Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Blekinge tekniska högskola

Tid: 2006-12-01, kl. 09.30-15.00

Plats: Seminarierum ITS, Soft Center VI, plan III, Ronneby.

Närvarande:

Ordförande Jöran Hoff

Rektor Lars Haikola (närvarande § 76-89)

Företrädare för allmänna intressen

Ingalill Siggelsten Blum

Ove Ivarsen

Kerstin Paulsson

Kalle Sandström

Jeanette Andréasson Sjödin

Företrädare för verksamheten

Göran Broman

Ingvar Claesson

Eva Pettersson

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson

Andreas Jacobsson

Mikael Karlsson, ordförande för studentkåren

 

Fackliga företrädare

May Gulis, TCO/OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Fredrik Andersson, planeringssekreterare, närvarande § 87

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Eva Pihlblad, ekonomichef, närvarande § 86

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Claes Wohlin, prorektor

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Nils Rydbeck

 

Sammanträdet öppnas § 76

Ordförande öppnar mötet kl. 09.30 och hälsar alla välkomna.

 

 

Fastställande av föredragningslista § 77

Föredragningslistan fastställs med förtydligande att Rektorsfrågan är ett beslutsärende.

 

 

Val av justerare § 78

Mikael Karlsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 79

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Styrelsens beslut per capsulam §80

Styrelsens beslut per capsulam, där styrelsen enhälligt beslutar till regeringen föreslå att rektor Lars Haikola fortsatt förordnas som rektor vid BTH 2007-03-01 – 2007-06-30, anmäls och läggs till handlingarna.

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser §81

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

 

Rektors delegationsbeslut § 82

Inga delegationsbeslut finns att anmäla.

Ordförandebeslut §83

Inga ordförandebeslut finns att anmäla.

Allmän information från rektor §84

Rektor informerar om:

• Förändringar inom ledningen.

- Regeringen har förordnat Jöran Hoff till ordförande för högskolestyrelsen året ut.

- Högkolestyrelsen har hemställt till regeringen om att förlänga Lars Haikolas förordnande som rektor till och med 30 juni 2007.

- Universitetslektor Michael Mattsson förordnas som vice rektor på halvtid under ett år, därefter på heltid.

- Inger Johansson, chef för Enheten för Externa relationer vid BTH, är utsedd till tillförordnad chef för sektionen för teknokultur, humaniora och samhällsvetenskap under perioden 1 januari 2007 till och med 30 juni 2007.

• BTH:s remissvar över ”Ett ökat inflytande för universitet och högskolor vid utseende av ledamöter i styrelser”.

• Regeringens skrivelse avseende att eventuellt förlänga förordnandet för av regeringen utsedda styrelseledamöter

t o m den 30 april 2007.

Sydostsamarbetet §85

Rektor informerar om:

- Gemensamt styrelseseminarium planeras till Växjö Universitet den 28 november 2007.

- IT-Teknik respektive ekonomi-projektet inom Akademi sydost.

- ”Open South East” har slutrapporterat gällande ansökan om innovationsstöd.

- Förslag till nya projekt inom Akademi sydost.

Budget för kalenderåret 2007 § 86

Bakgrund

Förslag till budget är framtagen enligt den budgetprocess som styrelsen fattade beslut om vid sitt sammanträde i juni 2004.

Rektor informerar om förslag till budget för verksamhetsåret 2007.

Ekonomichefen redogör vidare för förslagets bakgrund och innehåll. Detaljbudget för respektive sektion och enhet 2007 liksom verksamhetsuppdrag avseende 2007 anmäls. Göran Broman påtalar att viss omfördelning av medel från strategisk pott under högskoleledningen till fond för strategiska satsningar under fakultetsnämnden bör göras. Styrelsen diskuterar.

Beslut

Styrelsen beslutar fastställa budget för verksamhetsåret 2007 enligt rektors förslag. Vidare anser styrelsen att medel ur den pott som föreligger högskoleledningen för strategiska satsningar snarast bör fördelas.

Lokalisering av bth till ett huvudcampus §87

Bakgrund

Rektor inleder med att ge en bakgrund till ärendet. Ställningstaganden i samband med det strategiska utvecklingsprojektet ”Den nya våren” och framtagande av ny utvecklingsplan var initialt vägledande för lokaliseringsfrågan. Lokaliseringsfrågan diskuterades i styrelsen i april och vid styrelsens sammanträde i juni beslutades om att verksamheten skulle koncentreras till ett huvudcampus och om hur ärendet fortsatt skulle hanteras.

Vid styrelsens sammanträde i oktober presenterades ytterligare utredningsmaterial innefattande utredningen ”Framtida lokalisering av Blekinge Tekniska Högskola”. Utredningen tillsändes även regionala intressenter.

Personalen vid BTH har via en intern webbplats givits möjlighet att diskutera lokaliseringsfrågan. En enkät har sänts till personal vid BTH. Blekinge studentkår, BSK, har genomfört en enkät bland studenterna.

Planeringssekreteraren Fredrik Andersson föredrar remissvar liksom utfall av enkät besvarad av personal vid BTH.

Ordförande för studentkåren föredrar resultatet från den studentenkät som sänts till medlemmar i studentkåren.

Förvaltningschefen föredrar ekonomiska aspekter där lokalbehov, lokaltillgång samt eventuella hyresavtal belyses.

Mötet ajourneras för lunch.

Rektor kommenterar remissvar samt förslaget till beslut.

Styrelsen diskuterar ärendet och ordföranden reviderar förslaget till beslut enligt nedan.

Mot förslaget

A) - att huvudcampus förläggs till en samlad miljö i Karlskrona

2009-07-01.

yrkar Jeanette Andréasson Sjödin

B) - att huvudcampus förläggs till en samlad miljö i Ronneby

2009-07-01.

Vid röstning finner ordförande att styrelsen beslutar enligt A. Votering begärs av Jeanette Andréasson Sjödin.

Röstande för förslag A: Tolv ledamöter.

Röstande för förslag B: En ledamot.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att huvudcampus förläggs till en samlad miljö i Karlskrona 2009-07-01.

- att verksamhet även fortsättningsvis ska utvecklas och bedrivas på fler orter än där huvudcampus finns. Verksamhet på dessa orter är föremål för kontinuerlig översyn vad gäller inriktning och omfattning.

Mot bakgrund av ovanstående fattar styrelsen dessutom beslut om

- att, mot bakgrund av utvecklingskraft och studentrekrytering, den huvudsakliga verksamheten i Karlshamn bibehålls.

- att tillsammans med näringsliv och samhälle snarast undersöka möjligheterna till verksamhet i Ronneby.

Jeanette Andréasson Sjödin reserverar sig mot beslutet att förlägga huvudcampus till Karlskrona.

Styrelsens sammanträdestider under första halvåret 2007 § 88

Styrelsen beslutar om följande mötestider för första halvåret 2007

- 15 februari (ändring av tidigare beslut)

- 27 april

- 19-20 juni (internat)

Remissvar avgivna

Under perioden 061001-061120 § 89

Remissvar avgivna under perioden anmäls och läggs till handlingarna.

Rektorsfrågan § 90

Ordföranden ger en bakgrund till ärendet. Styrelsen föreläggs ett skriftligt förslag till beslut enligt bilaga. Högskolans styrelse har att till regeringen föreslå en rektorskandidat efter hörande av lärare, övriga anställda och studenterna. Regeringen utnämner därefter rektor.

En av styrelsen utsedd arbetsgrupp bildades vid styrelsens sammanträde den 28 april 2006. Arbetsgruppen anlitade en rekryteringsfirma, Accord Group, för uppdraget att söka kandidater. Genom ordförandebeslut, O 002/06, beslutades om sammansättning och utseende av en hörandegrupp representerande lärare, övriga anställda och studenterna. Arbetsgruppen har enhälligt beslutat, efter samråd med hörandegruppen, att rekommendera Ursula Hass till rektor för BTH.

Beslut

Styrelsen beslutar enhälligt att till regeringen föreslå teknologie dr Ursula Hass som rektor för Blekinge Tekniska Högskola.

Avslutning § 91

Ordföranden avslutar mötet kl. 15 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Anna Tinnert

sekreterare

Justeras:

Jöran Hoff Mikael Karlsson

Bilaga:

- Ärende 11.1, Förslag till ny rektor vid Blekinge Tekniska Högskola

- Ärende 11.1, Bilaga 1-4

H-styr 061201 Bilaga Ärende 11.1.pdf

Redigera
Share Dela