Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola.

Tid: Fredagen den 9 maj 2003 kl 09.30-15.00.

Plats: Seminarierummet på institutionen för telekommunikation och signalbehandling, Soft Center etapp 6, Ronneby.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Ylva Svenberg, ledamot

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Kalle Sandström, ledamot t o m § 30

Inga Lill Siggelsten, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot t o m § 30

Jöran Hoff, ledamot

Företrädare för de studerande

Jenny Pettersson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Eva Öresjö, ledamot

Claes Wohlin, ledamot

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Doris Bohman, TCO/OFR

Övriga

Bengt Aspvall, prorektor

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Per Stenström, ledamot

Företrädare för de studerande

Maria Larsson, ledamot

Therése Olofsson, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 19

Ordförande öppnar sammanträdet kl 09.30 och hälsar alla välkomna. Ett speciellt välkommen till Doris Bohman, som ersätter Reza Hatami vid dagens sammanträde

Föredragningslistan

§ 20

Föredragningslistan fastställs enligt förslag

Val av justerare

§ 21

Claes Wohlin väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 22

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna med följande justering: Studeranderepresentanten Jenny Pettersson var närvarande under hela mötet.

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 23

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Ordförandebeslut

§ 24

Ordförandebeslut nr 2 och 3 anmäls och läggs till handlingarna.

Rektor informerar

§ 25

Lars Haikola informerar om:

· Ekonomiska läget på IHN – återrapportering på junimötet

· Uppdrag till fakultetsnämnden att utforma en forskningsstrategi för BTH – delrapportering på junimötet och förslag till beslut till oktobermötet

· Intern utvärdering av BTHs informations- och marknadsföringsverksamhet

· Fund-raising

· HSVs utvärdering av psykologiämnet

· HSVs utvärdering av högskoleingenjörsutbildningarna

· Integrationsprocessen kring Östersjön

· Vinnväxt

· Blekinge utbildningsforum den 13 maj

· HSS den 14-16 maj

· Webb-baserad information från BTHs Öppet Hus i april

Revisionsberättelse och EA-värdering

§ 26

Sven-Ove Nilsson redovisar en helt ren revisionsberättelse och informerar om RRVs EA-värdering. Bil 1.

Ordförande noterar med tillfredsställelse att styrelsen ännu en gång har fått ta del av en helt ren revisionsberättelse.

Statistik över sökande till program hösten 2003

§ 27

Sven-Ove Nilsson informerar om det aktuella söktrycket inför antagningen till höstens utbildningar. Bil 2.

Utveckling av Joint/double degrees vid BTH

§ 28

Lars Haikola informerar om en projektidé som syftar till att rekrytera studenter från våra grannländer. Bil 3.

Styrelseseminarier

§ 29

Cristina Glad informerar om en skrivelse från utbildningsdepartementet där man anser att det är angeläget att samtliga styrelser vid myndigheter under departementet ska genomföra styrelseseminarier för att ge de enskilda styrelserna en möjlighet att fördjupa förståelsen för sitt uppdrag och utveckla sitt arbete.

Hon menar att det är bättre att satsa på ett styrelseseminarium efter årsskiftet 2004, då den nya styrelsen har tillträtt. Styrelsen instämmer.

BTHs framtida organisation – presentation av utredningsförslaget

§ 30

På uppdrag av rektor har en grupp, bestående av Hans Peter Jensen (ordf), Maria Larsson, Lars Lundberg, Eva Öresjö och Anders Nilsson, tagit fram ett förslag till framtida organisation för BTH. Bil 4.

Förslaget presenteras av Anders Nilsson biträdd av Lars Lundberg och Eva Öresjö.

Utredningen är utsänd på remiss i organisationen. Synpunkter ska ha lämnats senast den 23 maj. Därefter behandlas förslaget på ledningskonferensen i början av juni och ett beslutsförslag lämnas till styrelsen inför junimötet.

Inrättande av utbildnings-programmet Högskoleingenjör i datateknik/elektro-teknik 120 p

§ 31

Jörgen Andersson föredrar förslag till beslut.

Styrelsen beslutar att inrätta utbildningsprogrammet Högskoleingenjör i datateknik/elektroteknik (Bachelor of Science in Computer Engineering/Electrical Engineering), 120 poäng enligt förslag, bil 5.

Utseende av ny ledamot och ny ordförande i BFS

§ 32

Lars Haikola föredrar förslag till beslut, bil 6.

Han föreslår som ny ledamot Jörgen Centerman och som ny ordförande Mikael Blomkvist.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Periodens remissvar

§ 33

Remissvar avgivna under perioden 030312-030501 anmäls och läggs till handlingarna.

Avslutning

§ 34

Ordförande Cristina Glad avslutar sammanträdet kl 15.00 och tackar för visat intresse.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Claes Wohlin

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela