Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola

H-styr protokoll 070427.pdf

Tid: Fredagen den 27 april 2007, kl. 10.00 – 13.45

Plats: Utsikten, Karlskrona.

Närvarande:

Ordförande Jöran Hoff

Rektor Lars Haikola

Företrädare för allmänna intressen:

Inga Lill Siggelsten Blum

Ove Ivarsen, närvarande §§ 24-36

Kalle Sandström

Jeanette Andréasson Sjödin

Företrädare för verksamheten:

Göran Broman

Eva Pettersson

Företrädare för de studerande:

Andreas Jacobsson

Mikael Karlsson

Fackliga företrädare:

May Gulis, TCO/OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga:

Lennarth Förberg, informationschef

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen, närvarande §§ 29-31

Benny Lövström, dekanus för grundutbildningsnämnden, närvarande §§ 29-30

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Anna Tinnert, planeringssekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen:

Kerstin Paulsson

Nils Rydbeck

Företrädare för verksamheten:

Ingvar Claesson

Företrädare för de studerande:

Peter Bengtsson

Övriga:

Claes Wohlin, prorektor

 

Sammanträdet öppnas § 17

Ordförande öppnar mötet kl. 10 och hälsar alla välkomna.

 

 

Fastställande av föredragningslista § 18

Föredragningslistan fastställs enligt bilagt förslag.

 

 

Val av justerare § 19

Eva Pettersson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

 

 

Föregående mötes protokoll § 20

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

 

 

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser § 21

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Rektors delegationsbeslut § 22

Inga delegationsbeslut finns att anmäla.

Ordförandebeslut § 23

Ordförandebeslut O002/07, om att senarelägga överflyttning till huvudcampus i Karlskrona, anmäls och läggs till handlingarna.

Informations- och diskussions-ärenden

§ 24

Rektor informerar om

• Nya externa styrelseledamöter är utsedda av regeringen. Till ordförande för BTH:s högskolestyrelse har utsetts marknadsekonom Akbar Seddigh.

• Högskoleverkets utvärdering av vårdvetenskap avseende sjuksköterskeutbildning och specialistsjuksköterskeutbildningen vid bl a BTH.

• Möte på BTH med migrationsminister Tobias Billström.

 

Akademi sydost § 25

Rektor informerar om inrättande av en visionsgrupp inom Akademi sydost. Margareta Pettersson, Växjö universitet, är utsedd till projektledare. Företrädare från BTH är Claes Wohlin och Anders Hederstierna.

Ronnebygruppen § 26

Rektor informerar om Ronneby-gruppen och status för dess projekt.

 

 

Huvudcampus karlskrona § 27

Rektor och förvaltningschef informerar om hur arbetet med att förbereda huvudcampus i Karlskrona fortskrider och om bakgrunden till att senarelägga överflyttningen till huvudcampus i Karlskrona. Planeringsgruppen och visionsgruppen för Campus Karlskrona kommer att integreras och förvaltningschefen föreslås till gruppens ordförande. Styrelsen diskuterar.

 

Revisionsberättelse, revisionspromemoria och revisorsrapport § 28

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Riksrevisionens granskning av BTH:s årsredovisning för 2006 läggs till handlingarna.

 

 

Inrättande av huvudområden (tidigare huvudämnen) § 29

Dekanus för grundutbildningsnämnden informerar om den nya examensordningen (gäller från och med 2007-07-01) och föranledda revideringar av examensordningen vid BTH. Grundutbildningsnämnden avser till styrelsens sammanträde i juni lägga fram förslag till beslut avseende införande av huvudområden i generella examina vid BTH.

 

Statistik över sökande till höstens utbildningar § 30

Chefen för studerandeavdelningen redogör för statistik över sökande till höstens utbildningar. Inget ökat söktryck till utbildningar inom teknik, data och IT är att skönja. De utländska studenterna, företrädesvis på magister- och masterutbildningar, bidrar starkt till att BTH överskrider takbeloppet och förväntas till hösten utgöra ca 1/3 av studenterna på campus.

Styrelsen diskuterar.

 

 

Antagningsordning för utbildningar vid bth § 31

Bakgrund

Chefen för studerandeavdelningen föredrar förelagt förslag till antagningsordning vid BTH, gemensam för utbildningar på

grund-, avancerad och forskarnivå. Styrelsen diskuterar. Det konstateras att antagningsordningen kommer att behöva revideras kontinuerligt. Ordförande föreslår att styrelsen beslutar fastställa bilagt förslag till antagningsordning för utbildningar vid BTH.

Beslut

Styrelsen beslutar enligt ovanstående förslag.

 

Mötet ajourneras för lunch.

 

Process för att utse prorektor vid bth § 32

Bakgrund

Förvaltningschefen föredrar ärendet. Till dagens möte har förelagts förslag till process för att omförordna eller utse ny prorektor.

Mikael Åsman, facklig företrädare, anser att även facket bör ingå i arbetsgruppen. Rektor föreslår att Kalle Sandström utses till styrelsens ledamot i föreslagen arbetsgrupp. Styrelsen diskuterar.

Ordförande föreslår att det ursprungliga förslaget kompletteras med en i arbetsgruppen facklig representant.

Beslut

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget; arbetsgruppen kompletteras med en facklig representant som utses av de fackliga representanterna gemensamt.

Kalle Sandström utses till styrelsens ledamot i arbetsgruppen.

 

Regler vid val av lärarrepresentanter i styrelser och nämnder vid bth § 33

Bakgrund

Förvaltningschefen fördrar ärendet. Ett nytt förslag till ”Regler vid val av lärarrepresentanter i styrelser och nämnder vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH” har förelagts styrelsen. Förslaget beaktar den slutliga sammansättningen av lärare i nämnd eller styrelse och är tänkt att undvika en eventuell process med fyllnadsval.

Beslut

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

 

Remissvar §34

Remissvar avgivna under perioden 070203 - 070417 anmäls och läggs till handlingarna.

Övrigt § 35

Inget övrigt finns att anmäla.

 

Avslutning § 36

Ordföranden avslutar mötet kl. 13.45 och tackar ledamöterna för deras insatser.

Justeras:

Jöran Hoff

Eva Pettersson

Anna Tinnert

sekreterare

Bilagor:

- Antagningsordning för utbildningar vid Blekinge Tekniska Högskola

Antagningsordning med bilaga fastställd i H-styr 27 april 2007.pdf

- Regler vid val av lärarrepresentanter i styrelser och nämnder vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH

Regler vid val, fastställda i styrelsen 070427.pdf

Redigera
Share Dela