Kallelse 2002-02-15

Till Högskolestyrelsens

ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Fredagen den 15 februari 2002 kl 09.30-14.30.

Plats: Seminarierummet på institutionen för telekommunikation och signalbehandling, Soft Center etapp 6 i Ronneby.

Var vänlig lämna ev återbud till Birgitta Grahm, e-post birgitta.grahm@bth.se, senast den 13 februari.

Efter sammanträdet, kl 14.30-16.30, informerar institutionen för telekommunikation och signalbehandling om sin verksamhet.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

7

Ordförande-beslut (finns inga under perioden)

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Allmän information från rektor LTH

8.2

Studeranderegistrering – avhopp på program. SON

8.3

Friskvårdspolicy UJO

8.4

Åtgärder föranledda av internrevisionens synpunkter LTH

8.5

Principer för information i anslutning till styrelsens möten LFO

./.

8.6

Centrumbildning i telekomekonomi LTH

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Styrelsens sammanträdesdagar 2002/03 SON

./.

9.2

Beslut om ansvar för civilingenjörsutbildningsprogrammet CWO

./.

9.3

Beslut om revidering av ”Organisationsplan och

Beslutsordning vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH” LTH/SON

./.

9.4

Beslut om årsredovisning för 2001 LTH/SON/EPI

./.

9.5

Beslut om disposition av resultatet för 2001 LTH/EPI

./.

9.6

Budgetunderlag för perioden 2003-2006 LTH/SON/EPI

./.

10

Remissvar avgivna under perioden 011122-020205

11

Övrigt

12

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad Lars Haikola

Ordförande Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

LFO Lennarth Förberg

LTH Lars Haikola

SON Sven-Ove Nilsson

EPI Eva Pihlblad

UJO Ulla Johansson

CWO Claes Wohlin

Redigera
Share Dela