Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse

Tid: 2005-06-21, kl. 9.45-10.20

Plats: Bäckaskog slott

Närvarande:

Ordförande

Karin Johansson

Rektor

Lars Haikola

Företrädare för allmänna intressen

Jeanette Andréasson-Sjödin

Ove Ivarsen

Jöran Hoff

Kerstin Paulsson

Kalle Sandström

Ingalill Siggelsten-Blum

Företrädare för de studerande

Peter Bengtsson

Henric Johnson

Martin Nordström

Företrädare för verksamheten

Göran Broman

Ingvar Claesson

Eva Pettersson

Fackliga företrädare

Eva Wernersson, SACO

Övriga

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Lennarth Förberg, informationschef

Benny Lövström (§ 39), dekanus för Grundutbildningsnämnden

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Claes Wohlin, prorektor

Stefan Östholm, vicerektor

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Nils Rydbeck

Fackliga företrädare

Thomas Eggers, TCO/OFR

Mikael Åsman, SACO

Sammanträdet öppnas § 33

Ordförande öppnar mötet kl. 9.45 och hälsar alla välkomna.

Fastställande av föredragningslista § 34

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

Val av justerare § 35

Henric Johnson väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 36

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser § 37

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Informations- och diskussions-ärenden

Allmän information från rektor

Utbildnings-program § 38

Information från rektor.

Information gavs inför föregående dags strategidiskussioner kring:

• BTHs Framtidskapital

• Universitetsfonden

• Sydostprojektet

• Administrativa utredningen

• ”Resursutredningen”

• Högskolepropositionen.

Under sydostprojektet angavs att ytterligare ett med Högskolan i Kalmar och Växjö universitet gemensamt styrelsemöte skall avhållas fredagen den 28 oktober – dvs efter det att projektet slutrapporterats.

Därutöver:

• Uppsägning av professor vid BTH.

• BTH har fört dialog med utbildnings- och kulturdepartementet om BTHs möjlighet att höja det så kallade takbeloppet för ersättning inom grundutbildningen.

• BTHs avtal med Blekingetrafiken för resor för studenter i regionen är i stort sett klart.

• Ett nytt forskarutbildningsprogram är inrättat – Utveckling av digitala spel – i samarbete med Högskolan på Gotland.

Benny Lövström informerar om inrättande respektive avvecklande av program § 39

• Den som avser att föreslå att ett program ska inrättas måste redogöra för ett antal kriterier i dialog med GUN. GUN tar sedan ställning till om nämnden ska föreslå styrelsen att programmet inrättas.

• Det finns däremot inte någon process för att hantera avvecklingen av program. Beslut om nollintag fattas av rektor och på sektionsnivå beslutas om ett program ska annonseras inför kommande termin.

Sven-Ove Nilsson redogör för vilka program som tidigare avvecklats och hur avvecklande av program förhåller sig till problematik kring ämnesutbudet.

Beslut

Styrelsen beslutar att uppdra åt rektor att ge en årlig sammanställning över programutbudet och hur det har förändrats, lämpligen till februarimötet, och att de inte längre ska inrätta nya program. Benny Lövström lämnar mötet.

Beslutsärenden

Delegation till ordföranden § 40

Bakgrund

Sven-Ove Nilsson ger bakgrund till förslaget till beslut.

Beslut

Styrelsen delegerar till ordföranden att fatta beslut om fastställande av delårsrapporten för 2005.

Fastställande av innovations-

policy § 41

Bakgrund

Stefan Östholm ger bakgrund till förslag till beslut.

Beslut

Styrelsen fastställer innovationspolicy.

Avveckling av ämne och program § 42

Bakgrund

Lars Haikola ger bakgrund till förslag till beslut.

Beslut

Styrelsen beslutar att avveckla ämnet historia och Humanistiskt program.

Hantering av vetenskapligt ohederlighet § 43

Bakgrund

Sven-Ove Nilsson ger en bakgrund till förslag till beslut. De övriga styrelserna i sydostregionen kommer att fastställa dokumentet på sina respektive kommande styrelsesammanträden.

Beslut

Styrelsen beslutar att fastställa dokumentet.

Remissvar avgivna under perioden 050119-050415 § 44

Remissvar avgivna under perioden anmäls och läggs till handlingarna

Övrigt § 45

Ordföranden vänder sig till avgående ledamoten Henric Johnson och tackar honom för hans insatser.

Avslutning § 46

Ordföranden avslutar mötet kl. 10.20 och tackar ledamöterna för deras insatser under mötet och i samband med gårdagens strategidiskussioner.

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

Justeras:

_______________________________

Karin Johansson

_______________________________

Henric Johnson

Bilagor:

1. Innovationspolicy för Blekinge Tekniska Högskola

2. Regler för hantering av frågor om vetenskaplig ohederlighet vid lärosäten i sydost

Redigera
Share Dela