KALLELSE 2006-06-07

Till Högskolestyrelsens ledamöter

Kallelse till sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse.

Tid: Delar av internattiden fr o m 2006-06-19, kl 11.00 t o m 2006-06-20 kl 14.00.

Plats: Stufvenäs gästgiveri, se bifogad karta.

Var vänlig lämna ev återbud till Magdalena Nordin, e-post magdalena.nordin@bth.se , eller telefon 0455-385094, senast onsdagen den 14 juni.

Förslag till föredragningslista

1 Sammanträdet öppnas

2 Fastställande av föredragningslistan

3 Val av justeringsperson

4 Föregående mötes protokoll

5 Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

6 Rektors delegationsbeslut

7 Ordförande-beslut

8 Informations- och diskussionsärenden

8.1 Allmän information från rektor. LTH

8.2 Sydostsamarbetet. LTH

8.3 Redovisning av effekterna från omorganisationen 2004. ASV

9 Beslutsärenden

9.1 Delegation till ordföranden att fatta beslut om delårsrapporten.
9.2 Fastställande av reviderad utvecklingsplan för BTH under
perioden 2006-07-01—2010-12-31. CWO/LTH

9.3 Fortsatt hantering av lokaliseringsfrågan. LTH

10 Remissvar avgivna under perioden 060420-060607.

11 Övrigt

11.1 Rektorsfrågan KJO

12 Avslutning

Välkomna!

Karin Johansson Lars Haikola

Ordförande Rektor V g vänd

Magdalena Nordin

eu

LTH Lars Haikola

KJO Karin Johansson

SON Sven-Ove Nilsson

ASV Arne Svensson

CWO Claes Wohlin

Redigera
Share Dela