Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola den 4 maj 2001.

Tid: Fredagen den 4 maj 2001 kl 09.30-16.00.

Plats: Seminarierummet på ITS, Soft Center i Ronneby.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Ylva Svenberg, ledamot

Marie Sällström, ledamot

Jöran Hoff, ledamot

Inga Lill Siggelsten, ledamot

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot

Per Stenström, ledamot t o m § 36

Företrädare för de studerande

Fredrik Jonson, ledamot t o m § 37

Jenny Jacobsson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Eva Öresjö, ledamot

Claes Wohlin, ledamot

Fackliga företrädare

Lis-Marie Lindquist, TCO/OFR

Reza Hatami, TCO/OFR t o m § 32

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Bengt Aspvall, prorektor ej § 33

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för de studerande

Fredrik Månsson, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 20

Ordförande öppnar sammanträdet kl 09.30 och hälsar alla varmt välkomna.

Fastställande av föredragningslistan

§ 21

Föredragningslistan fastställes enligt förslag och med följande justering:

Ny punkt nr 11 Rektor informerar. Till följd härav får punkterna Övrigt och Avslutning nr 12 och 13.

Val av justerare

§ 22

Jenny Jacobsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 23

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

§ 24

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Ordförandebeslut

§ 25

Periodens ordförandebeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Revisionsberättelse

§ 26

Sven-Ove Nilsson kommenterar högskolans revisionsberättelse. Bil 1.

Revisionsberättelsen läggs till handlingarna med ett varmt tack till administrationen för ett väl genomfört arbete.

Redovisning av åtgärder föranledda av internrevision för år 2000

§ 27

Sven-Ove Nilsson redovisar åtgärder föranledda av internrevision för år 2000. Bil 2.

Friskvårdspolicy

§ 28

Ulla Johansson informerar om förslag till friskvårdspolicy för BTH.

Bil 3.

Ulla Johansson får i uppdrag att återkomma till rektor med ett förslag till beslut där också en budget för förslaget finns med.

Information om Karlshamns-projektet

§ 29

Henrick Gyllberg informerar om Karlshamnsprojektet. Bil 4.

Ordförande sammanfattar och ställer frågan: Hur, på vilket sätt vill styrelsen ha detta projekt utvärderat? Detta kommer att diskuteras på styrelsens strategidagar i juni.

Lärarutbildningen vid BTH

§ 30

Rektor informerar om lärarutbildningen vid BTH, det s k PPU-året.

Han föreslår att högskolan tillsvidare ska lägga ner PPU-året (fr o m 2002) och anger som skäl:

· BTH har två gånger nekats examensrättighet för gymnasielärarexamen. Vi ”lånar” i nuläget denna rättighet av universitetet i Växjö.

· En ny typ av lärarutbildning startar höstterminen 2001.

· Vi har 30 platser, vilka vi ej har kunnat fylla under de 3 år som har gått. Utbildningen går med förlust.

· Nyckelpersonal inom lärarutbildningen slutar.

Rektor får i uppdrag att återkomma med ett förslag till beslut till nästa möte, samt överväga hur en lärarutbilning, som anknyter till BTH:s profil, i framtiden kan ingå i programutbudet.

Prognos för grundutbildningen per den 31/3 01

§ 31

Sven-Ove Nilsson redogör för prognos för grundutbildningen vid BTH per den 31 mars 2001. Bil 5.

Han informerar också om färsk snabbstatistik från VHS och förändringar i sökandetrycket till utbildningsprogrammen ht 2000-ht 2001. Bil 6.

Organisationsplan och beslutsordning för BTH

§ 32

Rektor informerar om sin syn på BTH:s organisationsplan och beslutsordning och tankar om det fortsatta arbetet. På vilken nivå vill styrelsen komma in och kunna påverka det inre arbetet på högskolan?

Sven-Ove Nilsson gör en jämförelse mellan den gamla beslutsordningen och diskussionsunderlaget bil 7.

I den efterföljande principdiskussionen förordas punkt 3 alt B i diskussionsunderlaget. En stor enighet i synsättet på en grundutbildningsnämnd kan skönjas.

Styrelsen önskar en diskussion bl a om arbetsformer och gränssnitt gällande organisation och beslutsordning på strategidagarna i juni.

Rektor har för avsikt att lägga ett förslag till beslut om ny organisationsplan och beslutsordning under hösten 2001.

Prorektor för BTH

§ 33

I denna punkt deltar ej prorektor Bengt Aspvall.

Sven-Ove Nilsson föredrar förslag till formalia för utseende av prorektor för BTH. Bil 8.

Rektor redogör för sina tankar i ärendet och framför följande avgörande motivering för sitt ställningstagande:

· kontinuitet i organisationen

· en representant för teknikområdet

Med ovan givna avgörande kriterier föreslår rektor ett omförordnande av prorektor Bengt Aspvall.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget till formalia bil 8, samt beslutar också att ställa sig bakom rektors förslag om omförordnande av nuvarande prorektor Bengt Aspvall.

Presidiet får i uppdrag att på lämpligt sätt inhämta organisationens, studenternas och fackliga representanternas uppfattning i frågan och återkomma till styrelsen med ett förslag till beslut.

Ledamoten Marie Sällström deltar ej i beslutet p g a en eventuell jävsituation.

Punkten förklaras omedelbart justerad.

Remissvar Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen

§ 34

Rektor föredrar förslag till remissvar enligt bilaga 9.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Antagningsordning för grundläggande högskoleutbildning vid BTH

§ 35

Erik Hedberg föredrar förslag till antagningsordning för grundläggande högskoleutbildning vid BTH, bilaga 10.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Internbokslut för år 2000. Omdisponeringar mot reserven.

§ 36

Eva Pihlblad föredrar förslag till beslut, bilaga 11.

Styrelsen beslutar

· att fastställa bilagt förslag till internbokslut för år 2000

och

· att fastställa omdisponeringar mot reserven

i enlighet med förslaget bilaga 11.

Rektor informerar

§ 37

Rektor ger en kort allmän information.

Som ny rektor i organisationen lyfter han också fram några av sina mer långsiktiga mål, där universitetsstatusfrågan anses som mer akut. Efter en kort diskussion får rektor i uppdrag att arbeta fram ett diskussionsunderlag inför strategidagarna i juni.

Remissyttranden

§ 38

Högskolans, under perioden 010222-010419, insända remissvar anmäls och läggs till handlingarna. Bil 12.

Övrigt

§ 39

Här framförs önskemål från styrelsen om ett elektroniskt forum, där uppkomna frågor på ett enkelt sätt kan diskuteras internt.

Avslutning

§ 40

Ordförande avslutar sammanträdet kl 16.00.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Jenny Jacobsson

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela