Hstyr protokoll 2006-10-30.pdf

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Blekinge tekniska högskola

Tid: 2006-10-30, kl. 13.30-15

Plats: NY 400, Baltic Business School, Högskolan i Kalmar.

Närvarande:

Ordförande Jöran Hoff

Rektor Lars Haikola

Företrädare för allmänna intressen

Kalle Sandström

Ingalill Siggelsten Blum

Jeanette Andreasson Sjödin

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson

Andreas Jacobsson

Mikael Karlsson

 

Företrädare för verksamheten

Ingvar Claesson

Eva Pettersson

Fackliga företrädare

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Lennarth Förberg, informationschef

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Kerstin Paulsson

Ove Ivarsen

Nils Rydbeck

Företrädare för verksamheten

Göran Broman

Fackliga företrädare

May Gulis

 

Sammanträdet öppnas § 67

Ordförande Jöran Hoff öppnar mötet kl. 13.30 och hälsar alla välkomna.

 

 

Fastställande av föredragningslista § 68

Föredragningslistan fastställs med tillägg av ärendet Strategidiskussion omedelbart före ärendet Rektorsfrågan.

 

 

Val av justerare § 69

Andreas Jacobsson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

Gemensam yrkeslärarutbildning § 70

Arbetsgruppen inom Akademi sydost, vilken utrett frågan om en gemensam yrkeslärarutbildning, har slutrapporterat för styrgruppen.

Styrgruppen för Akademi sydost bedömer det angeläget att en för Akademi sydost gemensam 60-poängs yrkeslärarutbildning kan starta hösten 2007. Inrättandet av utbildningsprogrammet är en fråga för grundutbildningsnämnden.

Beslut

Styrelsen beslutar uppdra åt rektor att i samråd med övriga rektorer inom Akademi sydost planera för att en gemensam yrkeslärarutbildning om 60 poäng startar höstterminen 2007.

 

 

Gemensam forskarskola i matematik och modellering § 71

Styrgruppen för Akademi sydost förordar ett inrättande av en gemensam forskarskola i Matematik och modellering liksom att fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik vid Växjö universitet har ett övergripande ansvar för forskarskolan. Frågan har behandlats av fakultetsnämnden vid BTH som ställer sig bakom förslaget med undantag för föreslagen finansiering av doktorander.

Beslut

Styrelsen beslutar

- att inrätta en forskarskola i Matematik och modellering gemensamt mellan Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Kalmar och Växjö universitet,

- att fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik vid Växjö universitet skall ha ett övergripande ansvar för den gemensamma forskarskolan, samt

- att beslut om bl.a. tillsättande av vetenskaplig ledare, koordinator samt bemanning av referensgrupp fattas av fakultetsnämnden för matematik, naturvetenskap och teknik vid Växjö universitet i samråd med fakultetsnämnderna vid Blekinge tekniska högskola respektive Högskolan i Kalmar

Dispensansökan avseende gemensamma organ

§ 72

Enligt nuvarande rättsordning föreligger formella hinder för en myndighet med myndighetsutövning att inrätta gemensamma organ. Regeringen har möjlighet att ge dispens från dessa krav.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt ordförande och rektor att i samråd med övriga rektorer inom Akademi sydost förbereda ansökan till regeringen om dispens från gällande bestämmelser.

Strategidiskussion § 73

Högskolestyrelsens möte föregicks av ett för Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Kalmar och Växjö universitet gemensamt styrelseseminarium. Styrelsen fastslår efter dagens diskussioner att entreprenörskap liksom profilering mot tillämpad IT och hållbar utveckling av näringsliv och samhälle är viktiga frågor för BTH i den fortsatta hanteringen inom Akademi sydost.

 

 

Ny rektor § 74

Ordföranden informerar om

- att det nu finns ett antal kandidater till rektor vid BTH och att intervjuer med några kommer att genomföras i slutet av vecka 44.

- att p g a den försenade processen med rekrytering av ny rektor, nuvarande rektor, på förfrågan från ordföranden, ställer sig till förfogande för en förlängning av sitt förordnande som rektor

t o m 2007-06-30.

- att förvaltningschefen adjungeras till rekryteringsgruppen.

Styrelsen beslutar

- på förslag av Blekinge studentkår att Mikael Karlsson fortsättningsvis är ledamot av rekryteringsgruppen i stället för Peter Bengtsson.

- att de styrelseledamöter, som önskar delta i hörandegruppens möten med rektorskandidater, ges denna möjlighet.

Avslutning § 75

Ordföranden avslutar mötet kl. 15 och tackar ledamöterna för deras insatser.

_______________________________

Jöran Hoff

ordförande

_______________________________

Andreas Jacobsson

justeras

_______________________________

Anna Tinnert

sekreterare

Redigera
Share Dela