Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola.

Tid: Fredagen den 29 augusti 2003 kl 09.30-15.00.

Plats: BTHs lokaler på Östra Piren i Karlshamn.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot t o m § 57

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Ylva Svenberg, ledamot

Jöran Hoff, ledamot

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Kalle Sandström, ledamot

Inga Lill Siggelsten, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot

Företrädare för de studerande

Patrik Hermansson, ledamot

Anna Dyberg-Ek, ledamot

Henric Johnson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Eva Öresjö, ledamot

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Reza Hatami, TCO/OFR

Övriga

Bengt Aspvall, prorektor

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Per Stenström, ledamot

Företrädare för verksamheten

Claes Wohlin, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 48

Ordförande Cristina Glad öppnar sammanträdet och hälsar alla välkomna. Hon vänder sig då speciellt till studeranderepresentanterna, som är nya i styrelsen. En kort presentationsrunda följer.

Föredragningslistan

§ 49

Cristina Glad föreslår att punkterna 8.7 och 8.5 flyttas till direkt efter 8.2.

I övrigt fastställs föredragningslistan i enlighet med förslaget.

Val av justerare

§ 50

Kalle Sandström väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 51

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 52

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Ordförandebeslut

§ 53

Ordförandebeslut nr O004/03 Fastställande av BTHs delårsrapport för första halvåret 2003 anmäls och läggs till handlingarna.

Rektor informerar

§ 54

Lars Haikola ger en kort information om att IT-kampanjen har påbörjats. BTH har tillsammans med Teknikföretagen och IT-företagen initierat en nationell kampanj vars syfte är att ändra den allmänt sett negativa synen på IT.

Uppföljning av föregående styrelsemöte

§ 55

Cristina Glad informerar om diskussioner förda med Blekinge Studentkår med anledning av tidningsartiklar i lokalpressen.

Cristina Glad och Lars Haikola har vid möte med Blekinge Studentkårs ordförande och vice ordförande den 13 augusti informerat om styrelsens arbetsformer. Såväl Högskolans ledning som Studentkårens ledning uttrycker sin tillfredsställelse över att ha uppnått en samsyn i frågor om ärendens beredning och beslutsformer.

Analys av högskolans campus-organisation

§ 56

Patrik Hermansson informerar om Blekinge Studentkårs synpunkter på att högskolan finns på tre campus. Han föreslår en oberoende analys av för- och nackdelar med olika alternativ, samt hur nackdelar med respektive alternativ kan kompenseras med riktade åtgärder.

Styrelsen fastslår att gällande utvecklingsplan 2003-2007 ligger fast.

Lars Haikola får i uppdrag att, med stöd av en arbetsgrupp, till nästa styrelsemöte föreslå direktiv till en långtidsanalys och lämna förslag till utredare.

Utkast till forskningsstrategi

§ 57

Lena Trojer informerar om fakultetsnämndens arbete med att ta fram en forskningsstrategi för BTH.

Fakultetsnämnden återkommer med ett förslag till beslut på styrelsemötet den 3 oktober.

===============

Ordförande Cristina Glad avviker efter § 57 och överlämnar ordförandeskapet till vice ordförande Ylva Svenberg.

===============

BTHs delårsbokslut

§ 58

Eva Pihlblad föredrar BTHs delårsbokslut för första halvåret 2003. Bilaga 1.

Ylva Svenberg konstaterar att Eva Pihlblads föredragning och dokumentet i övrigt tyder på ett gott samarbete inom organisationen och att det är en god ordning på ekonomin.

Delårsrapporten läggs därmed till handlingarna.

Sökande till höstens utbildningar

§ 59

Tomas Johansson informerar om sökandeläget.

Han konstaterar

· att nedgången på utbildningsprogrammen inom data-elektronik-IT är något större än genomsnittet i landet

· att intresset för sommarkurserna har ökat rejält

· att det är fler som söker till magisterutbildningarna i år än föregående år. En anledning är, att antalet utländska studenter har ökat markant.

· att ansökningarna till nätkurserna ligger på ungefär samma nivå som föregående år.

Regeringsbeslut: Uppdrag till HSV att kartlägga och analysera rekryteringen av rektorer till universitet och högskolor

§ 60

Sven-Ove Nilsson informerar om rubricerat regeringsbeslut och om bakgrunden till uppdraget. Bil 2.

Inriktning av budgetarbetet

§ 61

Sven-Ove Nilsson föredrar förslag till inriktning av budgetarbetet för 2004. Bilaga 3.

Rättelse: Punkt 4 Utgångspunkter i budgetarbetet.

- Budgeten balanseras så att myndighetskapitalet vid ingången till 2005 utgör 2,5% av omslutningen.

Efter diskussion ställs mot rektors beslutsförslag andra strecksatsen:

- att över- respektive underskott från nuvarande institution eller delar av institution förs över till den nya ”institutionen” med 50% av prognosen för 2003 i internbokslutet vid halvårsskiftet. Att avvikelsen från denna prognos i internbokslutet för 2003 förs över med 100%.

ett motförslag av Jörgen Andersson:

- att över- respektive underskott från nuvarande institution eller delar av institution förs över till den nya ”institutionen” med 100%.

Styrelsen beslutar i enlighet med rektors beslutsförslag första och tredje strecksatsen:

- att fastställa punkten 4 i bilagt dokument som utgångspunkt i det fortsatta budgetarbetet

- att uppdra åt rektor att utse en representativ grupp för de nya ”institutionerna” som istället för nuvarande institutionsstyrelser fastställer budget på institutionsnivå.

Jörgen Anderssons motförslag ställs mot rektors beslutsförslag gällande andra strecksatsen. Styrelsen beslutar i enlighet med rektors beslutsförslag. Jörgen Andersson, Eva Öresjö och Inga Lill Siggelsten reserverar sig mot beslutet.

Rektor får i uppdrag att under våren 2004 utreda efter vilka principer Högskolans ekonomiska medel ska fördelas.

Revidering av BSKs stadgar

§ 62

Patrik Hermansson föredrar förslag till reviderade stadgar för Blekinge Studentkår. Bilaga 4.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Gestaltning i digitala medier – ändring av den engelska översättningen

§ 63

Ylva Svenberg föredrar grundutbildningsnämndens förslag till ändring av den engelska översättningen av programmet Gestaltning i digitala mediers namn. Bilaga 5.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Namnändring för utbildnings-programmet Informations-ekonomi

§ 64

Ylva Svenberg föredrar grundutbildningsnämndens förslag till namnändring för utbildningsprogrammet Informationsekonomi.

Bilaga 6.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Övrigt

Akademisk högtid

§ 65

Lars Haikola påminner om BTHs akademiska högtid fredagen den 10 oktober.

Ändrad plats för nästa styrelsemöte

Platsen för nästa styrelsemöte, den 3 oktober, är Karlskrona, sammanträdesrummet Ankaret i kanslibyggnaden på Campus Gräsvik.

Avslutning

§ 66

Vice ordförande Ylva Svenberg avslutar sammanträdet kl 15.00.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Ylva Svenberg

Ordförande §§ 48-57

Ordförande §§ 58-66

Kalle Sandström

Justerare

Redigera
Share Dela