KALLELSE

Till högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola.

Tid: fredagen den 14 februari 2003 kl 09.30-16.30

Plats: Sal 5311 i Nya Bibliotekshuset på Campus Gräsvik, Valhallavägen 1, Karlskrona.

I direkt anslutning till lunchuppehållet kommer bibliotekschef Annika Annemark att visa det nya biblioteket.

Var vänlig lämna ev återbud till Birgitta Grahm, birgitta.grahm@bth.se, senast den 10 februari.

Förslag till föredragningslista

1

Sammanträdet öppnas

2

Fastställande av föredragningslistan

3

Val av justeringsperson

4

Föregående mötes protokoll

./.

5

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6

Rektors delegationsbeslut (finns inga under perioden)

./.

7

Ordförande-beslut

8

Informations- och diskussionsärenden

8.1

Rektor informerar LTH

8.2

Disciplinära åtgärder mot studenter SON

8.3

Avhopp av programstuderande hösten 2002 SON

9

Beslutsärenden

./.

9.1

Beslut om årsredovisning för 2002 EPI/SON/LTH

./.

9.2

Fastställande av Utvecklingsplan för BTH 2003-2007 LTH

./.

9.3

Beslut om budgetunderlag för perioden 2004-06 EPI/SON/LTH

./.

9.4

Inrättande av personalansvarsnämnd vid BTH SON

./.

9.5

Beslut om att inte genomföra internrevision under 2003 LTH/SON

./.

9.6

Utseende av ledamöter, ordförande och vice ordförande i styrelsen för Blekinge forskningsstiftelse för mandatperioden 2003-03-01—2005-02-28. LTH

./.

10

Periodens remissvar.

Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten – en samlad värdering

11

Övrigt

12

Avslutning

Välkomna!

Cristina Glad Lars Haikola

Ordförande Rektor

Birgitta Grahm

Sekreterare

LTH Lars Haikola

EPI Eva Pihlblad

SON Sven-Ove Nilsson

Redigera
Share Dela