Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för blekinge tekniska högskola den 19 maj 2001

Tid: Tisdagen den 19 maj 2001 kl 08.30-12.00.

Plats: Guö Värdshus, Åryd Trensum.

Närvarande:

Ordförande

Cristina Glad, ledamot ej §§ 51-57

Rektor

Lars Haikola, ledamot

Företrädare för allmänna intressen

Ylva Svenberg, ledamot

Jöran Hoff, ledamot

Inga Lill Siggelsten, ledamot

Jeanette Andréasson Sjödin, ledamot

Ove Ivarsen, ledamot

Företrädare för de studerande

Fredrik Jonson, ledamot

Lars Mårtensson

Jenny Nordgren

Jenny Pettersson

Företrädare för verksamheten

Jörgen Andersson, ledamot

Eva Öresjö, ledamot

Claes Wohlin, ledamot

Fackliga företrädare

Reza Hatami, TCO/OFR

Mikael Åsman, SACO

Övriga

Bengt Aspvall, prorektor ej § 47

Sven-Ove Nilsson, förvaltningschef

Birgitta Grahm, sekreterare

Frånvarande:

Företrädare för allmänna intressen

Marie Sällström, ledamot

Per Stenström, ledamot

Företrädare för de studerande

Fredrik Månsson, ledamot

Jenny Jacobsson, ledamot

Sammanträdet öppnas

§ 41

Ordförande öppnar sammanträdet kl 08.30 och hälsar alla varmt välkomna.

Fastställande av föredragningslistan

§ 42

Föredragningslistan fastställes enligt förslag och med följande tillägg:

Punkt 9.6 Revisions PM 2000 för BTH

Val av justerare

§ 43

Claes Wohlin väljs att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

Föregående mötes protokoll

§ 44

Föregående mötes protokoll anmäls och läggs till handlingarna.

Förteckning över inkomna och avgivna skrivelser

§ 45

Förteckningen över inkomna och avgivna skrivelser anmäls och läggs till handlingarna.

Ordförandebeslut

§ 46

Periodens ordförandebeslut anmäls och läggs till handlingarna.

Beslut om prorektor för BTH

§ 47

I denna punkt deltar ej prorektor Bengt Aspvall.

Ordförande föredrar förslag om att omförordna prorektor Bengt Aspvall för en tid av 3 år, när hans förordnande går ut den 30 september 2001.

Hon redogör också för samråd med den av styrelsen tillsatta referensgruppen och med de fackliga representanterna.

Styrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Inför beslutet har genusaspekten diskuterats.

Ang upphörande av att ge gymnasie-lärarutbildning i dess nuvarande form vid BTH

§ 48

Ordförande föredrar förslag till beslut enligt bilaga 1.

Efter diskussion beslutar styrelsen i enlighet med förslaget.

Rektor informerar

§ 49

Rektor ger en kort allmän information:

· När det gäller BTH:s gemensamma avslutningshögtider, kommer dessa att upphöra fr o m år 2002. Fortsättningsvis kommer ansvaret för eventuella avslutningar ligga på institutionerna.

· Hittills under 2001 har BTH utexaminerat en doktor inom eget vetenskapsområde och en vid annat uniersitet.

· BTH kommer fortsättningsvis att förlägga sin akademiska högtidsdag till den 13 oktober, då vi blev Blekinge Tekniska Högskola. P g a att denna dag iår infaller på en lördag firas högtiden fredagen den 12 oktober.

· Arbetet med civilingenjörsansökan pågår i en arbetsgrupp ledd av dekanus. En kompletterande ansökan ska lämnas till Högskoleverket senast den 15 oktober.

· Granskning av BTH:s två magisterexamensansökningar, litteratur-vetenskap och vård, pågår.

· Byggnation av nytt högskolebibliotek på Campus Gräsvik pågår och en koncentration av samtliga institutioner i Karlskrona till Campus Gräsvik övervägs.

· Chefen för CES Lennart Pettersson har beviljats tjänstledighet och vicerektor Stefan Östholm kommer att vikariera på hans tjänst tillsvidare.

· Slutligen informerar rektor om problem med upphandling vid och delegation till Blekinge Yrkeshögskola.

Organisation och beslutsordning

§ 50

Förvaltningschef Sven-Ove Nilsson inleder och informerar ledamöterna om förändringarna i förslaget ( bil 2) gentemot det ursprungliga dokumentet.

Efter en längre diskussion får rektor och förvaltningschef i uppdrag, att med ledning av synpunkter som framkommit under dagens diskussion, utarbeta ett förslag till beslut till sammanträdet den 1 oktober.

Efter denna punkt lämnar ordförande cristina glad sammanträdet och överlämnar till vice ordförande ylva svenberg.

Information om Karlshamns-projektet

§ 51

Vice ordförande inleder och hälsar universitetsadjunkt Henrick Gyllberg välkommen.

Gyllberg informerar om Karlshamnsprojektet, bil 3.

Efter diskussion får rektor och förvaltningschef i uppdrag att utforma ett förslag till hur Karlshamnsprojektet ska utvärderas, till sammanträdet den 1 oktober.

Önskemål framkommer också om att förlägga ett styrelsemöte till Karlshamn.

Information om GU Medieteknik

§ 52

Peter Ekdahl, utbildningsansvarig för GU Medieteknik med inriktning mot interaktiva system 120 p, informerar om förändringar i det av styrelsen inrättade programmet.

BTH:s EA-värde 2000

§ 53

Förvaltningschefen informerar om den av ESV utförda EA-värderingen för år 2000. Bil 4. BTH har fått högsta betyg för tredje året i rad.

Styrelsen framför sitt varma tack till administrationen, som har skött den ekonomiska redovisningen på ett utmärkt sätt. Dokumentet läggs till handlingarna.

RevisionsPM 2000

§ 54

Förvaltningschefen informerar om RRV:s revisionspromemoria gällande BTH:s årsredovisning 2000. Bil 5.

Dokumentet läggs till handlingarna.

Remissvar

§ 55

BTH:s remissvar gällande departementspromemorian Samverkan mellan skola och arbetsliv anmäls och läggs till handlingarna.

Övrigt

§ 56

Vice ordförande tackar avgående studeranderepresentanter, Fredrik Jonson, Jenny Jacobsson och Fredrik Månsson för deras engagemang i styrelsen under det gångna året.

Avslutning

§ 57

Vice ordförande avslutar sammanträdet kl 11.30.

Vid protokollet

Birgitta Grahm

Sekreterare

Justeras

Cristina Glad

Ylva Svenberg

Ordförande §§ 41-56

Ordförande §§ 51-57

Claes Wohlin

Justerare

Redigera
Share Dela