Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för högskolan i karlskrona/ronneby

Tid: Fredagen den 11 augusti 2000 kl 10.00-15.20.

Plats: Sammanträdesrummet Ankaret, kanslihuset på Campus Gräsvik, Karlskrona.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot

Rektor

Per Eriksson, ledamot ej § 78

   

Företrädare för allmänna intressen

Sture Hägglund, ledamot

Lars-Åke Henriksson, ledamot

Olle Sandahl, ledamot

Ylva Svenberg, ledamot

Marie Sällström, ledamot

   

Företrädare för de studerande

Jenny Jacobsson, ledamot

Fredrik Jonsson, ledamot

Fredrik Månsson, ledamot

   

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Åke Uhlin, ledamot t o m § 80

Håkan Grahn, ledamot

   

Företrädare för de anställda

Mikael Åsman, SACO

   

Övriga

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Bengt Aspvall, prorektor ej § 78

Birgitta Grahm, sekreterare ej § 78

   

Frånvarande:

 

Företrädare för allmänna intressen

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Bo Hedfors, ledamot

   

Företrädare för de anställda

Marianne Lagerholm, TCO/OFR

 

Sammanträdet öppnas

§ 69

Ordförande Cristina Glad öppnar sammanträdet kl 10.00.

   
   

Godkännande av föredragningslistan

§ 70

Föredragningslistan fastställs efter en del ändringar i punkternas ordningsföljd, samt följande tillägg under punkten Övrigt:

· Uppföljande information om Learning Lab

   
   

Val av justerare

§ 71

Marie Sällström väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

   
   

Föregående mötes protokoll

§ 72

Protokoll från föregående möte anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Inkomna och avgivna skrivelser

§ 73

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

   
   

Aktuell information från rektor

§ 74

Per Eriksson informerar styrelsen enligt bil 1.

· I samband med överenskommelsen med W Sonessons AB gällande Soft Center bildades en stiftelse som huvudsakligen skall tillföra Högskolan forsknings- och utvecklingsmedel. I stiftelsen finns från Högskolan styrelsens ordförande Cristina Glad och vicerektor Ove Pettersson, samt från Blekinge Forskningsstiftelse Bengt Frennfelt.

· När det gäller civilingenjörsrättigheterna har högskoleledningen påpekat till Högskoleverket att ärendet har blivit så anmärkningsvärt illa skött att en begäran om omprövning kommer att insändas.

· Högskolan beräknar att under oktober månad byta namn enligt tidigare beslut i styrelsen.

   
   

Information om antagningsläget

§ 75

Per Eriksson inleder och informationschef Lennarth Förberg informerar om de extra marknadsföringsinsatser som gjorts under våren.

Studievägledare Joakim Ekberg informerar om studievägledning och studieinformation, samt om deltagande i utbildningsmässor och utställningar.

Per Eriksson och Sven-Ove Nilsson kommenterar den rykande färska antagningsstatistiken.

Sammanfattningsvis önskar styrelsen till nästa sammanträde en redovisning av antagningsresultatet, samt ett underlag till diskussion om studentrekrytering, hur vi ska behålla våra studerande och hur vi ska bli mer attraktiva ur studentens perspektiv.

Ordförande konstaterar att informationsavdelningen har gjort en bra marknadsföringsinsats.

   
   

Nulägesrapport – Karlshamns-projektet

§ 76

Henrick Gyllberg informerar om Karlshamnsprojektet.

· Lokalerna är i princip klara

· Personal finns på plats

· Antagna studenter: Medieteknik 69, Entreprenörsutbildningen 24 och Tekniskt basår 11.

· Invigning sker den 14 september. En smolk i bägaren är att styrelsens ordförande p g a andra åtaganden ej kan delta i det i övrigt digra programmet.

· Öppet Hus den 16 september.

   
   

Beslut om Centrum för Elektronisk Säkerhet (CES)

§ 77

Ove Pettersson informerar om Centrum för Elektronisk Säkerhet och föredrar förslag till beslut.

Efter diskussion förklarar sig styrelsen principiellt positiv till att inrätta CES, men bordlägger ärendet till nästa sammanträde. Högskoleledningen får i uppdrag att utarbeta underlag för beslut på nästa sammanträde.

   
   

Information om rektors-tillsättningen

§ 78

I denna punkt deltar ej rektor Per Eriksson. I övrigt deltar endast styrelsens ledamöter och fackliga företrädare samt förvaltningschef Sven-Ove Nilsson.

Styrelsen informeras om arbetsgruppens arbete med rekrytering av ny rektor till Högskolan.

   
   

Beslut om Högskolans delårsrapport

§ 79

Ekonomichef Eva Pihlblad föredrar förslag till delårsrapport för Högskolan.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget och de redaktionella justeringar Eva Pihlblad föreslår. Bil 2.

   
   

Beslut om budgetdirektiv

§ 80

Sven-Ove Nilsson föredrar förslag till inriktning av budgetarbetet för 2001.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget och med justering på sista sidan ”prioriteringar av ytterligare satsningar inom medelsutrymmet”. Bil 3.

   
   

Information om beslutade professurer

§ 81

Per Eriksson informerar styrelsen om motivering, inriktning och finansiering av tidigare beslutade professurer enligt bil 4.

   
   

Miljölednings-dokumentet

§ 82

Bengt Aspvall informerar om det fortsatta arbetet med miljöledningsdokumentet. Bil 5.

Ledningens avsikt är att arbeta in något eller några mål i Högskolans övergripande strategidokument. Synpunkter kan lämnas till Bengt Aspvall eller Göran Broman senast den 31 augusti.

Styrelsen betonar vikten av att föra in dessa tankar i organisationen och ta intryck av detta i det fortsatta arbetet inom Högskolan.

   
   

Information om Learning Lab

§ 83

Per Eriksson introducerar Lasse Bourelius, som informerar om Learning Lab, ett projekt under högskoleledningen.

Learning Lab finns fysiskt i Villa Gymnastiken i Ronneby och där kommer styrelsen att få en fortsatt information vid nästa sammanträde.

   
   

Remiss Mångfald i högskolan, Tillträde till högre utbildning och Förslag till åtgärder avseende rekrytering

§ 84

Rubricerad remiss är utsänd till styrelseledamöterna den 5 juli och ska vara besvarad den 27 oktober.

Styrelsen önskar diskutera innehållet i remissen och Högskolans svar vid nästa sammanträde. Högskoleledningen får i uppdrag att ta fram ett diskussionsunderlag till nästa kallelseutskick.

   
   
   
   

Avslutning

§ 85

Ordförande avslutar styrelsemötet kl 15.20.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Marie Sällström

Ordförande

Justerare

Redigera
Share Dela