Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse

Tid: Fredagen den 28 april 2006, kl. 9.30 - 15

Plats: Seminarierum ITS, Soft Center VI, plan III, Ronneby

Närvarande:

Ordförande Karin Johansson

Rektor Lars Haikola, närvarande §§ 15-33

Företrädare för allmänna intressen

Ove Ivarsen

Jöran Hoff

Kerstin Paulsson

Kalle Sandström

Ingalill Siggelsten-Blum

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson

Tony Gorschek

Patrik Åkesson

Företrädare för verksamheten

Göran Broman

Ingvar Claesson

Eva Pettersson

Fackliga företrädare

May Gulis, TCO/OFR, närvarande §§ 15-33

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Magnus Ekblad, planeringssekreterare, närvarande §§ 15-33

Lennarth Förberg, informationschef, närvarande §§ 15-33

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen, närvarande § 29

Michael Mattsson, vice rektor, närvarande § 30

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef, närvarande §§ 15-33

Eva Pihlblad, ekonomichef, närvarande § 26

Anna Tinnert, planeringssekreterare, närvarande §§ 15-33

Claes Wohlin, prorektor, närvarande §§ 15-33

Stefan Östholm, vice rektor, närvarande §§ 24, 28

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Jeanette Andréasson-Sjödin

Nils Rydbeck

Sammanträdet öppnas, § 15

Ordförande öppnar mötet kl. 9.30 och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista, § 16

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

Val av justerare, § 17

Peter Bengtsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll, § 18

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Styrelsens beslut per capsulam, § 19

Styrelsens beslut per capsulam anmäls och läggs till handlingarna.

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser, § 20

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Rektors delegationsbeslut, § 21

Rektors delegationsbeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Ordförandebeslut, § 22

Ordförandebeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Informations- och diskussions-ärenden, § 23

Allmän information

Information från rektor.

• Högskoleverkets utvärdering av

- civilingenjörsutbildning

- forskarutbildning i teknik

- litteraturvetenskap

- arbetsvetenskap

Sammantaget konstaterar rektor att de berörda utbildningarna getts goda vitsord.

• Utredning om nya villkor för forskningen

Regeringen har fattat beslut om tilläggsdirektiv med fokus på förändring i resurstilldelning och styrning av forskning. Utredaren Dan Brändström ska presentera resultaten senast 1 oktober 2007.

• EUA-konferens

Information från European University Association-konferens i Hamburg 30 mars – 1 april.

• Netlerning 2006

Information om kommande konferens om nätbaserat lärande inom högre utbildning, Ronneby, 8-10 maj.

• Information om artikel av utbildningsminister Leif Pagrotsky, Dagens Nyheter den 28 april. Regeringen tillsätter en utredning i syfte att modernisera forskarnas anställningsvillkor.

Sydostsamarbetet, § 24

• Information om Akademi Sydost från rektor.

• Information om holdingbolag från Stefan Östholm.

Regeringen kommer att föreslå Riksdagen att de tre lärosätena i sydost får bilda ett gemensamt holdingbolag.

Revisionsberättelse för räkenskapsåret 2005, § 25

Riksrevisionens granskning av BTH:s årsredovisning 2005 anmäls och läggs till handlingarna.

Kvartalsrapport –ekonomisk uppföljning, § 26

Eva Pihlblad presenterar kvartalsrapport för BTH. Rapporten visar på samstämmighet mellan budget och utfall under första kvartalet 2006.

Uppdraget att granska resultatet av omorganisationen 2004, § 27

Sven-Ove Nilsson ger bakgrunden till ärendet. Uppdraget att utvärdera omorganisationen vid BTH 2004 har getts till Professional Management AB, Stockholm. Rapporten ska presenteras för högskolestyrelsen vid juni-mötet.

Administrativa utvecklingsprojektet, § 28

Stefan Östholm presenterar bakgrund och resultat från arbetet med det administrativa utvecklingsprojektet. Funktionsansvariga för personal-, ekonomi- och studerandeadministration samt marknadsföring har lett arbetet med att kartlägga och föreslå förbättringar av arbetsprocesser och metoder inom hela BTH. Rektor och vicerektor informerar om att ett processorienterat arbetssätt med processansvarig för respektive process kommer att implementeras inom hela BTH. Delegationsordningen kommer att revideras med hänsyn till detta.

Information från studerandeavdelningen, § 29

Tomas Johansson informerar om ansökningar inför hösten 2006. Söktrycket till högre utbildning minskar generellt, så även vid BTH. Söktrycket från studenter hemmahörande utanför Europa är fortsatt högt.

Den nya våren; utveckling av nya plattformar, § 30

Michael Mattson presenterar status i sitt uppdrag att utreda och föreslå tvärplattformar.

Den nya våren; revidering av utvecklingsplanen , § 31

Claes Wohlin presenterar status i revidering av Utvecklingsplan för BTH 2006-07-01 – 2011-12-31. Denna skall presenteras och fattas beslut om vid styrelsens juni-möte 2006.

Lägesrapport lokaliserings-utredningen, § 32

Sven-Ove Nilsson presenterar scenarier för eventuella omstruktureringar av BTH avseende sektionerna för teknik respektive sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsbyggnad, samt vissa ekonomiska och andra konsekvenser därav.

Avgivna remissvar , § 33

Remissvar avgivna under perioden 060201 – 060419 anmäls och läggs till handlingarna

Rektorsfrågan, § 34

Nuvarande rektors förordnande löper ut 2007-02-28. Mot bakgrund av detta utser styrelsen en arbetsgrupp bestående av Karin Johansson, Jöran Hoff, Peter Bengtsson, Ingvar Claesson, Kalle Sandström och Mikael Åsman att bereda frågan om rektor fr.o.m. 2007-03-01.

Avslutning, § 35

Ordföranden avslutar mötet kl. 15 och tackar ledamöterna för deras insatser.

_______________________________

Anna Tinnert

Sekreterare

Justeras:

_______________________________

Karin Johansson

Ordförande

_______________________________

Peter Bengtsson

Redigera
Share Dela