Protokoll fört vid sammanträde med Blekinge Tekniska Högskolas styrelse

Tid: Fredagen den 29 april 2005 kl 13.00-16.00

Plats: Sammanträdesrummet Grå rummet i Soft Center II, Ronneby

Närvarande:

Ordförande

Karin Johansson, ledamot

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Ingalill Siggelsten ledamot

Kalle Sandström, ledamot

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Kerstin Paulsson, ledamot

Jöran Hoff, ledamot

Företrädare för de studerande

Martin Nordström, ledamot

Daniel Gustafsson, ledamot

Henric Johnson, ledamot

Företrädare för verksamheten

Göran Broman, ledamot

Eva Pettersson, ledamot

Fackliga företrädare

Monica Nilsson, TCO/OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Magnus Ekblad, planeringssekreterare

Lennarth Förberg, informationschef

Tomas Johansson, chef för studerandeavdelningen (§ 29)

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Claes Wohlin, prorektor

Stefan Östholm, vicerektor (§ 27-28)

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Ove Ivarsen, ledamot

Nils Rydbeck, ledamot

Företrädare för verksamheten

Ingvar Claesson, ledamot

Sammanträdet öppnas § 18

Ordförande öppnar sammanträdet kl 13.00 och hälsar alla välkomna. Hon riktar ett särskilt välkommen till Magnus Ekblad, planeringssekreterare, och protokollförare åtminstone fram till 2006-03-01.

Fastställande av föredragningslista § 19

Föredragningslistan fastställs enligt förslag.

Val av justerare § 20

Ingalill Siggelsten väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll § 21

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser § 22

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Rektor informerar § 23

Rektor lämnar information om:

• Regeringens nya forskningsproposition.

• Utredning om modernisering av kårobligatoriet.

• Högskoleverkets fortsatta arbete med utvärderingar.

• Aktuella utvärderingar vid BTH.

• Utveckling av samhällsvetenskapligt program till två nya: Program för e–government samt programmet IT och lärande.

• FEANI-certifiering av ingenjörsutbildningar.

Claes Wohlin informerar om översyn av utvecklingsplanen. Detta kommer att diskuteras vid ett seminarium 2005-05-25.

Martin Nordström informerar om att SFS-fullmäktige har hållits i Ronneby 2005-04-21 till 2005-04-24.

Sven-Ove Nilsson informerar om personalärende.

Revisionsberättelse § 25

Revisionsberättelsen föredras och läggs till handlingarna.

Ämnet historia och humanistiskt program § 26

Rektor refererar till den så kallade humaniorautredningen och informerar styrelsen om att utbildningen i dessa ämnen bör knytas till BTHs profil på ett sätt som det så kallade LKDM-programmet har gjort. Rektor avser återkomma med ett skriftligt förslag till nästa styrelsemöte.

Information om forsknings- propositionen vad gäller innovationsfrågor

§ 27

Stefan Östholm informerar om forskningspropositionen vad gäller innovationsfrågor; bland annat samordning av holdingbolag och handlingsplaner för kommersialisering.

Innovationspolicy § 28

Stefan Östholm informerar om arbetet med att ta fram en innovationspolicy för BTH. Målet är ökad attraktionskraft vad gäller studentrekrytering, forskningsfinansiering och samarbete med näringslivet. Styrelsen fattar beslut om innovationspolicy vid sitt nästa möte.

Statistik över sökande studenter inför hösten § 29

Tomas Johansson informerar om ansökningar till kurser och program som ges HT 2005. Civilingenjörsutbildningarna har förlorat nästan 50% sökande i jämförelse med HT 2004, likaså civilekonomprogrammet. Försöken med särskilt urval på vissa program har inte haft någon mätbar effekt vad gäller antalet sökande. De sökande till fristående kurser har däremot blivit fler i jämförelse med HT 2004. De internationella studenterna som söker magisterprogram har också ökat i jämförelse med HT 2004.

Remissvar avgivna under perioden 050119-050415 § 30

Remissvar avgivna under perioden anmäls och läggs till handlingarna.

Övrigt § 31

Med anledning av förmiddagens diskussion gemensam med styrelserna för Växjö universitet och Högskolan i Kalmar, och att sydostutredningens rapport skall föreligga den 30 september 2005, föreslog Karin Johansson att ytterligare ett med övriga sydosthögskolor gemensamt styresleinternat skall anordnas i oktober eller november 2005. Styrelsen uppdrog åt rektor att förbereda sådant möte.

Avslutning § 32

Ordföranden Karin Johansson avslutar sammanträdet kl 14.30.

_______________________________

Magnus Ekblad

Sekreterare

Justeras:

_______________________________

Karin Johansson

_______________________________

Ingalill Siggelsten

Redigera
Share Dela