

Fredrik Jonsson, ledamot t o m § 58

Fredrik Månsson, ledamot

Jenny Jacobsson, ledamot

   

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Åke Uhlin, ledamot

Håkan Grahn, ledamot

   

Företrädare för de anställda

Mikael Åsman, SACO

Marianne Lagerholm, TCO/OFR

   

Övriga

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef ej § 59

 

Bengt Aspvall, prorektor ej § 59

 

Birgitta Grahm, sekreterare ej § 59

   

Frånvarande:

Sture Hägglund, ledamot

Olle Sandahl, ledamot

Marie Sällström, ledamot

 

 

Sammanträdet öppnas

§ 43

Ordförande Cristina Glad hälsar alla välkomna och öppnar sammanträdet kl 09.00.

Hon riktar ett särskilt välkommen till Marianne Lagerholm, representant för TCO/OFR, tillfällig ersättare för Lis-Marie Lindqvist.

   
   

Fastställande av föredragningslistan

§ 44

Föredragningslistan fastställes enligt förslag.

Under punkten Övrigt anmäler ordförande: Fastställande av datum för styrelsens strategidiskussion i juni.

   
   

Val av justerare

§ 45

Håkan Grahn väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

   
   

Föregående mötes protokoll

§ 46

Protokoll från sammanträde den 31 mars anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

§ 47

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Rektors delegationsbeslut

§ 48

Finns inga under perioden.

   
   

Ordförandebeslut

§ 49

Ordförandebeslut 01/00 anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Aktuell information från rektor

§ 50

Bengt Aspvall informerar om:

· Högskoleverkets rapport gällande Högskolans kvalitetsarbete.

Bilaga 1. Bengt Aspvall återkommer under hösten med en jämförande information om andra högskolors kvalitetsarbete. Han kommer då också att föra fram tankar om hur Högskolan ska gå vidare med sitt kvalitetsarbete.

· Fortfarande föreligger inget besked från regeringen om civilingenjörsrättigheten.

· 1999-års stipendium för akademiskt ledarskap ur Janne Carlssons fond kommer att tilldelas Per Eriksson.

Per Eriksson informerar om:

· Högskolan avser att teckna ett antal strategiska allianser med bl a KTH och KI.

· Man kommer att ta fram ett s k omtankeprogram för personalen

· Man kommer att förstärka Högskolans finansiella koppling till olika företagsetableringar.

· Ansökan om forskarskolor är inlämnad

· Ett antal forskningsprojekt som erhållit finansiering omnämns.

· Högskolans årliga avslutningshögtid blir den 2 juni

· En kick-off för Högskolans utbildningssatsningar i Karlshamn planeras till september

· Högskolan kommer att uppmärksammas på Hannovermässan den 9 oktober.

Avslutningsvis konstaterar rektor att den mest centrala frågan för Högskolan under den närmaste tiden är rekrytering av kompetens.

Per Eriksson meddelar också styrelsen att han inte har för avsikt att kandidera till en tredje mandatperiod som rektor för Högskolan i Karlskrona/Ronneby, när hans förordnande går ut den 30 september 2001.

   
   

Beslutade professurer – motivering, inriktning och finansiering

§ 51

Per Eriksson meddelar att p g a tidsbrist har dokumentation i ärendet ej tagits fram. Han ber att få återkomma till nästa sammanträdet.

Styrelsen bifaller hans begäran.

   
   

Sökande till programutbildn-ingarna 2000

§ 52

Erik Hedberg, chef för studerandeavdelningen, informerar om vårens antagning till utbildningsprogrammen 2000. Bil 2.

Han pekar på att Högskolan har ett ökat antal förstahandsväljare, men att man, liksom i övrigt i landet, har en minskning i antalet individer.

Hedberg återkommer med ytterligare information när siffrorna är mer säkra.

   
   

Karlshamns-projektet

§ 53

Henrick Gyllberg ger styrelsen en nulägesrapport från Karlshamnsprojektet. Bil 3.

När det gäller utbildningsprogrammen Medieteknik, Entreprenörsskap och Tekniskt basår ser ansökningssiffrorna ljusa ut. Programmet Intelligenta transportsystem kommer med all sannolikhet ej att ges till hösten, men det är viktigt att forskargruppen kan starta sitt arbete. I övrigt ser Gyllberg med stor tillförsikt tiden an.

   
   

Ekonomisk prognos för 2000

§ 54

Sven-Ove Nilsson inleder och pekar på problemet med många studieavbrott och studieuppehåll.

Eva Pihlblad, ny ekonomichef, redogör för den ekonomiska prognosen, bilaga 4.

   
   

Revisionsberättelse och revisions PM

§ 55

Sven-Ove Nilsson redogör för Högskolans revisionsberättelse och revisions PM. Bil 5. Han konstaterar att det är en helt ren revisionsberättelse.

Ordförande sammanfattar och konstaterar att styrelsen är mycket nöjd med ett väl genomfört arbete och lägger revisionsberättelse och revisions PM till handlingarna.

   
   

Studerande-försäkring

§ 56

Sven-Ove Nilsson informerar om en studerandeförsäkring, som kommer att träda ikraft den 1 juli 2000. Bil 6.

Mer information om detta finns tillgänglig på Högskolans hemsida.

   
   

Inrättande av professur i datavetenskap med tillämpning inom hälso- och sjukvård

§ 57

Per Eriksson föredrar förslag till professur i datavetenskap med tillämpning inom hälso- och sjukvård. Bil 7.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

   
   

Strategidag i juni

§ 58

Styrelsen beslutar att förlägga 2000-års strategidag till den 20 juni fr o m lunch och t o m sen kväll. Strategimötet beräknas starta kl 14.00 och dessförinnan inbjuds till lunch. Mötet avslutas med middag.

Om behovet är påkallat kommer ordförande att kalla till ett kort styrelsemöte på förmiddagen den 20/6.

Plats: Karlskrona.

   
   

Processen för att avge förslag till rektor

§ 59

I denna punkt deltar ej rektor Per Eriksson och i övrigt endast ledamöter och fackliga företrädare.

Ordförande föredrar punkten, som är förberedd av presidiet.

Styrelsen beslutar, att ärendet kommer att beredas av en arbetsgrupp bestående av:

Cristina Glad, sammankallande

Sture Hägglund

Ylva Svenberg

Håkan Grahn

Fredrik Månsson

Gruppen kommer att adjungera till sig Sven-Ove Nilsson, samt vid behov fackliga företrädare.

Till sig knyter arbetsgruppen en referensgrupp bestående av 4 representanter ur lärarkåren och 3 ur T/A-personalen utsedda av de fackliga organisationerna gemensamt, samt 3 st studerande utsedda av studentkåren. Dessutom ingår samtliga prefekter (8 st) och enhetschefer (5 st).

   
   

Avslutning

§ 60

Ordförande avslutar sammanträdet kl 12.20.

   
   

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Justeras

Cristina Glad

Håkan Grahn

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela